HOTARÂRE nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
Articol unic
Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, prevazute în anexa care
face parte integranta din prezenta hotarâre.
ANEXA:
NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 882 din data de 30 octombrie 2006NORME METODOLOGICE din 11 octombrie 2006 de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, denumita în
continuare lege.
Art. 2
În întelesul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile folosite au urmatoarea semnificatie:
1.autorizare a functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca – asumarea de catre angajator a responsabilitatii privind
legalitatea desfasurarii activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca;
2.serviciu intern de prevenire si protectie – totalitatea resurselor materiale si umane alocate pentru efectuarea activitatilor de prevenire si
protectie în întreprindere si/sau unitate;
3.comitet de securitate si sanatate în munca – organul paritar constituit la nivelul angajatorului, în vederea participarii si consultarii
periodice în domeniul securitatii si sanatatii în munca, în conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) din lege;
4.zone cu risc ridicat si specific – acele zone din cadrul întreprinderii si/sau unitatii în care au fost identificate riscuri ce pot genera
accidente sau boli profesionale cu consecinte grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
5.accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM) – accident care produce incapacitate temporara de munca de cel putin 3
zile calendaristice consecutive, confirmata prin certificat medical;
6.accident care produce invaliditate (INV) – accident care produce invaliditate confirmata prin decizie de încadrare într-un grad de
invaliditate, emisa de organele medicale în drept;
7.accident mortal (D) – accident în urma caruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau dupa un interval de timp, în baza
unui act medico-legal;
8.accident colectiv – accidentul în care au fost accidentate cel putin 3 persoane, în acelasi timp si din aceleasi cauze, în cadrul aceluiasi
eveniment;
9.accident de munca de circulatie – accident survenit în timpul circulatiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, daca
persoana vatamata se afla în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
10.accident de munca de traseu:
a)accident survenit în timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers si care a antrenat vatamarea sau
decesul;
b)accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masa în locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasarii de la locul
de munca la locul unde ia masa si invers, si care a antrenat vatamarea sau decesul;
c)accident survenit pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde îsi încaseaza salariul si invers si care a antrenat
vatamarea sau decesul;
11.accident în afara muncii – accident care nu îndeplineste conditiile prevazute la art. 5 lit. g) si la art. 30 din lege;
12.invaliditate – pierdere partiala sau totala a capacitatii de munca, confirmata prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisa
de organele medicale în drept;
13.invaliditate evidenta – pierdere a capacitatii de munca datorata unor vatamari evidente, cum ar fi un brat smuls din umar, produse în
urma unui eveniment, pâna la emiterea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate de catre organele medicale în drept;
14.intoxicatie acuta profesionala – stare patologica aparuta brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de munca;
15.îndatoriri de serviciu – sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de munca, regulamentul intern sau regulamentul de
organizare si functionare, fisa postului, deciziile scrise, dispozitiile scrise ori verbale ale conducatorului direct sau ale sefilor ierarhici ai
acestuia;
16.comunicare – procedura prin care angajatorul comunica producerea unui eveniment, de îndata, autoritatilor prevazute la art. 27 alin. (1)
din lege;
17.evidenta – mijloacele si modalitatile de pastrare a informatiilor referitoare la evenimentele produse;
18.cercetare a bolilor profesionale – procedura efectuata în mod sistematic, cu scopul de a stabili caracterul de profesionalitate a bolii
semnalate;
19.semnalare a bolilor profesionale – procedura prin care se indica pentru prima oara faptul ca o boala ar putea fi profesionala;
20.raportare a bolilor profesionale – procedura prin care se transmit informatii referitoare la bolile profesionale declarate potrivit legii la
Centrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale si la Centrul National pentru Organizarea si
Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sanatatii Bucuresti.

CAPITOLUL II: Autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca

Art. 3
În vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate în munca si pentru prevenirea accidentelor si a bolilor profesionale, angajatorii au
obligatia sa obtina autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca, înainte de începerea oricarei activitati.
Art. 4
Nu se autorizeaza, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, persoanele fizice, asociatiile familiale si persoanele juridice
pentru care autorizarea functionarii, inclusiv din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca, se efectueaza în temeiul Legii nr.
359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si
persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art. 5
Asumarea de catre angajator a responsabilitatii privind legalitatea desfasurarii activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii în
munca se face pentru activitatile care se desfasoara la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.
Art. 6
(1)În vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca, angajatorul are obligatia sa depuna la inspectoratul
teritorial de munca pe raza caruia îsi desfasoara activitatea o cerere, completata în doua exemplare semnate în original de catre angajator,
conform modelului prevazut în anexa nr. 1.
(2)Cererea prevazuta la alin. (1) va fi însotita de urmatoarele acte:
a)copii de pe actele de înfiintare;
b)declaratia pe propria raspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, din care rezulta ca pentru activitatile declarate sunt
îndeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica în domeniul securitatii si sanatatii în munca.
(3)Pentru actele depuse în sustinerea cererii se va completa opisul prezentat în anexa nr. 1.
Art. 7
În vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca, inspectoratele teritoriale de munca procedeaza dupa cum
urmeaza:
a)înregistreaza cererile de autorizare a functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca;
b)verifica actele depuse în sustinerea acestora, precum si declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 6;
c)completeaza si emit certificatul constatator, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;
d)asigura evidenta certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;
e)asigura arhivarea documentatiei în baza careia s-au emis certificatele constatatoare.
Art. 8
Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucratoare, calculat de la data înregistrarii cererii.
Art. 9
Certificatul constatator, emis în baza declaratiei pe propria raspundere, da dreptul angajatorilor sa desfasoare activitatile pentru care au
obtinut certificatul.
Art. 10
(1)În cazul în care în cadrul controalelor se constata abateri de la respectarea prevederilor legale din domeniul securitatii si sanatatii în
munca, inspectorul de munca sisteaza activitatea si propune inspectoratului teritorial de munca înscrierea mentiunii în certificatul
constatator.
(2)Inspectoratul teritorial de munca mentioneaza sistarea activitatii prevazute la alin. (1) în certificatul constatator.
Art. 11
(1)În situatia prevazuta la art. 10, angajatorul poate relua activitatea numai dupa ce demonstreaza ca a remediat deficientele care au
condus la sistarea activitatii si a obtinut autorizarea conform art. 6.
(2)În situatia prevazuta la alin. (1), cererea va fi însotita de certificatul constatator eliberat initial, în original.
(3)Inspectoratul teritorial de munca va mentiona în certificatul constatator data reluarii activitatii.

CAPITOLUL III: Servicii de prevenire si protectie

SECTIUNEA 1: Prevederi generale
Art. 12
Prezentul capitol stabileste cerintele minime pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere si/sau unitate si
protectia lucratorilor la locul de munca, cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, organizarea activitatilor
de prevenire si protectie în cadrul întreprinderii si/sau unitatii, a serviciilor externe de prevenire si protectie, stabilirea criteriilor de
evaluare si a procedurii de abilitare a serviciilor externe, precum si reglementarea statutului de reprezentant al lucratorilor cu raspunderi
specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca.
Art. 13
Angajatorul trebuie sa asigure planificarea, organizarea si mijloacele necesare activitatii de prevenire si protectie în unitatea si/sau
întreprinderea sa.
SECTIUNEA 2: Organizarea activitatilor de prevenire si protectie

Art. 14
Organizarea activitatilor de prevenire si protectie este realizata de catre angajator, în urmatoarele moduri:
a)prin asumarea de catre angajator, în conditiile art. 9 alin. (4) din lege, a atributiilor pentru realizarea masurilor prevazute de lege;
b)prin desemnarea unuia sau mai multor lucratori pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie;
c)prin înfiintarea unui serviciu intern de prevenire si protectie;
d)prin apelarea la servicii externe de prevenire si protectie.
Art. 15
(1)Activitatile de prevenire si protectie desfasurate prin modalitatile prevazute la art. 14 în cadrul întreprinderii si/sau al unitatii sunt
urmatoarele:
1.identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca,
mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
2.elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
3.elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca, tinând seama de
particularitatile activitatilor si ale unitatii/întreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
4.propunerea atributiilor si raspunderilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor
exercitate, care se consemneaza în fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
5.verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute în planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor
si responsabilitatilor ce le revin în domeniul securitatii si sanatatii în munca, stabilite prin fisa postului;
6.întocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în
munca;
7.elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii
si instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor
primite;
8.elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii si/sau unitatii;
9.asigurarea întocmirii planului de actiune în caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107, si asigurarea ca toti
lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
10.evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107;
11.stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate în munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea
conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul
de munca;
12.evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
13.evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
14.evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control
psihologic periodic;
15.monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de
ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor în mediul de munca;
16.verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
17.informarea angajatorului, în scris, asupra deficientelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de
masuri de prevenire si protectie;
18.întocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotarârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele
referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;
19.evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, încercarile periodice ale echipamentelor de
munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotarârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime
de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
20.identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere si întocmirea necesarului de
dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
21.urmarirea întretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a înlocuirii lor la termenele
stabilite, precum si în celelalte situatii prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 1.048/2006;
22.participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
23.întocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
24.elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din întreprindere si/sau unitate, în conformitate cu prevederile
art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
25.urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
26.colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, în
vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
27.colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situatia în care mai multi angajatori îsi
desfasoara activitatea în acelasi loc de munca;
28.urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
29.propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul îndeplinirii atributiilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca;
30.propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea în munca la încheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori,
inclusiv la cele încheiate cu angajatori straini;
31.întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.
(2)Activitatile legate de supravegherea starii de sanatate a lucratorilor se vor efectua în conformitate cu prevederile art. 24 si 25 din lege.
Art. 16
(1)În cazul întreprinderilor cu pâna la 9 lucratori inclusiv angajatorul poate efectua activitatile din domeniul securitatii si sanatatii în
munca, daca se îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a)activitatile desfasurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevazute în anexa nr. 5
b)angajatorul îsi desfasoara activitatea profesionala în mod efectiv si cu regularitate în întreprindere si/sau unitate;
c)angajatorul îndeplineste cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, corespunzatoare cel putin nivelului de
baza, conform prevederilor art. 47-51.
(2)în situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori,
conform prevederilor art. 20-22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire si protectie, conform prevederilor art. 23 – 27, si/sau sa
apeleze la servicii externe.
(3)în situatia în care sunt îndeplinite conditiile de la alin. (1), dar angajatorul nu realizeaza în totalitate activitatile de prevenire si protectie,
pentru activitatile pe care nu le realizeaza angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe.
Art. 17
(1)În cazul întreprinderilor care au între 10 si 49 de lucratori inclusiv, angajatorul poate efectua activitatile din domeniul securitatii si
sanatatii în munca, daca se îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a)activitatile desfasurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevazute în anexa nr. 5;
b)riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
c)angajatorul îsi desfasoara activitatea profesionala în mod efectiv si cu regularitate în întreprindere si/sau unitate;
d)angajatorul îndeplineste cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare cel putin nivelului de
baza, conform prevederilor art. 47-51.
(2)În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori,
conform prevederilor art. 20-22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire si protectie, conform prevederilor art. 23-27, si/sau sa
apeleze la servicii externe.
(3)În situatia în care sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. (1) si (2), dar angajatorul, lucratorii desemnati sau serviciul intern nu
realizeaza în totalitate activitatile de prevenire si protectie prevazute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe.
Art. 18
(1)În cazul întreprinderilor si/sau unitatilor între 50 si 149 de lucratori, angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori sau
sa organizeze serviciu intern de prevenire si protectie pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie din cadrul întreprinderii.
(2)În cazul întreprinderilor si/sau unitatilor prevazute la alin. (1), care desfasoara activitati dintre cele prevazute în anexa nr. 5, angajatorul
trebuie sa organizeze serviciu intern de prevenire si protectie.
(3)În cazul în care lucratorii desemnati/serviciul intern de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru
efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie prevazute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii
externe.
Art. 19
(1)În cazul întreprinderilor si/sau unitatilor care au peste 150 de lucratori, angajatorul trebuie sa organizeze serviciul intern de prevenire si
protectie.
(2)În cazul în care serviciul intern de prevenire si protectie nu are capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor
activitatilor de prevenire si protectie prevazute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe.

SECTIUNEA 3: Lucratori desemnati
Art. 20
(1)Desemnarea nominala a lucratorului/ lucratorilor pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie se face prin decizie a
angajatorului.
(2)Angajatorul va consemna în fisa postului activitatile de prevenire si protectie pe care lucratorul desemnat are capacitatea, timpul
necesar si mijloacele adecvate sa le efectueze.
Art. 21
Pentru a putea sa desfasoare activitatile de prevenire si protectie, lucratorul desemnat trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de
pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare cel putin nivelului mediu, conform prevederilor art. 47-51.
Art. 22
(1)Angajatorul va stabili numarul de lucratori desemnati în functie de marimea întreprinderii si/sau unitatii si/sau riscurile la care sunt
expusi lucratorii, precum si de distributia acestora în cadrul întreprinderii si/sau unitatii.
(2)Angajatorul trebuie sa asigure mijloacele adecvate si timpul necesar pentru ca lucratorii desemnati sa poata desfasura activitatile de
prevenire si protectie conform fisei postului.

SECTIUNEA 4: Serviciile interne de prevenire si protectie
Art. 23
(1)Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care îndeplinesc cerintele minime de pregatire în domeniul
securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului mediu si/sau superior, conform prevederilor art. 47-51, si, dupa caz, alti
lucratori care pot desfasura activitati auxiliare.
(2)Conducatorul serviciului de prevenire si protectie trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si
sanatatii în munca corespunzatoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.
Art. 24
(1)Serviciul intern de prevenire si protectie se organizeaza în subordinea directa a angajatorului ca o structura distincta.
(2)Lucratorii din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie trebuie sa desfasoare numai activitati de prevenire si protectie si cel
mult activitati complementare cum ar fi: prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului.
(3)Angajatorul va consemna în regulamentul intern sau în regulamentul de organizare si functionare activitatile de prevenire si protectie
pentru efectuarea carora serviciul intern de prevenire si protectie are capacitate si mijloace adecvate.
Art. 25
Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa aiba la dispozitie resursele materiale si umane necesare pentru îndeplinirea activitatilor
de prevenire si protectie desfasurate în întreprindere.
Art. 26
(1)Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire si protectie în functie de marimea întreprinderii si/sau unitatii si/sau
riscurile la care sunt expusi lucratorii, precum si de distributia acestora în cadrul întreprinderii si/sau unitatii.
(2)Angajatorul trebuie sa asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de prevenire si protectie sa poata desfasura activitatile
specifice.
(3)Când angajatorul îsi desfasoara activitatea în mai multe puncte de lucru, serviciul de prevenire si protectie trebuie sa fie organizat
astfel încât sa se asigure în mod corespunzator desfasurarea activitatilor specifice.
(4)În situatia în care activitatea de prevenire si protectie este asigurata prin mai multe servicii interne, acestea vor actiona coordonat
pentru asigurarea eficientei activitatii.
Art. 27
Serviciul intern de prevenire si protectie poate sa asigure si supravegherea medicala, daca dispune de personal cu capacitate profesionala
si de mijloace materiale adecvate.

