Acasa
Protectia muncii
Servicii
Galerie foto
Legislatie
Portofoliu
Angajari
Forum
Contact

 

    Despre securitatea muncii

    Activitățile de prevenire și protecție desfășurate în cadrul întreprinderii și/sau al unității sunt următoarele:
    1.1.identificarea pericolelor ;
    1.2.elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;
    1.3.elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;
    1.4.propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;
    1.5.verificarea cunoașterii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, stabilite prin fișa postului;
    1.6.întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
    1.7.elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea cunoașterii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;
    1.8.elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/sau unității;
    1.9.asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent, conform prevederilor art. 101-107, și asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui; 1.10.evidența zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 101-107;
    1.11.stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;
    1.12.evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
    1.13.evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
    1.14.evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;
    1.15.monitorizarea funcționării sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
    1.16.verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;
    1.17.informarea angajatorului, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propunerea de măsuri de prevenire și protecție;
    1.18.întocmirea rapoartelor și/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibrații, zgomot și șantiere temporare și mobile;
    1.19.evidența echipamentelor de muncă și urmărirea ca verificările periodice și, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a chipamentelor de muncă;
    1.20.identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din întreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
    1.21.urmărirea întreținerii, manipulării și depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecție și a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum și în celelalte situații prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
    1.22.participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177;
    1.23.întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177;
    1.24.elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere și/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege; 1.25.urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;
    1.26.colaborarea cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;
    1.27.colaborarea cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de muncă;
    1.28.urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;
    1.29.propunerea de sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
    1.30.propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
    1.31.întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități.

    Servicii de evaluarea factorilor de risc
    2.1.identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru

    Servicii de coordonare santiere temporare si/sau mobile
    A)Coordonare pe durata realizarii proiectului
    a)să coordoneze aplicarea prevederilor art. 51 și 52;
    b)să elaboreze sau să solicite să se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate și sănătate, precizând regulile aplicabile șantierului respectiv și ținând seama de activitățile de exploatare care au loc în cadrul acestuia;
    c)să pregătească un dosar de intervenții ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, conținând elementele utile în materie de securitate și sănătate de care trebuie să se țină seama în cursul eventualelor lucrări ulterioare;
    d)să adapteze planul de securitate și sănătate la fiecare modificare adusă proiectului;
    e)să transmită elementele planului de securitate și sănătate tuturor celor cu responsabilități în domeniu;
    f)să deschidă un registru de coordonare și să-l completeze;
    g)să transmită planul de securitate și sănătate, registrul de coordonare și dosarul de intervenții ulterioare beneficiarului și/sau managerului de proiect și coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării;
    h)să participe la întrunirile organizate de beneficiar și/sau de managerul de proiect;
    i)să stabilească, în colaborare cu beneficiarul și/sau managerul de proiect, măsurile generale de securitate și sănătate aplicabile șantierului;
    j)să armonizeze planurile proprii de securitate și sănătate ale antreprenorilor cu planul de securitate și sănătate al șantierului;
    k)să organizeze coordonarea între proiectanți;
    l)să țină seama de toate eventualele interferențe ale activităților de pe șantier

    Atunci când la elaborarea proiectului participă mai mulți proiectanți, beneficiarul și/sau managerul de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării.
    B)Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării,
    a)să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire și de securitate la alegerea soluțiilor tehnice și/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfășoară simultan ori succesiv și la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;
    b)să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii și, dacă este cazul, lucrătorii independenți respectă principiile prevăzute la art. 56, într-un mod coerent și responsabil, și aplică planul de securitate și sănătate prevăzut la art. 54 lit. b);
    c)să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate și sănătate prevăzut la art. 54 lit. b) și ale dosarului de intervenții ulterioare prevăzut la art. 54 lit. c), în funcție de evoluția lucrărilor și de eventualele modificări intervenite;
    d)să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe șantier, și coordonarea activităților acestora, privind protecția lucrătorilor, prevenirea accidentelor și a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă și informarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora și, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenți;
    e)să coordoneze activitățile care urmăresc aplicarea corectă a instrucțiunilor de lucru și de securitate a muncii;
    f)să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe șantier;
    g)să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect și antreprenorul, măsurile generale aplicabile șantierului;
    h)să țină seama de toate interferențele activităților din perimetrul șantierului sau din vecinătatea acestuia;
    i)să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligațiile privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier;
    j)să efectueze vizite comune pe șantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceștia să redacteze planul propriu de securitate și sănătate;
    k)să avizeze planurile de securitate și sănătate elaborate de antreprenori și modificările acestora

    Dar ce este protectia si securitatea muncii ?

    Ansamblu de masuri si reguli ce au drept scop evitarea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale. Protectia muncii nu se rezuma doar la intocmire si semnare fise cum gresit se crede uneori. Organizarea si respectarea masurilor si regulilor amintite mai sus presupun cateva etape foarte importante peste care nu se poate trece:
    - componenta compartimentului de securitate si sanatate in munca
    - medicul de medicina muncii, avand un rol hotarator: fara avizul lui nu poate fi angajat nici un salariat
    - mediul de munca
    - sarcinile de munca
    - masurile de prim ajutor, de prevenire, de alarmare
    - salariatii
    - echipamentele tehnice sunt componente ale procesului complex care formeaza ceea ce numim protectia muncii - securitatea muncii- , si de care trebuie sa tinem cont permanent in scopul nostru final: nici un accident sau boala profesionala.

    Cat costa protectia muncii?

    Aceasta intrebare se pune de foarte multe ori; un raspuns exact se poate da de la caz la caz, numai dupa ce se cunoaste procesul de lucru, firma, componenta, disponibilitate financiara in timp, obiectul de activitate, etc. Noi va oferim cele mai mici preturi fie pe pachet complet, fie pe activitati separate.