SECTIUNEA 5: Servicii externe de prevenire si protectie
Art. 28
Serviciul extern de prevenire si protectie asigura, pe baza de contract, activitatile de prevenire si protectie în domeniu.
Art. 29
Angajatorul apeleaza la serviciile externe, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (3) lit. d) din lege.
Art. 30
Serviciul extern trebuie sa aiba acces la toate informatiile necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protectie.
Art. 31
Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:
a)sa dispuna de personal cu capacitate profesionala adecvata si de mijloacele materiale necesare pentru a-si desfasura activitatea;
b)sa fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de
informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, în conformitate cu procedura stabilita la art. 35-45.
Art. 32
(1)Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care îndeplinesc cerintele minime de pregatire în domeniul
securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului mediu si/sau superior, conform prevederilor art. 47-51, si, dupa caz, alti
lucratori care pot desfasura activitati auxiliare.
(2)Conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii
si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.
(3)În cazul în care serviciul extern de prevenire si protectie este format dintr-o singura persoana, aceasta trebuie sa îndeplineasca cerintele
minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.
Art. 33
Contractul încheiat între angajator si serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a)activitatile de prevenire si protectie care vor fi desfasurate de catre serviciul extern de prevenire si protectie;
b)modul de colaborare cu lucratorii desemnati/serviciul intern de prevenire si protectie si/sau cu alte servicii externe de prevenire si
protectie;
c)clauze privind solutionarea litigiilor aparute între parti.
Art. 34
(1)Serviciul extern are obligatia sa transmita inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia îsi are sediul, domiciliul sau resedinta o
copie de pe certificatul de abilitare, în termen de 10 zile de la data primirii acestuia.
(2)Serviciul extern trebuie sa întocmeasca, în doua exemplare, un raport de activitate semestrial, conform modelului prevazut în anexa nr.
10.
(3)Rapoartele vor fi înaintate inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia îsi are sediul, domiciliul sau resedinta serviciul extern.
(4)Inspectoratul va analiza rapoartele de activitate si va restitui un exemplar serviciului extern, iar un exemplar îl va arhiva.

SECTIUNEA 6: Abilitarea serviciilor externe de prevenire si protectie
Art. 35
Abilitarea serviciilor externe de prevenire si protectie se efectueaza conform procedurii prevazute de prezenta sectiune, elaborata cu
respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) si alin. (5), precum si prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) din lege.
Art. 36
(1)Serviciile externe de prevenire si protectie pot sa îsi desfasoare activitatea numai dupa obtinerea certificatului de abilitare pentru
servicii externe de prevenire si protectie, denumit în continuare certificatele abilitare, emis de directiile de munca, solidaritate sociala si
familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza carora îsi au sediul, domiciliul sau resedinta.
(2)Dupa data aderarii României la Uniunea Europeana, prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice si juridice având
cetatenia, respectiv nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, care au fost supuse
procedurii de abilitare sau unei proceduri similare în unul dintre aceste state, în vederea furnizarii de servicii de prevenire si protectie, nu
trebuie sa obtina certificatul de abilitare prevazut de prezentele norme metodologice.
(3)În cadrul directiilor de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti, se constituie, prin ordin al
ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a
documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, denumita în continuare Comisia de
abilitare si avizare.
(4)Membrii comisiei prevazute la alin. (3) sunt:
a)directorul executiv al directiei de munca, solidaritate sociala si familie;
b)inspectorul sef adjunct cu atributii de securitate si sanatate în munca al inspectoratului teritorial de munca;
c)conducatorul structurii asiguratorului pentru accidente de munca si boli profesionale de la nivel teritorial;
d)reprezentantul desemnat de comisia de autorizare judeteana înfiintata de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, dupa o
procedura proprie stabilita de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.
(5)Presedintele Comisiei de abilitare si avizare este directorul executiv al directiei de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale.
(6)Secretariatul Comisiei de abilitare si avizare este asigurat de directia de munca, solidaritate sociala si familie teritoriala, respectiv a
municipiului Bucuresti.
Art. 37
În vederea abilitarii pentru activitatile de prevenire si protectie prevazute la art. 15, solicitantii vor transmite un dosar care va cuprinde
urmatoarele documente:
a)cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie, conform modelului prezentat în anexa nr. 8;
b)copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comertului si, dupa caz, copie de pe actul constitutiv;
c)copii de pe documentele care atesta pregatirea profesionala si nivelul de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, conform
prevederilor art. 31 si 32;
d)curriculum vitae pentru personalul care va desfasura activitatile de prevenire si protectie;
e)documente care atesta experienta de cel putin 5 ani în domeniul securitatii si sanatatii în munca pentru personalul care va desfasura
activitatile de prevenire si protectie;
f)memoriu de prezentare din care sa rezulte mijloacele materiale si resursele umane de care dispune;
g)copii de pe decizia de numire si contractul individual de munca pe perioada nedeterminata pentru conducatorul serviciului extern;
h)copii de pe contractele individuale de munca ale personalului de executie din serviciul extern;
i)declaratii ale personalului serviciului extern privind pastrarea confidentialitatii, în timpul si dupa încetarea desfasurarii activitatilor de
prevenire si protectie, asupra informatiilor la care are acces.
Art. 38
Solicitantul trebuie sa transmita prin posta dosarul prevazut la art. 37, cu cel putin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare si
avizare.
Art. 39
Comisia de abilitare si avizare are urmatoarele obligatii:
a)sa afiseze data întrunirii la sediul directiei de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti, si sa o
faca publica si prin alte mijloace, cum ar fi internet sau presa locala, cu cel putin o luna înainte;
b)sa se întruneasca, cel putin o data pe trimestru, în functie de numarul de dosare primite;
c)sa analizeze dosarele solicitantilor cu continutul prevazut la art. 37;
d)sa elibereze certificatele de abilitare, conform modelului prevazut în anexa nr. 9, pentru solicitantii care îndeplinesc conditiile pentru
servicii externe de prevenire si protectie prevazute de prezentele norme metodologice;
e)sa restituie solicitantilor, prin posta, dosarele care nu contin toate documentele prevazute la art. 37 si motivarea acestei decizii;
f)sa transmita titularilor, prin posta, cu confirmare de primire, în termen de 10 zile de la data întrunirii Comisiei de abilitare si avizare,
certificatele de abilitare emise;
g)sa tina evidenta certificatelor de abilitare emise si sa arhiveze dosarele în baza carora s-au emis;
h)sa faca publica lista actualizata a serviciilor externe de prevenire si protectie abilitate.
Art. 40
(1)Solicitantul caruia i s-a restituit dosarul are dreptul, în termen de 30 de zile de la data primirii, sa faca contestatie la Ministerul Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei.
(2)Raspunsul la contestatie va fi transmis prin posta în termen de 30 de zile.
Art. 41
Valabilitatea certificatului de abilitare este de 3 ani.
Art. 42
(1)Reînnoirea certificatului de abilitare se face la expirarea termenului de valabilitate sau la modificarea conditiilor în baza carora s-a
emis.
(2)Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, solicitantul va prezenta urmatoarele documente:
a)dosarul prevazut la art. 37;
b)rapoartele semestriale înregistrate la inspectoratul teritorial de munca;
c)copii de pe documentele care atesta absolvirea cursurilor de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, în cazul în care au
fost efectuate.
Art. 43
(1)Modificarea oricarei conditii în baza careia s-a emis certificatul de abilitare, fara comunicarea si transmiterea documentelor
doveditoare Comisiei de abilitare si avizare în termen de maximum 5 zile lucratoare, conduce la încetarea valabilitatii acestuia.
(2)Dupa analizarea noilor conditii prevazute la alin. (1), Comisia de abilitare si avizare va decide daca certificatul de abilitare îsi mentine
sau îsi pierde valabilitatea si va comunica în scris titularului de certificat aceasta decizie.
Art. 44
(1)Inspectoratele teritoriale de munca verifica respectarea de catre serviciile externe a conditiilor în baza carora a fost emis certificatul de
abilitare si propun, în scris, Comisiei de abilitare si avizare, daca este cazul, anularea certificatului.
(2)Comisia de abilitare si avizare analizeaza argumentele aduse în sustinerea propunerii de anulare a certificatului de abilitare si, pe baza
acestora, poate emite decizia de anulare.
(3)Decizia de anulare a certificatului de abilitare si motivatia acesteia se transmit titularului, în termen de 10 zile de la data emiterii.
(4)Titularul certificatului de abilitare anulat poate face contestatie la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, în termen de 30
de zile de la data primirii deciziei de anulare.
(5)Raspunsul la contestatie va fi transmis prin posta, cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile.
Art. 45
Persoanele fizice si juridice abilitate pentru a presta servicii în domeniul protectiei muncii, în temeiul Legii protectiei muncii nr. 90/1996,
trebuie sa îsi reînnoiasca certificatul în termen de 12 luni de la data intrarii în vigoare a prezentelor norme metodologice.

SECTIUNEA 7: Planul de prevenire si protectie
Art. 46
(1)Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege angajatorul trebuie sa întocmeasca un plan de prevenire si protectie care va fi revizuit ori
de câte ori intervin modificari ale conditiilor de munca, respectiv aparitia unor riscuri noi.
(2)În urma evaluarii riscurilor pentru fiecare loc de munca/post de lucru se stabilesc masuri de prevenire si protectie, de natura tehnica,
organizatorica, igienico-sanitara si de alta natura, necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor.
(3)În urma analizei masurilor prevazute la alin. (2) se stabilesc resursele umane si materiale necesare realizarii lor.
(4)Planul de prevenire si protectie va cuprinde cel putin informatiile prevazute în anexa nr. 7.
(5)Planul de prevenire si protectie se supune analizei lucratorilor si/sau reprezentantilor lor sau comitetului de securitate si sanatate în
munca, dupa caz, si trebuie sa fie semnat de angajator.

SECTIUNEA 8: Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
Art. 47
Nivelurile de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, necesare pentru dobândirea capacitatilor si aptitudinilor
corespunzatoare efectuarii activitatilor de prevenire si protectie, sunt urmatoarele:
a)nivel de baza;
b)nivel mediu;
c)nivel superior.
Art. 48
(1)Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului de baza sunt:
a)studii în învatamântul liceal filiera teoretica în profil real sau filiera tehnologica în profil tehnic;
b)curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca, cu continut minim conform celui prevazut în anexa nr. 6 lit. A, cu o durata de cel putin
40 de ore.
(2)Nivelul de baza prevazut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si certificatul de absolvire a cursului prevazut la alin. (1) lit. b).
Art. 49
(1)Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului mediu sunt:
a)studii în învatamântul postliceal în profil tehnic;
b)curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca, cu continut minim conform celui prevazut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durata de cel putin
80 de ore.
(2)Nivelul mediu prevazut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si certificatul de absolvire a cursului prevazut la alin. (1) lit. b).
Art. 50
(1)Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului superior sunt:
a)studii superioare tehnice;
b)curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca, cu continut minim conform celui prevazut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durata de cel putin
80 de ore;
c)curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durata de cel putin 180 de ore.
(2)Nivelul superior prevazut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii si certificatele de absolvire a cursurilor prevazute la alin. (1) lit.
b) si c).
(3)Cerinta minima prevazuta la alin. (1) lit. b) este considerata îndeplinita si în situatia în care persoana a absolvit o forma de învatamânt
postuniversitar în domeniul securitatii si sanatatii în munca.
Art. 51
Cursurile în domeniul securitatii si sanatatii în munca, prevazute la art. 48 alin. (1) lit. b), art. 49 alin. (1) lit. b) si la art. 50 alin. (1) lit. b),
se efectueaza de catre furnizori de formare profesionala autorizati conform prevederilor art. 18 – 27 din Ordonanta Guvernului nr.
129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 9: Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca
Art. 52
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca, definiti conform art. 5 lit. d) din lege, sunt
alesi de catre si dintre lucratorii din întreprindere si/sau unitate, conform celor stabilite prin contractul colectiv de munca, regulamentul
intern sau regulamentul de organizare si functionare.
Art. 53
Numarul de reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca, care se aleg, va fi stabilit prin
contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare, în functie de numarul total al lucratorilor
din întreprindere si/sau unitate, cel putin conform cerintelor prevazute la art. 60.
Art. 54
Lucratorii comunica în scris angajatorului numarul si numele reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si
sanatatii în munca.
Art. 55
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca trebuie sa îndeplineasca cerintele minime
de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, corespunzatoare cel putin nivelului de baza, conform prevederilor art. 47-51.
Art. 56
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii în munca sunt consultati si participa, în conformitate
cu art. 18 din lege, si pot desfasura urmatoarele activitati:
a)colaboreaza cu angajatorul pentru îmbunatatirea conditiilor de securitate si sanatate în munca;
b)însotesc echipa/persoana care efectueaza evaluarea riscurilor;
c)ajuta lucratorii sa constientizeze necesitatea aplicarii masurilor de securitate si sanatate în munca;
d)aduc la cunostinta angajatorului sau comitetului de securitate si sanatate în munca propunerile lucratorilor referitoare la îmbunatatirea
conditiilor de munca;
e)urmaresc realizarea masurilor din planul de prevenire si protectie;
f)informeaza autoritatile competente asupra nerespectarii prevederilor legale în domeniul securitatii si sanatatii în munca.

CAPITOLUL IV: Organizarea si functionarea comitetului de securitate si sanatate în munca

SECTIUNEA 1: Organizarea comitetului de securitate si sanatate în munca

Art. 57
(1)Comitetul de securitate si sanatate în munca se constituie în unitatile care au un numar de cel putin 50 de lucratori, inclusiv cu capital
strain, care desfasoara activitati pe teritoriul României.
(2)Inspectorul de munca poate impune constituirea comitetului de securitate si sanatate în munca în unitatile cu un numar mai mic de 50
de lucratori în functie de natura activitatii si de riscurile identificate.
(3)În cazul în care activitatea se desfasoara în unitati dispersate teritorial, se pot înfiinta mai multe comitete de securitate si sanatate în
munca; numarul acestora se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de
organizare si functionare.
(4)Comitetul de securitate si sanatate în munca se constituie si în cazul activitatilor care se desfasoara temporar, respectiv cu o durata mai
mare de 3 luni.
(5)În unitatile care au mai putin de 50 de lucratori, atributiile comitetului de securitate si sanatate în munca revin reprezentantilor
lucratorilor, cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.
Art. 58
(1)Comitetul de securitate si sanatate în munca este constituit din reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii
si sanatatii lucratorilor, pe de o parte, si angajator sau reprezentantul sau legal si/sau reprezentantii sai în numar egal cu cel al
reprezentantilor lucratorilor si medicul de medicina muncii, pe de alta parte.
(2)Lucratorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire si protectie este secretarul comitetului de securitate si sanatate în
munca.
Art. 59
(1)Reprezentantii lucratorilor în comitetul de securitate si sanatate în munca vor fi alesi pe o perioada de 2 ani.
(2)În cazul în care unul sau mai multi reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor se
retrag din comitetul de securitate si sanatate în munca, acestia vor fi înlocuiti imediat prin alti reprezentanti alesi.
Art. 60
(1)Modalitatea de desemnare a reprezentantilor lucratorilor în comitetele de securitate si sanatate în munca va fi stabilita prin contractul
colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare.
(2)Reprezentantii lucratorilor în comitetele de securitate si sanatate în munca vor fi desemnati de catre lucratori dintre reprezentantii
lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, dupa cum urmeaza:
a)de la 50 la 100 de lucratori – 2 reprezentanti;
b)de la 101 la 500 de lucratori – 3 reprezentanti;
c)de la 501 la 1.000 de lucratori – 4 reprezentanti;
d)de la 1.001 la 2.000 de lucratori – 5 reprezentanti;
e)de la 2.001 la 3.000 de lucratori – 6 reprezentanti;
f)de la 3.001 la 4.000 de lucratori – 7 reprezentanti;
g)peste 4.000 de lucratori – 8 reprezentanti.
Art. 61
(1)Angajatorul are obligatia sa acorde fiecarui reprezentant al lucratorilor în comitetele de securitate si sanatate în munca timpul necesar
exercitarii atributiilor specifice.
(2)Timpul alocat acestei activitati va fi considerat timp de munca si va fi de cel putin:
a)2 ore pe luna în unitatile având un efectiv de pâna la 99 de lucratori;
b)5 ore pe luna în unitatile având un efectiv între 100 si 299 de lucratori;
c)10 ore pe luna în unitatile având un efectiv între 300 si 499 de lucratori;
d)15 ore pe luna în unitatile având un efectiv între 500 si 1.499 de lucratori;
e)20 de ore pe luna în unitatile având un efectiv de 1.500 de lucratori si peste.
(3)Instruirea necesara exercitarii rolului de membru în comitetul de securitate si sanatate în munca trebuie sa se realizeze în timpul
programului de lucru si pe cheltuiala unitatii.
Art. 62
Angajatorul sau reprezentantul sau legal este presedintele comitetului de securitate si sanatate în munca.
Art. 63
Membrii comitetului de securitate si sanatate în munca se nominalizeaza prin decizie scrisa a presedintelui acestuia, iar componenta
comitetului va fi adusa la cunostinta tuturor lucratorilor.
Art. 64
(1)La întrunirile comitetului de securitate si sanatate în munca vor fi convocati sa participe lucratorii desemnati, reprezentantii serviciului
intern de prevenire si protectie si, în cazul în care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire si protectie,
reprezentantii acestora.
(2)La întrunirile comitetului de securitate si sanatate în munca pot fi invitati sa participe inspectori de munca.

SECTIUNEA 2: Functionarea comitetului de securitate si sanatate în munca
Art. 65
Comitetul de securitate si sanatate în munca functioneaza în baza regulamentului de functionare propriu.
Art. 66
(1)Angajatorul are obligatia sa asigure întrunirea comitetului de securitate si sanatate în munca cel putin o data pe trimestru si ori de câte
ori este necesar.
(2)Ordinea de zi a fiecarei întruniri este stabilita de catre presedinte si secretar, cu consultarea reprezentantilor lucratorilor, si este
transmisa membrilor comitetului de securitate si sanatate în munca, inspectoratului teritorial de munca si, daca este cazul, serviciului
extern de protectie si prevenire, cu cel putin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
(3)Secretarul comitetului de securitate si sanatate în munca convoaca în scris membrii comitetului cu cel putin 5 zile înainte de data
întrunirii, indicând locul, data si ora stabilite.
(4)La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate si sanatate în munca încheie un proces-verbal care va fi semnat de catre toti
membrii comitetului.
(5)Comitetul de securitate si sanatate în munca este legal întrunit daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor
sai.
(6)Comitetul de securitate si sanatate în munca convine cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.
(7)Secretarul comitetului de securitate si sanatate în munca va afisa la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.
(8)Secretarul comitetului de securitate si sanatate în munca transmite inspectoratului teritorial de munca, în termen de 10 zile de la data
întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat.

SECTIUNEA 3: Atributiile comitetului de securitate si sanatate în munca

Art. 67
Pentru realizarea informarii, consultarii si participarii lucratorilor, în conformitate cu art. 16, 17 si 18 din lege, comitetul de securitate si
sanatate în munca are cel putin urmatoarele atributii:
a)analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate în munca si planul de prevenire si protectie, conform
regulamentului intern sau regulamentului de organizare si functionare;
b)urmareste realizarea planului de prevenire si protectie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii prevederilor lui si eficienta
acestora din punct de vedere al îmbunatatirii conditiilor de munca;
c)analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecintele asupra securitatii si sanatatii,
lucratorilor, si face propuneri în situatia constatarii anumitor deficiente;
d)analizeaza alegerea, cumpararea, întretinerea si utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protectie colectiva si
individuala;
e)analizeaza modul de îndeplinire a atributiilor ce revin serviciului extern de prevenire si protectie, precum si mentinerea sau, daca este
cazul, înlocuirea acestuia;
f)propune masuri de amenajare a locurilor de munca, tinând seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice;
g)analizeaza cererile formulate de lucratori privind conditiile de munca si modul în care îsi îndeplinesc atributiile persoanele desemnate
si/sau serviciul extern;
h)urmareste modul în care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si sanatatea în munca, masurile dispuse de
inspectorul de munca si inspectorii sanitari;
i)analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a îmbolnavirilor profesionale, precum si pentru
îmbunatatirea conditiilor de munca si propune introducerea acestora în planul de prevenire si protectie;
j)analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca, îmbolnavirilor profesionale si evenimentelor produse si poate propune masuri
tehnice în completarea masurilor dispuse în urma cercetarii;
k)efectueaza verificari proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a celor de lucru si face un raport scris privind constatarile facute;
l)dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate si sanatate în munca de catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu
privire la situatia securitatii si sanatatii în munca, la actiunile care au fost întreprinse si la eficienta acestora în anul încheiat, precum si
propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se va realiza în anul urmator.

SECTIUNEA 4: Obligatiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate si sanatate în munca

Art. 68
Angajatorul trebuie sa furnizeze comitetului de securitate si sanatate în munca toate informatiile necesare, pentru ca membrii acestuia sa
îsi poata da avizul în cunostinta de cauza.
Art. 69
(1)Angajatorul trebuie sa prezinte, cel putin o data pe an, comitetului de securitate si sanatate în munca un raport scris care va cuprinde
situatia securitatii si sanatatii în munca, actiunile care au fost întreprinse si eficienta acestora în anul încheiat, precum si propunerile pentru
planul de prevenire si protectie ce se vor realiza în anul urmator.
(2)Angajatorul trebuie sa transmita raportul prevazut la alin. (1), avizat de membrii comitetului de securitate si sanatate în munca, în
termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de munca.
Art. 70
Angajatorul trebuie sa supuna analizei comitetului de securitate si sanatate în munca documentatia referitoare la caracteristicile
echipamentelor de munca, ale echipamentelor de protectie colectiva si individuala, în vederea selectionarii echipamentelor optime.
Art. 71
Angajatorul trebuie sa informeze comitetul de securitate si sanatate în munca cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate si
sanatate, masurile de prevenire si protectie atât la nivel de unitate, cât si la nivel de loc de munca si tipuri de posturi de lucru, masurile de
prim ajutor, de prevenire si stingere a incendiilor si evacuare a lucratorilor.
Art. 72
Angajatorul comunica comitetului de securitate si sanatate în munca punctul sau de vedere sau, daca este cazul, al medicului de medicina
muncii, serviciului intern sau extern de prevenire si protectie, asupra plângerilor lucratorilor privind conditiile de munca si modul în care
serviciul intern sau extern de prevenire si protectie îsi îndeplineste atributiile.
Art. 73
în cazul în care angajatorul nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate si sanatate în munca, conform atributiilor prevazute
la art. 67, trebuie sa motiveze decizia sa în fata comitetului; motivatia va fi consemnata în procesul-verbal.

CAPITOLUL V: Instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca

SECTIUNEA 1: Dispozitii generale

Art. 74
Prezentul capitol stabileste procedura instruirii lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca, în conformitate cu art.
20 din lege.
Art. 75
Instruirea în domeniul securitatii si sanatatii în munca are ca scop însusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate
în munca.
Art. 76
(1)Instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca la nivelul întreprinderii si/sau al unitatii se efectueaza în timpul
programului de lucru.
(2)Perioada în care se desfasoara instruirea prevazuta la alin. (1) este considerata timp de munca.
Art. 77
Instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca cuprinde 3 faze:
a)instruirea introductiv-generala;
b)instruirea la locul de munca;
c)instruirea periodica.
Art. 78
La instruirea personalului în domeniul securitatii si sanatatii în munca vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi:
expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator.
Art. 79
Fiecare angajator are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei instruiri adecvate.
Art. 80
Angajatorul trebuie sa dispuna de un program de instruire – testare, pe meserii sau activitati.
Art. 81
(1)Rezultatul instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca se consemneaza în mod obligatoriu în fisa de instruire
individuala, conform modelului prezentat în anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.
(2)Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, imediat dupa verificarea instruirii.
(3)Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si
au verificat instruirea.
(4)Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi însotita de o copie a fisei de aptitudini,
completata de catre medicul de medicina muncii în urma examenului medical la angajare.
Art. 82
(1)Pentru persoanele aflate în întreprindere si/sau unitate cu permisiunea angajatorului, angajatorul stabileste, prin regulamentul intern sau
prin regulamentul de organizare si functionare, reguli privind instruirea si însotirea acestora în întreprindere si/sau unitate.
(2)Pentru lucratorii din întreprinderi si/sau unitati din exterior, care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii în
întreprinderea si/sau unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor privind activitatile
specifice întreprinderii si/sau unitatii respective, riscurile pentru securitate si sanatate în munca, precum si masurile si activitatile de
prevenire si protectie la nivelul întreprinderilor si/sau unitatii, în general.
(3)Instruirea prevazuta la alin. (1) si (2) se consemneaza în fisa de instruire colectiva, conform modelului prezentat în anexa nr. 12.
(4)Fisa de instruire colectiva se întocmeste în doua exemplare, din care un exemplar se va pastra de catre angajator/lucrator
desemnat/serviciu intern de prevenire si protectie care a efectuat instruirea si un exemplar se pastreaza de catre angajatorul lucratorilor
instruiti sau, în cazul vizitatorilor, de catre conducatorul grupului.
(5)Reprezentantii autoritatilor competente în ceea ce priveste controlul aplicarii legislatiei referitoare la securitate si sanatate în munca vor
fi însotiti de catre un reprezentant desemnat de catre angajator, fara a se întocmi fisa de instructaj.

SECTIUNEA 2: Instruirea introductiv-generala
Art. 83
Instruirea introductiv-generala se face:
a)la angajarea lucratorilor definiti conform art. 5 lit. a) din lege;
b)lucratorilor detasati de la o întreprindere si/sau unitate la alta;
c)lucratorilor delegati de la o întreprindere si/sau unitate la alta;
d)lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar.
Art. 84
Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitatile specifice întreprinderii si/sau unitatii respective, riscurile pentru
securitate si sanatate în munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul întreprinderii si/sau unitatii, în general.
Art. 85
Instruirea introductiv-generala se face de catre:
a)angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii în munca; sau
b)lucratorul desemnat; sau
c)un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie; sau
d)serviciul extern de prevenire si protectie.
Art. 86
Instruirea introductiv-generala se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane.
Art. 87
(1)Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activitati si de riscurile pentru securitate si sanatate în munca, precum si de
masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul întreprinderii si/sau al unitatii, în general.
(2)Angajatorul stabileste prin instructiuni proprii durata instruirii introductiv-generale; aceasta nu va fi mai mica de 8 ore.
(3)Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) persoanele prevazute la art. 82, carora li se vor prezenta succint activitatile, riscurile si
masurile de prevenire si protectie din întreprindere si/sau unitate.
Art. 88
(1)în cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, urmatoarele probleme:
a)legislatia de securitate si sanatate în munca;
b)consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate în munca;
c)riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala specifice unitatii;
d)masuri la nivelul întreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.
(2)Continutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie în conformitate cu tematica aprobata de catre angajator.
Art. 89
(1)Instruirea introductiv-generala se va finaliza cu verificarea însusirii cunostintelor pe baza de teste.
(2)Rezultatul verificarii va fi consemnat în fisa de instruire.
(3)Lucratorii prevazuti la art. 83 lit. a) si d) nu vor putea fi angajati daca nu si-au însusit cunostintele prezentate în instruirea introductiv-
generala.

SECTIUNEA 3: Instruirea la locul de munca
Art. 90
(1)Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si
sanatate în munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei
functii exercitate.
(2)Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor prevazuti la art. 83, inclusiv la schimbarea locului de munca în cadrul
întreprinderii si/sau al unitatii.
Art. 91
(1)Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca, în grupe de maximum 20 de persoane.
(2)Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.
Art. 92
(1)Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si sanatate în munca, precum si de masurile si activitatile de
prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.
(2)Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore si se stabileste prin instructiuni proprii de catre conducatorul locului de
munca respectiv, împreuna cu:
a)angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii în munca; sau
b)lucratorul desemnat; sau
c)un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie; sau
d)serviciul extern de prevenire si protectie.
Art. 93
(1)Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor întocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul
securitatii si sanatatii în munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie si
aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.
(2)Instruirea la locul de munca va cuprinde:
a)informatii privind riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru;
b)prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru;
c)masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea
lucratorilor;
d)prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate în munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru;
e)instruirea la locul de munca va include în mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va
desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si
de prim ajutor.
Art. 94
Începerea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de cate seful
ierarhic superior celui care a facut instruirea si se consemneaza în fisa de instruire individuala.

SECTIUNEA 4: Instruirea periodica
Art. 95
Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor prevazuti la art. 83 si are drept scop reîmprospatarea si actualizarea cunostintelor în
domeniul securitatii si sanatatii în munca.
Art. 96
(1)Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.
(2)Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin instructiuni proprii, în functie de conditiile locului de munca si/sau postului
de lucru, si nu va fi mai mare de 6 luni.
(3)Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.
(4)Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de catre
angajator/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciile externe de prevenire si protectie, care vor semna fisele de
instruire ale lucratorilor, confirmând astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.
(5)Instruirea periodica se va completa în mod obligatoriu si cu demonstratii practice.
Art. 97
Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor întocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si
sanatatii în munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de
catre angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.
Art. 98
Instruirea periodica se face suplimentar celei programate în urmatoarele cazuri:
a)când un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;
b)când au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate în munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau
postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri în unitate;
c)la reluarea activitatii dupa accident de munca;
d)la executarea unor lucrari speciale;
e)la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;
f)la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g)la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
Art. 99
Durata instruirii periodice prevazute la art. 98 nu va fi mai mica de 8 ore si se stabileste în instructiuni proprii de catre conducatorul
locului de munca respectiv, împreuna cu:
a)angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii în munca; sau
b)lucratorul desemnat; sau
c)un lucrator al serviciului intern de protectie si prevenire; sau
d)serviciul extern de protectie si prevenire.
Art. 100
Instruirea periodica prevazuta la art. 98 se va efectua pe baza tematicilor întocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din
domeniul securitatii si sanatatii în munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si
protectie si aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.

CAPITOLUL VI: Pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si specific

SECTIUNEA 1: Pericol grav si iminent de accidentare
Art. 101
Starea de pericol grav si iminent de accidentare, astfel cum este el definit la art. 5 lit. I) din lege, poate fi constatata de catre orice lucrator
din întreprindere si/sau unitate, lucrator al serviciului extern de prevenire si protectie cu care întreprinderea si/sau unitatea a încheiat
contract, precum si de catre inspectorii de munca.
Art. 102
La constatarea starii de pericol grav si iminent de accidentare se vor lua imediat urmatoarele masuri de securitate:
a)oprirea echipamentului de munca si/sau activitatii;
b)evacuarea personalului din zona periculoasa;
c)anuntarea serviciilor specializate;
d)anuntarea conducatorilor ierarhici;
e)eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol grav si iminent.
Art. 103
(1)În vederea realizarii masurilor prevazute la art. 102 lit. a), în prealabil angajatorul va desemna lucratorii care trebuie sa opreasca
echipamentele de munca si va asigura instruirea acestora.
(2)În vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. b), în prealabil angajatorul trebuie:
a)sa întocmeasca planul de evacuare a lucratorilor;
b)sa afiseze planul de evacuare la loc vizibil;
c)sa instruiasca lucratorii în vederea aplicarii planului de evacuare si sa verifice modul în care si-au însusit cunostintele.
(3)În vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. c), în prealabil angajatorul trebuie:
a)sa desemneze lucratorii care trebuie sa contacteze serviciile specializate si sa îi instruiasca în acest sens;
b)sa asigure mijloacele de comunicare necesare contactarii serviciilor specializate.
(4)În vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. d), în prealabil angajatorul trebuie sa stabileasca modul operativ de anuntare la
nivel ierarhic superior.
(5)În vederea realizarii masurilor precizate la art. 102 lit. e), în prealabil angajatorul trebuie:
a)sa desemneze lucratorii care au capacitatea necesara sa elimine starea de pericol grav si iminent, sa asigure instruirea si dotarea lor cu
mijloace tehnice necesare interventiei;
b)sa stabileasca serviciile specializate care pot interveni.
Art. 104
Angajatorul trebuie sa stabileasca masurile de securitate prevazute la art. 102, tinând seama de natura activitatilor, numarul de lucratori,
organizarea teritoriala a activitatii si de prezenta altor persoane în afara celor implicate direct în procesul muncii.

SECTIUNEA 2: Zone cu risc ridicat si specific
Art. 105
Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazuta la art. 13 lit. k) din lege trebuie sa contina nominalizarea si localizarea acestor zone
în cadrul întreprinderii si/sau unitatii si masurile stabilite în urma evaluarii riscurilor pentru aceste zone.
Art. 106
Angajatorul trebuie sa aduca la cunostinta conducatorilor locurilor de munca si lucratorilor care îsi desfasoara activitatea în zonele cu risc
ridicat si specific masurile stabilite în urma evaluarii riscurilor.
Art. 107
Actiunile pentru realizarea masurilor stabilite în urma evaluarii riscurilor pentru zonele cu risc ridicat si specific constituie o prioritate în
cadrul planului de protectie si prevenire.

CAPITOLUL VII: Comunicarea si cercetarea evenimentelor, înregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor
periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale

SECTIUNEA 1: Comunicarea evenimentelor

Art. 108
(1)Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 si art. 27 alin. (1) din lege.
(2)Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat si angajatorilor acestora de
catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.
(3)Evenimentul produs în conditiile prevazute la art. 30 alin. (1) lit. d) si e) din lege, daca a avut loc în afara întreprinderii si/sau unitatii si
nu a avut nicio legatura cu aceasta, va fi comunicat inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia s-a produs, de catre orice persoana
care are cunostinta despre producerea evenimentului.
Art. 109
Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel putin urmatoarele informatii, conform modelului prevazut în anexa nr. 13:
a)denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul si, daca este cazul, denumirea/numele angajatorului la care este/a fost
angajat accidentatul;
b)sediul/adresa si numarul de telefon ale angajatorului;
c)locul unde s-a produs evenimentul;
d)data si ora la care s-a produs evenimentul/data si ora la care a decedat accidentatul;
e)numele si prenumele victimei;
f)datele personale ale victimei: vârsta, starea civila, copii în întretinere, alte persoane în întretinere, ocupatia, vechimea în ocupatie si la
locul de munca;
g)împrejurarile care se cunosc si cauzele prezumtive; h) consecintele accidentului;
i)numele si functia persoanei care comunica evenimentul;
j)data comunicarii;
k)unitatea sanitara cu paturi la care a fost internat accidentatul.
Art. 110
În cazul accidentelor de circulatie produse pe drumurile publice, soldate cu decesul victimelor, în care printre victime sunt si persoane
aflate în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, serviciile politiei rutiere vor comunica evenimentul la inspectoratul teritorial de munca din
judetul pe raza caruia s-a produs.
Art. 111
(1)Angajatorul va lua masurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din producerea evenimentului, pâna la primirea
acordului din partea organelor care efectueaza cercetarea, cu exceptia cazurilor în care mentinerea acestei stari ar genera producerea altor
evenimente, ar agrava starea accidentatilor sau ar pune în pericol viata lucratorilor si a celorlalti participanti la procesul muncii.
(2)În situatia în care este necesar sa se modifice starea de fapt rezultata din producerea evenimentului, se vor face, dupa posibilitati, schite
sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica si se vor ridica orice obiecte care contin sau poarta o urma a evenimentului;
obiectele vor fi predate organelor care efectueaza cercetarea si vor constitui probe în cercetarea evenimentului.
(3)Pentru orice modificare a starii de fapt rezultata din producerea evenimentului, angajatorul sau reprezentantul sau legal va consemna pe
propria raspundere, într-un proces-verbal, toate modificarile efectuate dupa producerea evenimentului.
Art. 112
(1)Inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia a avut loc evenimentul va comunica Inspectiei Muncii:
a)incidentul periculos;
b)evenimentul care a avut ca urmare un deces;
c)evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;
d)evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evidenta;
e)evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate.
(2)Accidentul prevazut la alin. (1) lit. e) se va comunica dupa primirea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate.
(3)Comunicarea catre Inspectia Muncii va cuprinde informatiile prevazute la art. 109.
Art. 113
(1)La solicitarea organelor care efectueaza cercetarea evenimentului, unitatea sanitara care acorda asistenta medicala de urgenta se va
pronunta în scris cu privire la diagnosticul provizoriu, în termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii.
(2)Unitatea sanitara prevazuta la alin. (1) va lua masuri pentru recoltarea imediata a probelor de laborator, în vederea determinarii
alcoolemiei sau a starii de influenta a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, precum si
pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de munca, urmând sa comunice rezultatul determinarilor
specifice în termen de 5 zile lucratoare de la obtinerea acestora.
(3)În caz de deces al persoanei accidentate, inspectoratul teritorial de munca va solicita în scris unitatii medico-legale competente un
raport preliminar din care sa reiasa faptul ca decesul a fost sau nu urmarea unei vatamari violente, în conformitate cu prevederile
Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, aprobata cu modificari prin
Legea nr. 459/2001, republicata, si legislatiei subsecvente.
(4)Unitatea medico-legala va transmite raportul preliminar inspectoratului teritorial de munca în conformitate cu prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 1/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 459/2001, republicata, si ale legislatiei subsecvente.
(5)Unitatea medico-legala va transmite raportul de constatare medico-legala în termenul prevazut la art. 29 alin. (3) din lege.
(6)În cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, care a emis decizia de
încadrare într-un grad de invaliditate, va trimite o copie de pe decizie, în termen de 3 zile lucratoare de la data eliberarii acesteia, la
inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs accidentul.

SECTIUNEA 2: Cercetarea evenimentelor
Art. 114
Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejurarilor si a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementarilor
legale încalcate, a raspunderilor si a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare si, respectiv, pentru
determinarea caracterului accidentului.
Art. 115
Cercetarea se face imediat dupa comunicare, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din lege.
Art. 116
(1)Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca se efectueaza de catre angajatorul la care s-a produs
evenimentul.
(2)Angajatorul are obligatia sa numeasca de îndata, prin decizie scrisa, comisia de cercetare a evenimentului.
(3)Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusa din cel putin 3 persoane; una dintre acestea trebuie sa fie lucrator desemnat,
reprezentant al serviciului intern sau reprezentant al serviciului extern, cu pregatire de nivel superior.
(4)Persoanele numite de catre angajator în comisia de cercetare a evenimentului trebuie sa aiba pregatire tehnica corespunzatoare si sa nu
fie implicate în organizarea si conducerea locului de munca unde a avut loc evenimentul si sa nu fi avut o responsabilitate în producerea
evenimentului.
(5)Angajatorul care si-a asumat atributiile în domeniul securitatii si sanatatii în munca nu poate face parte din comisia de cercetare a
evenimentului, în acest caz urmând sa apeleze la servicii externe.
(6)Daca în eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiti, în comisia de cercetare numita de angajatorul la care s-a produs
evenimentul vor fi nominalizate si persoane numite prin decizie scrisa de catre ceilalti angajatori.
(7)Angajatorul care a organizat transportul raspunde pentru cercetarea accidentului de circulatie produs pe drumurile publice, urmat de
incapacitate temporara de munca, cu respectarea, atunci când este cazul, a prevederilor alin. (6).
(8)Cercetarea evenimentului prevazut la art. 30 alin. (1) lit. d) si e) din lege, daca acesta a avut loc în afara întreprinderii si/sau unitatii
angajatorului si nu a avut nicio legatura cu aceasta, se efectueaza în conditiile legii.
(9)Angajatorul care nu dispune de personal competent în conformitate cu alin. (4) sau nu are personal suficient trebuie sa asigure
cercetarea apelând la servicii externe de prevenire si protectie.
Art. 117
(1)În cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice în care sunt implicate persoane aflate în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu,
serviciile politiei rutiere vor transmite organelor împuternicite sa efectueze cercetarea, la cererea acestora, în termen de 5 zile lucratoare
de la solicitare, un exemplar din procesul-verbal de cercetare la fata locului si orice alte documente existente, necesare cercetarii: copii de
pe declaratii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schite.
(2)În baza acestor acte si a altor documente din care sa rezulte ca victima se afla în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, organele
împuternicite potrivit legii vor efectua cercetarea evenimentului.
Art. 118
(1)Persoanele împuternicite, potrivit legii, sa efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul sa ia declaratii scrise, sa preleveze sau sa
solicite prelevarea de probe necesare cercetarii, sa solicite sau sa consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este
obligat sa le puna la dispozitie în conditiile legii.
(2)În situatiile prevazute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevarii si analizarii probelor în vederea cercetarii vor fi suportate de
angajatorul la care a avut loc evenimentul.
Art. 119
(1)Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experti sau specialisti cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competente
potrivit legii sa efectueze expertize tehnice, iar acestia trebuie sa raspunda solicitarii.
(2)În situatia prevazuta la alin. (1), specialistii si expertii întocmesc expertize tehnice care vor face parte integranta din dosarul de
cercetare a evenimentului.
(3)Cheltuielile aferente efectuarii expertizelor se suporta de catre angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face raspunzator
de organizarea activitatii în urma careia s-a produs evenimentul.
Art. 120
(1)Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporara de munca se va încheia în cel mult 5 zile lucratoare de la data producerii.
(2)Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatii cum ar fi cele în care este necesara prelevarea de probe ori efectuarea de expertize,
pentru care se poate solicita în scris, argumentat si în termen, la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul,
prelungirea termenului de cercetare.
(3)Cercetarea evenimentelor care au antrenat deces, invaliditate evidenta, accident colectiv sau situatie de persoana data disparuta,
precum si cercetarea incidentelor periculoase se vor încheia în cel mult 10 zile lucratoare de la data producerii acestora.
(4)Fac exceptie de la prevederile alin. (3) situatii cum ar fi cele în care este necesara eliberarea certificatului medico-legal, prelevarea de
probe sau efectuarea de expertize, pentru care inspectoratul teritorial de munca care cerceteaza evenimentele poate solicita în scris,
argumentat si în termen, la Inspectia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.
Art. 121
(1)În cazul accidentului cu incapacitate termporara de munca, în urma caruia a intervenit invaliditate confirmata prin decizie sau decesul
victimei, inspectoratul teritorial de munca va completa dosarul de cercetare întocmit la data producerii evenimentului si va întocmi un nou
proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul astfel completat.
(2)Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevazut la alin. (1), se face în cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii
de catre inspectoratul teritorial de munca a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal.
(3)În cazul evenimentului a carui consecinta este invaliditate evidenta, evenimentul va fi cercetat de inspectoratul teritorial de munca ca
eveniment care a produs incapacitate temporara de munca si, în functie de consecintele ulterioare ale evenimentului, se va proceda
conform prevederilor alin. (1) si (2).
Art. 122
(1)Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:
a)opisul actelor aflate în dosar;
b)procesul-verbal de cercetare;
c)nota de constatare la fata locului, încheiata imediat dupa producerea evenimentului de catre inspectorul de munca, în cazul
evenimentelor care se cerceteaza de catre inspectoratul teritorial de munca/Inspectia Muncii, conform competentelor, sau de catre
lucratorul desemnat/serviciile de prevenire si protectie, în cazul evenimentelor a caror cercetare intra în competenta angajatorului, si
semnata de catre angajator/reprezentantul sau legal, care va cuprinde precizari cum ar fi pozitia victimei, existenta sau inexistenta
echipamentului individual de protectie, starea echipamentelor de munca, modul în care functionau dispozitivele de protectie, închiderea
fisei individuale de instructaj prin barare si semnatura, ridicarea de documente sau prelevarea de probe;
d)schite si fotografii referitoare la eveniment;
e)declaratiile accidentatilor, în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporara de munca sau de invaliditate;
f)declaratiile martorilor si ale oricaror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurarilor si a cauzelor reale ale producerii
evenimentului;
g)copii ale actelor si documentelor necesare pentru elucidarea împrejurarilor si a cauzelor reale ale evenimentului;
h)copii ale certificatului constatator sau oricaror alte autorizatii în baza carora angajatorul îsi desfasoara activitatea;
i)copii ale fisei de expunere la riscuri profesionale si ale fisei de aptitudine, întocmite conform legii;
j)copii ale contractelor individuale de munca ale victimelor;
k)copii ale fiselor de instruire individuala în domeniul securitatii si sanatatii în munca ale victimelor; în caz de deces aceste fise se vor
anexa în original;
l)concluziile raportului de constatare medico-legala, în cazul accidentului mortal;
m)copie a hotarârii judecatoresti prin care se declara decesul, în cazul persoanelor date disparute;
n)copie a certificatelor de concediu medical, în cazul accidentului urmat de incapacitate temporara de munca;
o)copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate, în cazul accidentului urmat de invaliditate;
p)actul emis de unitatea sanitara care a acordat asistenta medicala de urgenta, din care sa rezulte data, ora când accidentatul s-a prezentat
pentru consultatie si diagnosticul, în cazul accidentelor de traseu;
q)copie a procesului-verbal de cercetare la fata locului, încheiat de serviciile politiei rutiere, în cazul accidentelor de circulatie pe
drumurile publice.
(2)Dosarul va mai cuprinde, dupa caz, orice alte acte si documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi:
a)copie a autorizatiei, în cazul în care victima desfasura o activitate care necesita autorizare;
b)copie a diplomei, adeverintei sau certificatului de calificare a victimei;
c)acte de expertiza tehnica, întocmite cu ocazia cercetarii evenimentului;
d)acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care sa se poata stabili locul, data si ora producerii evenimentului sau sa se poata
justifica prezenta victimei la locul, ora si data producerii evenimentului;
e)documente din care sa rezulte ca accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu;
f)corespondenta cu alte institutii/unitati în vederea obtinerii actelor solicitate;
g)adresele de prelungire a termenelor de cercetare, în conformitate cu art. 120 alin. (2) si (4);
h)actul medical emis de unitatea sanitara care a acordat asistenta medicala de urgenta, din care sa rezulte diagnosticul la internare si/sau
externare;
i)procesul-verbal încheiat dupa producerea evenimentului, în conditiile prevazute la art. 111;
j)formularul pentru înregistrarea accidentului de munca, denumit în continuare FIAM, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii
sociale si familiei.
Art. 123
Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a)filele dosarului sa fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea sau de membrii comisiei de cercetare, numita de
angajator, si stampilate cu stampila inspectoratului sau a angajatorului;
b)numarul total de file continut de dosarul de cercetare si numarul de file pentru fiecare document anexat la dosar sa fie mentionate în
opis;
c)fiecare document, cu exceptia procesului-verbal de cercetare, sa fie identificat în dosarul de cercetare ca anexa;
d)paginile si spatiile albe sa fie barate;
e)schitele referitoare la eveniment, anexate la dosar, sa fie însotite de explicatii;
f)fotografiile referitoare la eveniment sa fie clare si însotite de explicatii;
g)formularul pentru declaratie sa fie conform modelului prevazut în anexa nr. 14;
h)declaratiile aflate la dosar sa fie tehnoredactate, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind
conforme cu originalul si semnate de catre inspectorul care a efectuat cercetarea sau de catre unul dintre membrii comisiei de cercetare.
Art. 124
(1)Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi astfel:
a)într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporara de munca; dosarul se pastreaza în arhiva angajatorului care
înregistreaza accidentul;
b)într-un exemplar, pentru incidentele periculoase; dosarul se pastreaza la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea;
c)în doua exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmata prin decizie, deces, accidente colective; originalul se
înainteaza organelor de urmarire penala si un exemplar se pastreaza la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea;
d)în doua exemplare, pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evidenta; originalul se pastreaza la inspectoratul teritorial de munca
care a efectuat cercetarea si un exemplar se transmite angajatorului care înregistreaza accidentul;
e)în trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspectia Muncii; originalul se înainteaza organelor de urmarire penala, un exemplar
se pastreaza la Inspectia Muncii si un exemplar la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul;
f)în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitatea temporara de munca pentru victime cu angajatori diferiti;
originalul se pastreaza în arhiva angajatorului care înregistreaza accidentul si celelalte exemplare se pastreaza de catre ceilalti angajatori.
(2)În cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate temporara de munca sau al incidentelor periculoase în care
faptele comise pot fi considerate infractiuni, potrivit legii, dosarul de cercetare se încheie în doua exemplare, originalul fiind înaintat
organului de urmarire penala.
Art. 125
(1)Dosarul de cercetare, întocmit de comisia numita de catre angajator, se înainteaza pentru verificare si avizare la inspectoratul teritorial
de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul, în termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea cercetarii.
(2)Inspectoratul teritorial de munca va analiza dosarul, va aviza si va restitui dosarul în cel mult 7 zile lucratoare de la data primirii.
(3)Dosarul va fi însotit de avizul inspectoratului teritorial de munca.
(4)În cazul în care inspectoratul teritorial de munca constata ca cercetarea nu a fost efectuata corespunzator, poate dispune completarea
dosarului si/sau refacerea procesului-verbal de cercetare, dupa caz.
(5)Comisia de cercetare va completa dosarul si va întocmi procesul-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii
dosarului.
(6)Daca evenimentul urmat de incapacitate temporara de munca s-a produs în conditiile prevazute la art. 124 alin. (2), inspectoratul
teritorial de munca va înainta originalul dosarului de cercetare la organul de urmarire penala, imediat dupa avizare.
Art. 126
(1)Dosarul de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de munca va fi înaintat în vederea avizarii la Inspectia Muncii, în cel mult 5 zile
lucratoare de la finalizarea cercetarii.
(2)Dosarul de cercetare pentru cazul disparitiei de persoane, ca urmare a unui eveniment si în împrejurari care îndreptatesc presupunerea
decesului acestora, va fi pastrat la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, pâna la emiterea hotarârii judecatoresti prin
care se declara decesul persoanelor disparute, conform prevederilor legale în vigoare; dupa completarea dosarului, acesta va fi înaintat în
vederea avizarii la Inspectia Muncii.
(3)Inspectia Muncii avizeaza si restituie dosarele prevazute la alin. (1) în cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii.
(4)În cazul în care Inspectia Muncii constata ca cercetarea nu a fost efectuata corespunzator, poate dispune completarea dosarului si
întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare.
(5)Inspectoratul teritorial de munca va completa dosarul si va întocmi noul proces-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucratoare de la
data primirii dosarului.
(6)Inspectoratul teritorial de munca transmite dosarele de cercetare prevazute la alin. (1) organelor de urmarire penala, numai dupa ce au
fost avizate de catre Inspectia Muncii.
Art. 127
(1)Dosarul de cercetare al accidentului de munca cu invaliditate, înaintat organelor de urmarire penala, se restituie la inspectoratul
teritorial de munca care a efectuat cercetarea, pentru completare si întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, în cazul în care se
produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat în baza unui act medico-legal.
(2)Dosarul prevazut la alin. (1) se restituie la inspectoratul teritorial de munca în termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii
acestuia.
(3)Completarea dosarului prevazut la alin. (1) si întocmirea noului proces-verbal de cercetare a evenimentului se fac în cel mult 5 zile
lucratoare de la primirea dosarului la inspectoratul teritorial de munca.
(4)Dosarul completat si noul proces-verbal de cercetare vor fi înaintate în vederea avizarii la Inspectia Muncii, care le va restitui
inspectoratului teritorial de munca în termen de 10 zile lucratoare de la data primirii.
(5)Dupa avizarea de catre Inspectia Muncii în conditiile prevazute la art. 126, dosarul va fi înaintat organelor de urmarire penala de catre
inspectoratul teritorial de munca.
Art. 128
Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie sa contina urmatoarele capitole:
a)data încheierii procesului-verbal;
b)numele persoanelor si în ce calitate efectueaza cercetarea evenimentului;
c)perioada de timp si locul în care s-a efectuat cercetarea;
d)obiectul cercetarii;
e)data si ora producerii evenimentului;
f)locul producerii evenimentului;
g)datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele reprezentantului sau legal;
h)datele de identificare a accidentatului/accidentatilor;
i)descrierea detaliata a locului, echipamentului de munca, a împrejurarilor si modului în care s-a produs evenimentul;
j)urmarile evenimentului si/sau urmarile suferite de persoanele accidentate;
k)cauza producerii evenimentului;
l)alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;
m)alte constatari facute cu ocazia cercetarii evenimentului;
n)persoanele raspunzatoare de încalcarea reglementarilor legale, din capitolele de la lit. k), I) si m);
o)sanctiunile contraventionale aplicate;
p)propuneri pentru cercetare penala;
q)caracterul accidentului;
r)angajatorul care înregistreaza accidentul de munca sau incidentul periculos;
s)masuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare si persoanele responsabile pentru realizarea acestora;
t)termenul de raportare la inspectoratul teritorial de munca privind realizarea masurilor prevazute la lit. s);
u)numarul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare si repartizarea acestora;
v)numele si semnatura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea;
w)avizul inspectorului-sef adjunct securitate si sanatate în munca;
x)viza inspectorului-sef/inspectorului general de stat.
Art. 129
(1)În capitolul prevazut la art. 128 lit. b) se vor indica, de asemenea, prevederile legale potrivit carora persoanele sunt îndreptatite sa
efectueze cercetarea, precum si numele angajatorului si ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele
cercetari.
(2)În capitolul prevazut la art. 128 lit. c) se vor indica, de asemenea, motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare.
(3)În capitolul prevazut la art. 128 lit. e) se va indica, de asemenea, data decesului, pentru cazul în care s-a produs un eveniment si
ulterior a survenit decesul victimelor implicate în acest eveniment.
(4)În capitolul prevazut la art. 128 lit. g) se vor indica, de asemenea, datele de identificare ale angajatorilor la care sunt/au fost angajate
victimele, numele reprezentantilor legali ai angajatorilor, numarul documentului prin care s-a certificat autorizarea de functionare din punct
de vedere al securitatii si sanatatii în munca, adresa punctului de lucru.
(5)În capitolul prevazut la art. 128 lit. h) se vor indica, de asemenea, urmatoarele: numele, prenumele, cetatenia, vârsta, starea civila,
numarul de copii minori, domiciliul, locul de munca la care este încadrat, profesia de baza, ocupatia în momentul accidentarii, vechimea în
munca, în functie sau în meserie si la locul de munca, data efectuarii ultimului instructaj în domeniul securitatii si sanatatii în munca, iar
pentru persoanele care, în momentul accidentarii, desfasurau o activitate pentru care este necesara autorizare, se va face referire si la
aceasta.
(6)Capitolul prevazut la art. 128 lit. i) va contine urmatoarele subcapitole:
a)descrierea detaliata a locului producerii evenimentului;
b)descrierea detaliata a echipamentului de munca;
c)descrierea detaliata a împrejurarilor;
d)descrierea detaliata a modului în care s-a produs evenimentul.
(7)În capitolele prevazute la art. 128 lit. k)-m) se va face trimitere la reglementarile legale în vigoare încalcate, cu redarea integrala a
textului acestora.
(8)Denumirea capitolului prevazut la art. 128 lit. o) se va schimba în „Propuneri pentru sanctiuni administrative si disciplinare”, în cazul
accidentelor cercetate de catre comisia numita de angajator.
(9)Capitolele prevazute la art. 128 lit. w) si x) se vor regasi în procesul-verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de catre
inspectoratul teritorial de munca sau Inspectia Muncii, conform competentelor.
(10)În cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de cercetare se va încheia cu capitolul prevazut la art. 128 lit. w), care va fi numit
„Viza angajatorului”.
Art. 130
În situatiile în care din cercetare rezulta ca accidentul nu întruneste conditiile pentru a fi încadrat ca accident de munca, se va face aceasta
mentiune la capitolele procesului-verbal de cercetare prevazute la art. 128 lit. q) si r) si se vor dispune masurile care trebuie luate de
angajator pentru prevenirea unor cazuri asemanatoare.
Art. 131
Comisia de cercetare a unui eveniment numita de angajator poate face propuneri de sanctiuni disciplinare si/sau administrative, pe care le
va mentiona în procesul-verbal de cercetare.
Art. 132
(1)Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se întocmeste în:
a)3 exemplare, în cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporara de munca, pentru angajatorul care înregistreaza accidentul,
inspectoratul teritorial de munca care a avizat dosarul si asigurator;
b)mai multe exemplare, în cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporara de munca pentru lucratori cu angajatori diferiti,
pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de munca care a avizat dosarul si asigurator;
c)5 exemplare, în cazul accidentului de munca urmat de invaliditate, pentru angajatorul care înregistreaza accidentul, organul de urmarire
penala, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii si asigurator;
d)5 exemplare, în cazul accidentului de munca mortal sau al celui colectiv, precum si în cazul accidentului mortal în afara muncii, pentru
angajatorul care înregistreaza accidentul, organul de urmarire penala, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia
Muncii si asigurator;
e)5 exemplare, în cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care înregistreaza incidentul, organele de urmarire penala, inspectoratul
teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii si asigurator.
(2)Procesul-verbal de cercetare poate fi întocmit într-un numar mai mare de exemplare, dupa caz.
Art. 133
(1)În cazul în care accidentul de munca s-a produs la un angajator, altul decât cel care îl înregistreaza, un exemplar din procesul-verbal de
cercetare va fi trimis si acestuia.
(2)În cazul în care angajatorul la care se înregistreaza accidentul de munca îsi are sediul, domiciliul sau resedinta pe teritoriul altui judet
decât cel pe raza caruia s-a produs accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de
munca pe raza caruia are sediul, domiciliul sau resedinta angajatorul.
Art. 134
În cazul evenimentelor care nu au fost comunicate si cercetate, dar persoana vatamata prezinta un certificat medical cu cod „accident de
munca”, angajatorul care si-a asumat atributiile în domeniul securitatii si sanatatii în munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de
prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie va solicita acesteia o declaratie scrisa privind modul si împrejurarile în
care s-a produs evenimentul.

SECTIUNEA 3: Înregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase
Art. 135
Înregistrarea accidentelor de munca si a incidentelor periculoase se face în baza procesului-verbal de cercetare.
Art. 136
(1)Accidentul de munca produs în timpul prestarii unor servicii pe baza de contract, comanda sau alte forme legale încheiate în
întreprinderea si/sau unitatea unui angajator, alta decât cea la care este încadrata victima, se înregistreaza potrivit clauzelor prevazute în
acest sens în documentele încheiate.
(2)În situatia în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situatiile
sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentelor norme metodologice, accidentul de munca se înregistreaza de catre angajatorul
raspunzator de conducerea si/sau de organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea accidentului.
(3)Accidentul de munca produs în timpul prestarii unor servicii pe baza de comanda, la domiciliul clientului, se înregistreaza de catre
angajatorul la care este/a fost angajata victima.
(4)Accidentul de munca suferit de o persoana aflata în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în întreprinderea si/sau unitatea altui angajator
se înregistreaza de catre angajatorul raspunzator de conducerea si/sau de organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea
accidentului.
(5)Accidentele suferite în timpul stagiului de practica profesionala de catre elevi, studenti, ucenici si someri în perioada de reconversie
profesionala se înregistreaza de catre angajatorul la care se efectueaza practica/reconversia profesionala.
(6)Accidentul de munca suferit de o persoana în cadrul activitatilor cultural-sportive, în timpul si din cauza îndeplinirii acestor activitati,
se înregistreaza de catre institutia sau angajatorul care a organizat actiunea respectiva.
(7)Accidentul de munca produs ca urmare a unei actiuni întreprinse de o persoana, din proprie initiativa, pentru salvarea de vieti omenesti
sau pentru prevenirea ori înlaturarea unui pericol grav si iminent ce ameninta avutul public sau privat din întreprinderea si/sau unitatea
unui angajator, se înregistreaza de catre angajatorul la care s-a produs accidentul.
(8)În cazul accidentului produs ca urmare a unei actiuni întreprinse de o persoana, din proprie initiativa, pentru salvarea de vieti omenesti
sau pentru prevenirea ori înlaturarea unui pericol grav si iminent ce ameninta avutul public sau privat, produs în afara întreprinderii si/sau
unitatii unui angajator si care nu are nicio legatura cu acesta, înregistrarea se face conform legii.
(9)Accidentul de munca de traseu se înregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima sau, dupa caz, de angajatorul
raspunzator de conducerea si/sau de organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetarii.
(10)Accidentul de munca de circulatie se înregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima sau, dupa caz, de angajatorul
raspunzator de conducerea si/sau de organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetarii.
(11)Accidentul produs în afara întreprinderii si/sau unitatii, ca urmare a neluarii unor masuri de securitate de catre un alt angajator, se
înregistreaza de catre angajatorul din vina caruia s-a produs accidentul.
(12)Accidentul de munca suferit de însotitorii de încarcaturi, personalul de posta de la vagoanele C.F.R., angajati ai unor angajatori care,
potrivit legii, sunt obligati sa delege însotitori pentru astfel de încarcaturi, pe mijloace de transport ce nu le apartin, se va înregistra de
catre angajatorul raspunzator de organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea accidentului sau, dupa caz, în conditiile clauzelor
prevazute în documentele încheiate.
Art. 137
Pentru unele situatii neprevazute în prezentele reglementari, cu privire la înregistrarea accidentelor de munca, inspectoratul teritorial de
munca sau Inspectia Muncii va stabili modul de înregistrare a accidentului în cauza.
Art. 138
(1)Disparitia unei persoane în conditiile unui accident de munca si în împrejurari care îndreptatesc presupunerea decesului acesteia se
înregistreaza ca accident mortal, dupa ramânerea definitiva si irevocabila a hotarârii judecatoresti, conform prevederilor legale, prin care
este declarat decesul.
(2)Data producerii accidentului de munca mortal, prevazut la alin. (1), este data înscrisa în hotarârea judecatoreasca ca fiind data
decesului.
(3)Angajatorul la care a fost angajata persoana disparuta va comunica, imediat, numarul si data hotarârii judecatoresti la inspectoratul
teritorial de munca.
Art. 139
Accidentul de munca cu invaliditate se va înregistra pe baza procesului-verbal de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de munca.
Art. 140
(1)În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de persoanele împuternicite prin lege, angajatorul la care se înregistreaza accidentul va
completa FIAM.
(2)FIAM se completeaza pentru fiecare persoana accidentata în câte 4 exemplare care se înainteaza spre avizare dupa cum urmeaza:
a)inspectoratului teritorial de munca care a avizat dosarul de cercetare întocmit de comisia angajatorului, în termen de 3 zile lucratoare de
la primirea avizului;
b)inspectoratului teritorial de munca care a efectuat cercetarea, în termen de 3 zile lucratoare de la primirea procesului-verbal de
cercetare.
(3)Verificarea si avizarea FIAM de catre inspectoratul teritorial de munca se fac în termen de 5 zile lucratoare de la primirea formularului.
(4)Angajatorul la care se înregistreaza accidentul anexeaza FIAM la dosarul sau la procesul-verbal de cercetare si distribuie celelalte
exemplare la persoana accidentata, inspectoratul teritorial de munca si asiguratorul pe raza caruia îsi are sediul social, domiciliul sau
resedinta.
(5)În cazul în care victima unui accident de munca a fost propusa pentru pensionare odata cu emiterea deciziei de încadrare într-o grupa
de invaliditate, se va completa un exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi înaintat unitatii de expertiza medicala
si recuperare a capacitatii de munca.
Art. 141
(1)Angajatorul va tine evidenta evenimentelor în:
a)Registrul unic de evidenta a accidentatilor în munca, conform modelului prevazut în anexa nr. 15;
b)Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase, conform modelului prevazut în anexa nr. 16;
c)Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare, conform modelului prevazut în anexa nr. 17;
d)Registrul unic de evidenta a accidentatilor în munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, conform
modelului prevazut în anexa nr. 18.
(2)În registrul prevazut la alin. (1) lit. d) se va tine evidenta accidentatilor în munca pentru care perioada de incapacitate temporara de
munca este de minimum 4 zile de lucru, fara a lua în calcul ziua producerii accidentului.
(3)Registrele de evidenta trebuie sa fie actualizate.
Art. 142
(1)În baza FIAM si a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, inspectoratul teritorial de munca va tine evidenta tuturor
accidentelor de munca si a incidentelor periculoase înregistrate de angajatorii care au sediul, domiciliul sau resedinta pe teritoriul
judetului respectiv.
(2)Inspectoratul teritorial de munca va tine evidenta în:
a)Registrul unic de evidenta a accidentatilor în munca;
b)Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase;
c)Registrul unic de evidenta a accidentatilor în munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru.

SECTIUNEA 4: Comunicarea, cercetarea si înregistrarea evenimentelor produse în afara granitelor României, în care sunt
implicati lucratori ai unor angajatori români, aflati în îndeplinirea sarcinilor de stat, de interes public sau a îndatoririlor de
serviciu
Art. 143
(1)Comunicarea evenimentelor produse în afara granitelor tarii, în care sunt implicati lucratori ai unor angajatori români, se face conform
prevederilor art. 108-113.
(2)În situatia prevazuta la alin. (1) angajatorul are obligatia de a comunica evenimentul si misiunii diplomatice sau oficiului consular
român din tara respectiva.
(3)Orice eveniment produs pe teritoriul alte tari în care sunt implicati lucratori români, detasati sau pusi la dispozitie de catre angajatori
români la angajatori straini, respectiv utilizatori straini, pentru efectuarea unor lucrari pe teritoriul altui stat, se comunica imediat de catre
angajatorul român misiunii diplomatice sau oficiului consular român din tara respectiva.
(4)Angajatorii români care detaseaza ori pun la dispozitie lucratori la angajatori straini, respectiv utilizatori straini, au obligatia sa includa
în cuprinsul conventiilor internationale si contractelor bilaterale încheiate cu partenerii straini clauze cu privire la comunicarea
evenimentelor.
(5)Evenimentele în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române, precum si persoane
care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara granitelor tarii vor fi comunicate Ministerului Afacerilor Externe din România
de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare române. Ministerul Afacerilor Externe are obligatia de a comunica aceste evenimente
Inspectiei Muncii.
Art. 144
(1)Cercetarea evenimentelor produse în afara granitelor tarii în care sunt implicati lucratori ai unor angajatori români se va face conform
prevederilor art. 114-134.
(2)La cercetarea evenimentelor prevazute la alin. (1) poate participa si un delegat din partea misiunii diplomatice sau oficiului consular
român din tara respectiva.
(3)Cercetarea evenimentelor în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, precum si persoane
care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara granitelor tarii se face de catre Ministerul Afacerilor Externe.
(4)În cazul evenimentelor mentionate la alin. (1) si (3), care au produs invaliditate confirmata prin decizie, deces, accidente colective,
inclusiv în cazul persoanelor disparute si în cazul incidentului periculos, Inspectia Muncii poate delega reprezentanti care sa efectueze
cercetarea la fata locului.
(5)În situatia prevazuta la alin. (4), cercetarea se va finaliza de catre Inspectia Muncii sau, dupa caz, inspectoratul teritorial de munca pe
raza caruia îsi are sediul, domiciliul sau resedinta angajatorul.
Art. 145
(1)De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor raspunde angajatorul care a încheiat contractul cu partenerul strain, în cazul
efectuarii de lucrari cu personal român, si, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe, în cazul accidentelor suferite de angajatii misiunilor
diplomatice sau ai oficiilor consulare române si persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara granitelor
României, aflati în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.
(2)Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevazute la art. 122 si se va completa cu:
a)copii de pe originalele documentelor de cercetare, emise de organele competente din tara pe teritoriul careia s-a produs evenimentul,
precum si traducerea acestora în limba româna;
b)copie de pe contractul încheiat cu partenerul strain, din care sa rezulte cine a încheiat contractul, obiectul contractului, ce fel de lucrari
se executa, pe ce durata, locul unde se executa lucrarile respective, clauzele privind securitatea si sanatatea în munca, modul în care se
fac comunicarea si cercetarea evenimentelor si înregistrarea accidentelor de munca.
(3)Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi în numarul de exemplare precizat la art. 124.
(4)Imediat dupa finalizarea dosarului de cercetare, angajatorul român sau Ministerul Afacerilor Externe va proceda conform prevederilor
prezentului capitol.
Art. 146
Înregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase se fac de catre angajatorul român, conform prevederilor art.
143-145.

SECTIUNEA 5: Comunicarea si cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul României în care sunt implicati cetateni straini
aflati în îndeplinirea atributiilor de serviciu
Art. 147
(1)Orice eveniment produs pe teritoriul României, în care sunt implicati cetateni straini aflati în îndeplinirea atributiilor de serviciu, va fi
comunicat imediat la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia a avut loc, de catre angajator sau de catre orice alta persoana care
are cunostinta despre eveniment.
(2)Inspectoratul teritorial de munca care a primit comunicarea va înstiinta misiunea diplomatica sau consulatul tarii din care provine
persoana accidentata, prin intermediul Inspectiei Muncii.
Art. 148
(1)Cercetarea unor astfel de evenimente se face de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia au avut loc, împreuna cu celelalte
organe competente, precum si cu reprezentanti ai angajatorului strain implicat în eveniment sau de catre Inspectia Muncii, conform art. 29
alin. (1) lit. c) din lege.
(2)La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al consulatului tarii respective.
(3)Termenul de cercetare este cel prevazut la art. 120.
(4)Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevazute la art. 122.
(5)Dosarul de cercetare se va întocmi în numarul de exemplare precizat la art. 124 si o copie a dosarului original se va transmite misiunii
diplomatice sau consulatului tarii de unde provine accidentatul de catre inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea.

SECTIUNEA 6: Semnalarea bolilor profesionale
Art. 149
Bolile profesionale, precum si suspiciunile de boli profesionale se vor semnala obligatoriu de catre toti medicii care depisteaza astfel de
îmbolnaviri, indiferent de specialitate si locul de munca, cu prilejul oricarei prestatii medicale: examene medicale profilactice, consultatii
medicale de specialitate.
Art. 150
(1)Medicul care suspecteaza o boala profesionala completeaza fisa de semnalare BP1, prevazuta în anexa nr. 19, si trimite bolnavul cu
aceasta fisa la unitatea sanitara de medicina muncii, respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura
spitalelor, în vederea precizarii diagnosticului de boala profesionala.
(2)Medicul specialist de medicina muncii examineaza bolnavul, stabileste diagnosticul de profesionalitate si completeaza fisa de
semnalare BP1 pe care o trimite oficial la autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, în termen de
maximum 7 zile de la precizarea diagnosticului de profesionalitate.

SECTIUNEA 7: Cercetarea bolii profesionale
Art. 151
Dupa primirea fisei de semnalare BP1, medicul specialist de medicina muncii din cadrul autoritatii de sanatate publica judetene sau a
municipiului Bucuresti cerceteaza în termen de 7 zile, având în vedere ruta profesionala, cauzele îmbolnavirii profesionale.
Art. 152
Cercetarea se face în prezenta angajatorului sau a reprezentantului acestuia ori, dupa caz, a persoanelor fizice autorizate în cazul
profesiilor liberale, conform art. 34 alin. (2) din lege.
Art. 153
Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al îmbolnavirii respective si se finalizeaza cu redactarea si
semnarea procesului-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala, prevazut în anexa nr. 20.
Art. 154
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala este semnat de toti cei care au luat parte la cercetare, conform competentelor,
mentionându-se în mod special cauzele îmbolnavirii, responsabilitatea angajatorilor si masurile tehnice si organizatorice necesare, pentru
prevenirea unor boli profesionale similare.
Art. 155
(1)În situatia în care angajatorul sau reprezentantul acestuia ori, dupa caz, persoana fizica autorizata în cazul profesiilor liberale sau
inspectorul de munca ori lucratorul sau asiguratorul nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare ori cu masura
tehnica sau organizatorica formulata, se pot adresa, în scris, în termen de 30 de zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare a
cazului de boala profesionala, Comisiei de experti de medicina muncii acreditati de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si
de Ministerul Sanatatii Publice.
(2)Componenta si atributiile Comisiei de experti vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al
ministrului sanatatii publice.
Art. 156
Solutiile adoptate în aceste situatii vor fi comunicate în scris celor interesati, în termen de 20 de zile de la data primirii contestatiei.
Art. 157
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala se înmâneaza angajatorului, medicului care a semnalat îmbolnavirea pentru
evidenta îmbolnavirilor profesionale si pentru a urmari realizarea masurilor prescrise, precum si medicului de medicina muncii din
autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti.
Art. 158
Pe baza confirmarii caracterului profesional al îmbolnavirii, medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea declara cazul de
îmbolnavire profesionala, completând fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2, prevazuta în anexa nr. 21.

SECTIUNEA 8: Declararea bolilor profesionale
Art. 159
Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se pastreaza la autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului
Bucuresti si va cuprinde urmatoarele documente:
a)opisul documentelor din dosar;
b)istoricul de expunere profesionala (documentul care certifica ruta profesionala, si anume copie de pe carnetul de munca) si, dupa caz,
nivelul masurat al noxelor sau noxa identificata;
c)copie de pe fisa de identificare a riscurilor profesionale de la dosarul medical de medicina muncii;
d)istoricul starii de sanatate la locul de munca (documentul eliberat de medicul de medicina muncii care asigura asistenta de medicina
muncii la unitatea respectiva);
e)document medical care precizeaza diagnosticul de boala profesionala (biletul de iesire emis de clinica/sectia de medicina muncii din
structura spitalelor sau adeverinta medicala emisa de medicul de medicina muncii care a precizat diagnosticul de boala profesionala, în
cazul în care bolnavul nu a fost internat) si copii ale unor investigatii necesare pentru sustinerea diagnosticului de profesionalitate;
f)procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala;
g)copie de pe fisa de semnalare BP1.
Art. 160
Declararea bolilor profesionale se face de catre autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti din care face parte
medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea, pe baza documentelor precizate la art. 159 prin fisa de declarare a cazului de
boala profesionala BP2, denumita în continuare fisa de declarare BP2, care reprezinta formularul final de raportare a bolii profesionale
nou-declarate.
Art. 161
În cazul în care unitatea la care s-a produs îmbolnavirea a fost desfiintata sau nu mai exista la momentul precizarii diagnosticului de boala
profesionala, cazul respectiv se poate declara prin fisa de declarare BP2 pe baza documentelor prevazute la art. 159, cu exceptia
procesului-verbal de cercetare a cazului de boala profesionala.
Art. 162
Cazurile de pneumoconioze, precum si cazurile de cancer profesional se înregistreaza la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul si unde
exista factorii de risc ai bolii profesionale respective evidentiati prin documente oficiale de la autoritatea de sanatate publica; ele se
declara si se pastreaza în evidenta de catre autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti din judetul sau din
municipiul Bucuresti în care se afla agentul economic respectiv.
Art. 163
Autoritatea de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, este raspunzatoare pentru corectitudinea datelor înscrise în
fisa de declarare BP2.
Art. 164
Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioza se confirma numai pe baza diagnosticului precizat de catre comisiile de
pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale.

SECTIUNEA 9: Raportarea bolilor profesionale
Art. 165
(1)Bolile profesionale nou-declarate se raporteaza în cursul lunii în care s-a produs îmbolnavirea, de catre autoritatea de sanatate publica
judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, la Centrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale din
cadrul Institutului de Sanatate Publica Bucuresti, la Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si
Informatic în Domeniul Sanatatii Bucuresti, precum si la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilite conform legii.
(2)O copie a fisei de declarare BP2 se va înmâna lucratorului diagnosticat cu boala profesionala.
Art. 166
La nivelul Centrului national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale se constituie Registrul operativ national
informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizeaza lunar cu datele din fisele de declarare BP2.
Art. 167
Centrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale reprezinta forul metodologic care asigura asistenta si
îndrumare tehnica profesionala în domeniul bolilor profesionale.
Art. 168
Centrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale raporteaza semestrial datele privind morbiditatea
profesionala Autoritatii de Sanatate Publica din cadrul Ministerului Sanatatii Publice.
Art. 169
Centrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale transmite informatiile de interes public privind bolile
profesionale tuturor institutiilor implicate în activitati cu impact asupra sanatatii lucratorilor.
Art. 170
Lista bolilor profesionale ale caror declarare, cercetare si evidenta sunt obligatorii este prevazuta în anexa nr. 22.
Art. 171
Structurile de medicina muncii din cadrul autoritatilor de sanatate publica judetene vor raporta cu o periodicitate anuala Centrului national
de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale situatia absenteismului medical prin boli profesionale pentru cazurile
nou-declarate în anul respectiv.
Art. 172
Intoxicatia acuta profesionala se declara, se cerceteaza si se înregistreaza atât ca boala profesionala, cât si ca accident de munca.

SECTIUNEA 10: Bolile legate de profesie
Art. 173
Lista bolilor legate de profesiune este prezentata în anexa nr. 23.
Art. 174
Bolile legate de profesiune nu se declara. Acestea se dispensarizeaza medical si se comunica angajatorilor sub forma rapoartelor medicale
nenominalizate privind sanatatea lucratorilor, în vederea luarii masurilor tehnico-organizatorice de normalizare a conditiilor de munca.

SECTIUNEA 11: Dispozitii finale
Art. 175
În contractele încheiate între angajatori pentru prestarea de activitati si servicii vor fi prevazute clauze privind raspunderile referitoare la
comunicarea, cercetarea si înregistrarea unor eventuale accidente de munca.
Art. 176
(1)Victimele sau familia victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces au dreptul sa
sesizeze sau sa se informeze la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia a avut loc accidentul.
(2)Daca în urma investigatiilor rezulta ca sunt întrunite conditiile unui accident de munca, inspectoratul teritorial de munca va lua masuri
pentru efectuarea cercetarii în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
(3)În situatiile prevazute la alin. (1), inspectoratul teritorial de munca va raspunde sesizarilor conform prevederilor legale sau va elibera,
la cerere, o copie a procesului-verbal de cercetare a evenimentului.
Art. 177
(1)În situatia în care angajatorul, lucratorii implicati, victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-
verbal de cercetare a evenimentului, se pot adresa inspectoratului teritorial de munca sau, dupa caz, Inspectiei Muncii, în termen de 30 de
zile calendaristice de la data primirii acestuia.
(2)Solutiile adoptate în cazul situatiilor prevazute la alin. (1) vor fi comunicate celor interesati, în termen legal.

CAPITOLUL VIII: Avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în
munca

SECTIUNEA 1: Prevederi generale
Art. 178
Prezentul capitol are ca scop stabilirea tipurilor de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si
sanatatii în munca care se supun avizarii, a cerintelor care stau la baza realizarii acestora, precum si a procedurii de avizare.
Art. 179
Documentatiile care se supun avizarii sunt:
a)filme sau imagini, pe pelicula sau suport magnetic, cu subiecte din domeniul securitatii si sanatatii în munca;
b)afise, pliante, brosuri din domeniul securitatii si sanatatii în munca;
c)suporturi de curs destinate instruirii în domeniul securitatii si sanatatii în munca, elaborate de prestatorii de servicii;
d)diapozitive, diafilme si altele asemenea.

SECTIUNEA 2: Cerinte de realizare a documentatiilor
Art. 180
Cerintele generale pentru realizarea documentatiilor prevazute la art. 179 sunt:
a)continutul sa fie în concordanta cu legislatia în domeniul securitatii si sanatatii în munca în vigoare;
b)sa prezinte informatia într-o forma accesibila, completa si usor de asimilat;
c)continutul si realizarea sa fie în concordanta cu nivelul de pregatire al subiectilor carora li se adreseaza.
Art. 181
Cerintele specifice pentru realizarea filmelor cu subiecte din domeniul securitatii si sanatatii în munca sunt:
a)scenariul si regia sa asigure perceperea corecta si clara a mesajului;
b)imagine clara si sugestiva;
c)sonor clar si sugestiv;
d)forme de prezentare: filmare reala sau animatie;
e)durata proiectiei: 10-20 de minute.
Art. 182
Cerintele specifice pentru realizarea afiselor si pliantelor din domeniul securitatii si sanatatii în munca sunt:
a)grafica simpla, fara greseli tehnice, subliniindu-se elementele principale ale temei si eliminându-se detaliile nesemnificative;
b)utilizarea unor culori vii, contrastante, în concordanta cu subiectul, respectiv culori deschise pentru situatii pozitive si culori închise
pentru situatii negative;
c)sa nu aiba text sau textul sa fie scurt, concis si vizibil, cu dimensiunea literelor aleasa astfel încât sa permita citirea textului de la o
distanta de 4-5 m;
d)subiectul sa ocupe circa 60% din suprafata afisului, iar marginile sa fie suficient de mari pentru a-l izola de fondul pe care este aplicat;
e)marimea afisului va fi aleasa în functie de scopul urmarit si locul în care va fi expus;
f)materialele din care sunt realizate sa fie adecvate mediilor în care vor fi utilizate, respectiv sa fie rezistente la actiunea factorilor din
mediul în care sunt amplasate si/sau utilizate (umiditate, agenti chimici etc).
Art. 183
Cerintele specifice pentru realizarea brosurilor din domeniul securitatii si sanatatii în munca sunt:
a)sa prezinte informatiile clar si concis;
b)sa se axeze pe o tema concreta;
c)sa prezinte un interes practic cât mai larg.
Art. 184
Cerintele specifice pentru elaborarea suportului de curs destinat instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca sunt:
a)sa fie elaborat în baza unei documentari bibliografice la zi;
b)sa utilizeze terminologia specifica securitatii si sanatatii în munca;
c)sa fie elaborat pe o tematica orientata spre grupuri-tinta de lucratori si tipul instruirii, dezvoltata efectiv pentru înlaturarea problemelor
de securitate si sanatate în munca ce rezulta din evaluarea riscurilor si adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei de riscuri noi;
d)sa fie redactat clar, concis, accesibil, adaptat nivelului de pregatire al grupului-tinta caruia îi este destinat;
e)informatiile sa fie sistematizate într-o organizare logica a continutului, orientate spre situatii concrete de munca;
f)sa cuprinda ilustratii, desene, scheme, pictograme si tabele explicative, daca este necesar;
g)sa evidentieze consecintele neaplicarii si/sau nerespectarii legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii în munca.
Art. 185
Cerintele specifice pentru realizarea diapozitivelor si diafilmelor sunt:
a)pe cât posibil sa fie realizate color si sa fie clare;
b)sa fie însotite de scheme explicative;
c)sa fie însotite de texte redactate clar si concis, fara a da nastere la interpretari;
d)sa fie realizate într-o succesiune logica.

SECTIUNEA 3: Avizarea documentatiilor
Art. 186
(1)Documentatiile prevazute la art. 179 pot fi difuzate sau comercializate numai daca sunt avizate de catre Comisia de abilitare si avizare
prevazuta la art. 36, din judetul în care îsi are sediul elaboratorul.
(2)În situatia în care elaboratorul are cetatenia, respectiv nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene ori apartinând Spatiului
Economic European, documentatiile se avizeaza de catre Comisia de abilitare si avizare constituita la nivelul Directiei de munca,
solidaritate sociala si familie a municipiului Bucuresti.
Art. 187
Pentru avizarea documentatiilor elaboratorul va transmite prin posta Comisiei de abilitare si avizare prevazute la art. 186 o cerere conform
modelului prevazut în anexa nr. 24, însotita de un dosar care cuprinde:
a)copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comertului si, dupa caz, anexa la acesta; în situatia prevazuta la art. 186 alin. (2),
elaboratorul va depune documentul echivalent eliberat de statul de origine sau de provenienta.
b)un scurt memoriu de prezentare a documentatiei;
c)doua exemplare din documentatia supusa avizarii;
d)în cazul diapozitivelor si diafilmelor se vor transmite: originalul si doua copii pe suport hârtie.
Art. 188
(1)Comisia de abilitare si avizare va transmite prin posta avizul sau decizia de respingere motivata, în termen de 30 de zile de la data
primirii solicitarii.
(2)Avizul comisiei, prezentat în anexa nr. 25, va fi însotit de un exemplar din documentatia transmisa de elaborator, care va purta stampila
Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(3)Decizia de respingere, prezentata în anexa nr. 26, va fi însotita de cele doua exemplare de documentatie transmisa de elaborator, pentru
a fi refacuta în sensul celor precizate în decizie.

SECTIUNEA 4: Dispozitii finale
Art. 189
(1)Difuzarea sau comercializarea documentatiilor prevazute la art. 179 va fi însotita de o copie a avizului.
(2)Angajatorul care utilizeaza documentatiile prevazute la art. 179 trebuie sa detina o copie a avizului.
Art. 190
(1)Respingerea avizarii unei documentatii poate face obiectul unei contestatii depuse la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
în termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei de respingere.
(2)Solutiile adoptate ca raspuns la contestatie vor fi comunicate celor interesati în termen de 30 de zile de la data primirii contestatiei.
Art. 191
(1)Daca în timpul controalelor efectuate de inspectorii de munca se constata diferente între documentatia avizata si cea folosita în
activitatea curenta, inspectorul de munca dispune masuri pentru retragerea documentatiei neconforme si comunica în scris Comisiei de
abilitare si avizare teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti, situatia constatata, cu propunerea de suspendare sau de retragere a
avizului.
(2)Comisia de abilitare si avizare teritoriala, respectiv a municipiului Bucuresti, aduce la cunostinta titularului de aviz situatia constatata,
pentru ca acesta sa îsi prezinte punctul de vedere.
(3)Comisia de abilitare si avizare teritoriala, respectiv a municipiului Bucuresti, analizeaza comunicarea inspectorului de munca împreuna
cu punctul de vedere al titularului de aviz si emite o decizie de suspendare sau de retragere a avizului, dupa caz.
(4)Suspendarea se poate face pe o perioada determinata, în functie de timpul necesar pentru remedierea deficientelor constatate.
(5)Decizia de retragere a avizului poate face obiectul unei contestatii în conditiile prevazute la art. 190.
Art. 192
(1)în situatia în care titularul de aviz intentioneaza sa aduca modificari unei documentatii avizate, are obligatia sa comunice Comisiei de
abilitare si avizare teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti, continutul acestor modificari.
(2)Comisia de abilitare si avizare teritoriala, respectiv a municipiului Bucuresti, analizeaza daca modificarile asupra documentatiei sunt
interventii minore sau majore si decide mentinerea avizului sau necesitatea unei noi avizari.
Art. 193
Anexele nr. 1-26 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Anexa nr. 1:
I
Catre:

INSPECTORAT TERITORIAL DE MUNCA………………
II. CERERE
pentru autorizarea desfasurarii activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca la:
sediul social
sediul secundar
în afara sediului
III
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA
IV
Nr. intrare: ……………
Data ………………
V. 1. Persoana juridica……………………………………………………..
2. cu sediul în: localitatea ……………….. str …………………. nr … bloc …. scara … , etaj … ap …. judet/ sector …, cod postal …….. telefon……. fax …………website……….
3. prin………………………………………….. , CNP (cod numeric personal)…………………… în calitate de …………………………………….., conform …………………………….
4. Obiectul cererii: autorizarea desfasurarii activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca la
sediul social
sediul secundar
în afara sediului
VI. Persoana si domiciliul ales pentru comunicari:
1. Nume si prenume………………………………
2. Adresa: localitatea………… nr … , bloc ……..cod postal ……….. scara …………., etaj…… ap …… judet/sector……cod postal……. telefon……… fax ………………………. e-mail…………..
VII.
1. ACTIVITATI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNCTIONARE DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITATII Sl SANATATII ÎN MUNCA
1.1. > SEDIU SOCIAL…………………………….. Nr. lucratori:…………
Adresa……………………………………..
Cod CAEN
Denumirea activitatii
Autorizata anterior*

*) Se va completa data si legea în baza careia s-a eliberat autorizatia

1.2.> SEDIU SECUNDAR
Adresa
Cod CAEN
Denumirea activitatii
Autorizata anterior*
Nr. lucratori

1.3.>ÎN AFARA SEDIULUI SOCIAL SAU A SEDIILOR SECUNDARE
Cod CAEN
Denumirea activitatii
Nr. lucratori

Mentiuni privind sistarea activitatii
Cod CAEN
Denumirea activitatii
Locul desfasurarii activitatii
Nr. si data actului

Masuri luate pentru remedierea deficientele care au condus la sistarea activitatii

Pentru obtinerea autorizarii depun actele mentionate în opisul de documente.
Data…………………….
Semnatura ………………..
OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU AUTORIZAREA DE FUNCTIONARE DIN PUNCT MUNCA VEDERE AL SECURITATII Sl SANATATII ÎN MUNCA
Nr. crt.
Denumirea actului
Nr. si data actului/Emitent
Nr. file

Total file:………

NOTA:
Punctele III si IV se completeaza de catre inspectoratul teritorial de munca.
*) Se va completa data si legea în baza careia s-a eliberat autorizatia.

Anexa nr. 2:
I
Catre:
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA……………………….
II.
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
III
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA……………………..
IV
Nr. intrare…………………
Data ……………….
V.
1 Subsemnat(ul/a) ………………………. domiciliat în………………. str ……………… nr ….. bloc …. , scara …….. etaj………ap. ……. judet/sector……….. telefon ……….. act identitate ……….. seria ……………nr ……………… CNP ……………. eliberat de ………………. la data ………….. în calitate de*1) ………….
2. pentru persoana juridica ………………………….
3. cu sediul în: localitatea ………………………… Str …………………… nr ….. , bloc ….. , scara… etaj ….. , ap judet/sector……. ….cod postal …… , casuta postala………….. telefon ………… fax …………… e-mail ……….. web site ……………………..
în temeiul „Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006
4. DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE
ca, de la data prezentei, activitatile pentru care se solicita autorizatie de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca, se vor desfasura în conformitate cu prevederile Lectii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 si ale altor reglementari din domeniul securitatii si sanatatii în munca.
Data ………………
Semnatura ………………..
NOTA:
*) Se completeaza cu calitatea pe care solicitantul o detine (angajator, administrator, reprezentant).
Punctele III si IV se completeaza de catre inspectoratul teritorial de munca.

Anexa nr. 3:
Seria …. nr. ……
ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE Sl FAMILIEI
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ………..
CERTIFICAT CONSTATATOR NR. ………..
emis în temeiul art. 13 lit.c) din lege si art. 6 alin.(1) lit.b) din Legea pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii nr. 108/1999,
republicata, eliberat în baza declaratiei pe propria raspundere, înregistrata sub nr ……….. din ……….
Persoana juridica …………………….
cu sediul: în localitatea ………. str. ……. nr. … , bloc …. , scara … etaj .. , ap. …. judet/sector ….
Prezentul certificat constatator atesta ca s-a înregistrat declaratia pe propria raspundere conform careia societatea îndeplineste conditiile
de functionare specifice securitatii si sanatatii în munca pentru activitatea/activitatile declarate:
Nr. crt.
Denumirea activitatii
Cod CAEN
Adresa la care se desfasoara activitatea

Data eliberarii:
ziua ….luna ……. anul …….
Inspector-sef,
……….
Verso formular
Nr. crt.
Denumirea activitatii
Cod CAEN
Adresa la care se desfasoara activitatea
Semnatura inspectorului sef/Data sistarii activitatii
Semnatura inspectorului sef/Data reluarii activitatii

Anexa nr. 4:
INSPECTIA MUNCII
Inspectoratul teritorial de munca ……………
REGISTRUL DE EVIDENTA a certificatelor constatatoare emise
Nr. crt.
Societatea
Adresa sediu
Activitate autorizata la sediu
Cod CAEN
Nr. de lucratori
Adresa sediu secundar
Activitate autorizata la sediu secundar
Cod CAEN
Nr. de lucratori
Activitate autorizata în afara sediu secundar
Cod CAEN
Nr. de lucratori
Data emiterii certificatului

Anexa nr. 5: Activitati industriale
1.Activitati cu risc potential de expunere la radiatii ionizante.
2.Activitati cu risc potential de expunere la agenti toxici si foarte toxici, în special cele cu risc de expunere la agenti cancerigeni, mutageni
si alti agenti care pericliteaza reproducerea.
3.Activitati în care sunt implicate substante periculoase, potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul
activitatilor care prezinta pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase.
4.Activitati cu risc de expunere la grupa 3 si 4 de agenti biologici.
5.Activitati de fabricare, manipulare si utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice si alte produse care contin materii explozive.
6.Activitati specifice exploatarilor miniere de suprafata si de subteran.
7.Activitati specifice de foraj terestru si de pe platforme maritime.
8.Activitati care se desfasoara sub apa.
9.Activitati în constructii civile, excavatii, lucrari de puturi, terasamente subterane si tuneluri, care implica risc de surpare sau risc de
cadere de la înaltime.
10.Activitati în industria metalurgica si activitati de constructii navale.
11.Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate si utilizarea masiva a acestora.
12.Activitati care produc concentratii ridicate de praf de siliciu.
13.Activitati care implica riscuri electrice la înalta tensiune.
14.Activitati de producere a bauturilor distilate si a substantelor inflamabile.
15.Activitati de paza si protectie.

Anexa nr. 6: Continutul minim al cursurilor necesare pregatirii în domeniul securitatii si sanatatii în munca

A)Nivel de baza
1.Cadrul legislativ general referitor la securitate si sanatate în munca
2.Concepte de baza referitoare la securitate si sanatate în munca
3.Notiuni despre riscuri generale si prevenirea lor
4.Notiuni despre riscuri specifice si prevenirea lor în sectorul corespunzator activitatii întreprinderi si/sau unitatii
5.Acordarea primului ajutor
Total: 40 ore
B)Nivel mediu
1.Cadrul legislativ general referitor la securitate si sanatate în munca
2.Criterii generale pentru evaluarea riscurilor
3.Organizarea activitatii de prevenire
4.Actiuni în caz de urgenta: planuri de urgenta si de evacuare, prim ajutor
5.Elaborarea documentatiilor necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protectie
6.Evidente si raportari în domeniul securitatii si sanatatii în munca
Total: 80 ore

Anexa nr. 7: Planul de prevenire si protectie
Nr. crt.
Loc de munca/ post de lucru
Riscuri evaluate
Masuri tehnice
Masuri organizatorice
Masuri igienico-sanitare
Masuri de alta natura
Actiuni în scopul realizarii masurii
Termen de realizare
Persoana care raspunde de realizarea masurii
Observatii

Avizat
CSSM
Angajator

Anexa nr. 8:
Denumirea solicitantului…………..
Adresa……………………..
Localitate…………………..
Judet……………………….
Cod postal………………….
Telefon/fax…………………
Nr. de înregistrare în Registrul comertului………………………
Cod unic de înregistrare (CUI)…………………………
Nr. ……./………….1
Catre
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
Directia de munca, solidaritate sociala si familie ………..2
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si
instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
Prin prezenta va rugam sa analizati dosarul anexat, în vederea eliberarii certificatului de abilitare pentru servicii externe de prevenire si
protectie. Avem personal cu capacitate, experienta si aptitudini corespunzatoare.
În sustinerea celor de mai sus va prezentam urmatoarele date referitoare la personalul care va desfasura activitati în cadrul serviciului
extern de prevenire si protectie:
Nr. crt.
Numele si prenumele
Pregatirea profesionala
Cursuri în domeniul securitatii si sanatatii în munca
Experienta
Functia îndeplinita3

Solicitant,4
1 Se va completa numarul de înregistrare la solicitant.
2 Se va completa denumirea Directiei de munca, solidaritate sociala si familie pe a carei raza teritoriala îsi are sediul solicitantul.
3 Functia îndeplinita în cadrul serviciului extern de prevenire si protectie (conducator al serviciului, personal de executie).
4 Se va specifica functia, numele si prenumele reprezentantului legal al solicitantului si va purta semnatura si stampila.

Anexa nr. 9:CERTIFICAT DE ABILITARE
pentru
servicii externe de prevenire si protectie

Nr. ….. din ……..
Emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, în baza dosarului înregistrat, la
Directia de munca, solidaritate sociala si familie, cu nr. ….. din data ……..

Titular: …………………………….. cu sediul în localitatea ……………., str. ……… nr. …., bloc ….., scara …….,
etaj …., ap. ….., judet/sector …….
Cod unic de înregistrare: …………………………………….,
Nr. înregistrare în Registrul comertului: ……. din data: ………

Prezentul certificat atesta ca, din analiza dosarului depus, personalul care desfasoara activitati de prevenire si protectie în cadrul
serviciului extern îndeplineste cerintele prevazute la art. 28 – 45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii
si sanatatii în munca nr. 319/2006.
Personalul din cadrul serviciului extern:


Serviciile prestate vor respecta prevederile Legii securitatii sisanatatii în munca nr. 319/2006 si ale legislatiei subsecvente acesteia.


Emis la data ……………….
Valabil pana la ……………..

PRESEDINTE1 Functia în cadrul serviciului extern de prevenire si protectie (conducator al serviciului sau personal de executie)

Anexa nr. 10:
Nr. ……./…………1
Denumirea………………………………………..
Sediu……………………………………………
Codul postal………….Telefon…………….Fax………….
Cod unic de înregistrare…………………………
Nr. înregistrare în Registrul comertului……………din data…………..
Certificat de abilitare nr. ……. din………….
RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL
Nr. crt.
Activitatea desfa-surata2
Bene-ficiarul
Date referitoare la beneficiar
Date referitoare la furnizor
Informatii referitoare la controale ale inspec-torilor de munca
Obser-vatii
A
B
C
Daca s-au Înregistrat evenimente
Tipul evenimentelor
Persoana care a efectuat activitatea
Timp alocat
DA
NU
Acci-dente usoare
Accidente de munca
Accidente de traseu sau de circulatie
Incidente peri-culoase
Îmbol-naviri profe-sionale
Cauza eveni-mentului

TOTAL:

Titularul certificatului3,
Conducatorul serviciului extern
de prevenire si protectie4,
SEMNIFICATIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMATOAREA:
A – Profilul de activitate
B – Numarul total de salariati
C – Numarul de participanti la activitatea desfasurata
1 Numarul de înregistrare la emitent.
2 Se vor completa activitatile desfasurate de finite la art. 16 alin 1 din prezentele norme.
3 Se va specifica functia, numele si prenumele reprezentantului legal al titularului si va purta semnatura si stampila.
4 Numele si prenumele conducatorului si semnatura.
Anexa nr. 11:
ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA………………………………….
FISA DE INSTRUIRE INDIVIDUALA privind securitatea si sanatatea în munca
NUMELE Sl PRENUMELE……………………..
LEGITIMATIA, MARCA………………………
GRUPA SANGUINA………………………..
DOMICILIUL……………………………..
Data si locul nasterii…………………………….
Calificarea………………..Functia………………….
Locul de munca……………………………………..
Autorizatii (ISCIR, s.a.) …………………………………..
Traseul de deplasare la/de la serviciu………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Instruirea la angajare
1) Instruirea introductiv generala, a fost efectuata la data……………………
timp de…………..ore, de catre……………………………….
având functia de……………………………………………..
Continutul instruirii……………………………………………
………………………………………………………..
Semnatura celui instruit
Semnatura celui care a efectuat instruirea
Semnatura celui care a verificat însusirea cunostintelor
2) Instruirea la locul de munca, a fost efectuata la data……………………
loc de munca/post de lucru………………….timp de……………..ore,
de catre………………..având functia de………………………
Continutul instruirii………………………………..
Semnatura celui instruit
Semnatura celui care a efectuat instruirea
Semnatura celui care a verificat însusirea cunostintelor
3) Admis la lucru
Numele si prenumele…………………………
Functia (sef sectie, atelier, santier etc.)……………………..
Data si semnatura…………………………………..
Instruirea periodica
Data instruirii
Durata (h)
Ocupatia
Materialul predat
Semnatura celui
instruit
care a instruit
care a verificat instruirea

Instruire periodica suplimentara
Data instruirii
Durata (h)
Ocupatia
Materialul predat
Semnatura celui
instruit
care a instruit
care a verificat instruirea

Rezultatele testarilor
Data
Materialul examinat
Calificativ
Examinator

Accidente de munca sau îmbolnaviri profesionale suferite
Data producerii evenimentului
Diagnosticul medical
Nr. st data PV de cercetare a evenimentului
Nr. zile ITM
Sanctiuni aplicate pentru nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca
Abaterea savârsita
Sanctiunea administrativa
Nr. si data deciziei


CONTROL MEDICAL PERIODIC
Observatii de specialitate
………………………………
……………………………..
……………………………..
Observatii de specialitate
……………………………..
……………………………..
……………………………..
Semnatura si parafa medicului de medicina muncii………..
Data vizei
Semnatura si parafa medicului de medicina muncii…………
Data vizei
Observatii de specialitate
………………………………
………………………………
………………………………
Observatii de specialitate
……………………………..
………………………………
……………………………..
Semnatura si parafa medicului de medicina muncii…….
Data vizei
Semnatura si parafa medicului de medicina muncii
Data vizei
Observatii de specialitate
……………………………..
……………………………..
……………………………..
Observatii de specialitate
……………………………..
……………………………..
……………………………..
Semnatura si parafa medicului de medicina muncii ……
Data vizei
Semnatura si parafa medicului de medicina muncii…………
Data vizei
TESTAREA PSIHOLOGICA PERIODICA
Apt psihologic pentru: *
………………………………
………………………………
……………………………..
Apt psihologic pentru:”
………………………………
……………………………..
………………………………
Semnatura psihologului
Data
Semnatura psihologului
Data
Apt psihologic pentru: *
………………………………
………………………………
……………………………..
Apt psihologic pentru: *
………………………………
………………………………
………………………………
Semnatura psihologului
Data
Semnatura psihologului
Data
Apt psihologic pentru: *
………………………………
………………………………
………………………………
Apt psihologic pentru: *
………………………………
………………………………
………………………………
Semnatura psihologului
Data
Semnatura psihologului
Data
* lucru la înaltime, lucru în conditii de izolare, conducatori auto, etc.

Anexa nr. 12:
Întreprinderea/unitatea………………………………….
FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA privind securitatea si sanatatea în munca
întocmita azi…………………………………….
Subsemnatul ……………………………………………. , având functia de ………… , am procedat la instruirea unui numar de …….persoane de la
……………… ,
conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul securitatii si sanatatii în munca, pentru vizita (prezenta) în întreprindere/unitate în
zilele……………….
În cadrul instruirii s-au prelucrat urmatoarele materiale:
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Prezenta fisa de instructaj se va pastra la …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Verificat,
Semnatura celui care a efectuat instruirea
verso Fisa de instruire colectiva
TABEL NOMINAL cu persoanele participante la instruire
Subsemnatii am fost instruiti si am luat cunostinta de materialele prelucrate si consemnate în fisa de instruire colectiva privind securitatea
si sanatatea în munca si ne obligam sa le respectam întocmai.
Nr. crt.
Numele si prenumele
Act identitate/grupa sanguina
Semnatura


Numele si prenumele persoanei care a primit un exemplar……………………….
Semnatura………………………………………
Nota:
Fisa se completeaza în 2 exemplare.

Anexa nr. 13: COMUNICAREA EVENIMENTELOR
FISA Nr.
JUDETUL
LOCALITATEA
Denumirea angajatorului la care s-a produs evenimentul:
Adresa
Telefon
Cod CAEN

Data/Ora producerii
Denumirea angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul
Adresa
Telefon
Data comunicarii:
Locul producerii evenimentului
VICTIME
Numele/functia persoanei care comunica:
Unitatea medicala la care a fost internat accidentatul:
Nume
Prenume
Nume
Prenume
Nume
Prenume
Ocupatie:
Vechime în ocupatie:
Vechime la locul de munca:
Vârsta:
Starea civila:
Copii în întretinere:
Alte persoane în întretinere:
Ocupatie:
Vechime în ocupatie:
Vechime la locul de munca:
Vârsta:
Starea civila:
Copii în întretinere:
Alte persoane în întretinere:
Ocupatie:
Vechime în ocupatie:
Vechime la locul de munca:
Vârsta:
Starea civila:
Copii în întretinere:
Alte persoane în întretinere:
ACCIDENT
INCIDENT PERICULOS:
Decizia de încadrare INV
Colectiv
Individual
Nr. de victime
Din care decedati
Invaliditate evidenta
Invaliditate
Deces
Nr/Data
Gr.

Descrierea împrejurarilor care se cunosc si cauze prezumtive în care s-a produs evenimentul:

Consecintele accidentului (în cazul decesului se va mentiona data si ora decesului):
Starea civila:
C – casatorit
D – divortat
N – necasatori
Anexa nr. 14:
Contine …… pagini….
Data în fata mea
Azi ………………
Inspector de munca …………………
Posesor legitimatie nr …. / …….

DECLARATIE


Subsemnatul(a) ……………………… fiul lui …………… si al …………… ,nascut(a) în localitatea ……………………… judetul ……………
la data de ……. , cu domiciliul stabil în judetul …………. localitatea ………………… strada ………………….. nr ….. , bloc ……. , scara ……
etaj ….. ,apartament …… sector …. posesor al CI/BI seria …. , numar ……. , eliberat la data …..de ……………………CNP ……………….. , de
profesie …………………………. angajat la …………………………….. din data de …………. în functia de …………………… , cu privire la
evenimentul din data de ….. ora ….. ce a avut loc la ……………………………………………… la locul de munca
………………………………………………… situat
si în care au fost implicati numitii ……………………………………………..
…………………………………………………………………..
declar urmatoarele:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Anexa nr. 15:
REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA A ACCIDENTATILOR ÎN MUNCA ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ……………
Nr. crt.
NUMELE Sl PRENUMELE ACCIDEN-TATILOR
DATE PERSONALE
– vârsta;
– stare civila;
– ocupatie;
– vechime în ocupatie;
– vechime la loc de munca
LOCUL DE MUNCa AL VICTIMI(sectie, atelier etc)
LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCI-DENTUL
ACTIVITATEA ECONOMICA ÎN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (Cod CAEN)
ÎMPREJU-RARILE CAUZELE ACCIDEN-TARII
EFECTELE ACCI-DENTELOR ASUPRA ORGANIS-MULUI UMAN
DATA / ORA ACCIDENTARII PRIN
DATA TERMINARII ITM PRIN:
Nr. zile ITM (calen-daristice)
OBS
INVALIDITATE
RELUARE ACTI-VITATE
DECES
DATA COMUNI-CARII LA INSPEC-TORAT T:Transmis P:Primit (numele persoanei)
ITM
DECES
DATA COMUNICARII LA INSPECTORAT T:Transmis P:Primit (numele persoanei)
Nr.; DATA DECIZIEI; GRAD INV.
DATA COMUNICARII LA INSPECTORAT T:Transmis P:Primit (numele persoanei)

Anexa nr. 16:
REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA A INCIDENTELOR PERICULOASE ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ………..
Nr. crt.
DESCRIEREA INCIDENTULUI
LOCUL UNDE S-A PRODUS INCIDENTUL (sectie, atelier, etc.)
ACTIVITATEA ECONOMICA ÎN CARE S-A PRODUS INCIDENTUL (Cod CAEN)
ÎMPREJURAREA CAUZELE INCIDENTULUI
DATA TRANSMITERII OPERATIVE LA INSPECTORAT T: Transmis P: Primit (numele persoanei)
MASURI REALIZATE PENTRU PREVENIREA UNOR CAZURI SIMILARE

Anexa nr. 17:
REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA A ACCIDENTELOR USOARE ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ……..
Nr. crt.
NUMELE si PRENUMELE ACCIDEN-TATILOR
DATE PERSONALE – vârsta;
– stare civila;
– ocupatie;
– vechime în ocupatie;
– vechime la loc de munca
LOCUL DE MUNCA AL VICTIMEI (sectie, atelier etc.)
LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
ACTIVITATEA ECONOMICA ÎN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (Cod CAEN
ÎMPRE-JURAREA CAUZELE ACCI-DENTARII
EFECTELE ACCIDEN-TARII ASUPRA ORGANIS-MULUI UMAN
DATA ORA ACCIDEN-TARII
FELUL ACCIDENTULUI

OBS.
CU INCAPA-CITATE DE MUNCA (nr. zile, dar mai putin de 3)
CU INCAPA-CITATE DE MUNCA (mai putin de o zi)

Anexa nr. 18:
REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA A ACCIDENTATILOR ÎN MUNCA CE AU CA URMARE INCAPACITATE DE MUNCA MAI
MARE DE 3 ZILE DE LUCRU ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ………..
Nr. crt.
NUMELE Sl PRENUMELE ACCIDEN-TATILOR
DATE PERSONALE
– vârsta;
– stare civila;
– ocupatie;
– vechime în ocupatie;
– vechime la loc de munca
LOCUL DE MUNCA AL VICTIMEI (sectie, atelier etc.)
LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCI-DENTUL
ACTIVITATEA ECONOMICA ÎN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (COD CAEN)
ÎMPRE-JURARE CAUZELE ACCIDEN-TARII
EFECTELE ACCIDENTELOR ASUPRA ORGANIS-MULUI UMAN
DATA / ORA ACCIDEN-TARII
DATA TERMINARII INCAPACITATII DE MUNCA PRINDATA COMUNI-CARII LA ITM T:Transmis P: Primit (numele persoanei)
PERIOADA CALENDA-RISTICA
Nr. ZILE ITM (de lucru)
RELUARE ACTIVITATE
INVALIDIT ATE Nr; DATA DECIZIEI; GRAD INV.
DECES

Anexa nr. 19:
Nr. …. /data …………..
Judetul ……………..
Localitatea ………………….
Unitatea sanitara ……………….
FISA DE SEMNALARE BP1
Catre: ………………………………..
I.Numele ………………………..
Prenumele ………………………. Sexul M/F
Data nasterii: an ..luna …………. ziua ……….
Buletin identitate: seria … nr. ……. CNP ……………..
Profesia ……………………………….
Încadrat la …………………………………..
Adresa ………………………………………
Diagnosticul prezumtiv ……………………………..
……………………………………………..
Agentul cauzal …………………………………..
Ocupatia care a generat boala …………………………
Vechimea în ocupatia respectiva ……………………….
Semnatura si parafa medicului,
………………………………………………
Diagnosticul de profesionalitate precizat
……………………………………………..
……………………………………………..
Semnatura si parafa
Medicului de medicina muncii,
Data completarii:
an … luna …. ziua ….

Anexa nr. 20:
Judetul ………………
Localitatea ………………
Unitatea sanitara ………………
PROCES-VERBAL Nr. …… DE CERCETARE A CAZULUI DE BOALA PROFESIONALA
anul … luna ….. ziua …
Subsemnatul, Dr …………………….. posedând legitimatia nr ………. eliberata de Ministerul Sanatatii Publice, în prezenta (numele,
prenumele, functia): ……………………………
procedând la cercetarea cazului de îmbolnavire
profesionala …………………………………… din întreprinderea/institutia ……………………………………………………….. cu sediul în localitatea
……………………….. str ……………………….. nr … depistat de unitatea sanitara ……………………….. cu diagnosticul de
………………………………………………… am constatat urmatoarele:
1.- îmbolnavirea profesionala se datoreaza urmatoarelor cauze:
……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
2.- Prin aceasta s-au încalcat urmatoarele prevederi legislative de sanatate si securitate în munca:
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
1 ……………………………. raspunde: ……………………………. termen: …………………………….
2 ……………………………. raspunde: ……………………………. termen: …………………………….
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în trei exemplare, din care unul pentru întreprinderea/institutia/societatea în cauza, al doilea pentru
medicul/unitatea sanitara care asigura asistenta de medicina muncii si al treilea se depune la dosarul de obiectiv de medicina muncii din
Autoritatea de Sanatate Publica.
Am primit un exemplar din prezentul proces-verbal si am luat cunostinta de prescriptiile facute, astazi data de mai jos:


an … luna ….. ziua …


Semnatura conducatorului întreprinderii/institutiei
Semnatura si parafa medicului care a efectuat cercetarea,
Semnatura inspectorului de munca

Anexa nr. 21:
FISA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOALA PROFESIONALA BP2 nr. … /luna ……
Judetul …………………………………………………
Localitatea ……………………………………………….
Unitatea sanitara …………………………………………
Numele si prenumele ……………………………………..
CNP ……………………………………………………
ÎNTREPRINDERE/UNITATE ANGAJATOARE …………………
…………………………………………………….
ADRESA COMPLETA ÎNTREPRINDERII / UNITATII
……………………………………………………..
COD CAEN1 …………………………………………….
– Sectia, atelierul ………………………………………….
COD OCUPATIE ACTUALA2 ……………………………….
COD OCUPATIE CARE A GENERAT BOALA3 …………………
Vechimea în ocupatia care a generat boala
Data semnalarii………………………………………
Diagnosticul prezumtiv …………………………………
Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate …………..
Diagnosticul precizat complet4 (si codificarea radiologica5) ………….
………………………………………………….
Data confirmarii (anul, luna, ziua) ……………………………
Agentul cauzal (circumstante) ………………………………
…………………………………………………..
Masuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandari program redus, control periodic schimbarea locului de munca,
pensionare etc.)
…………………………………………………………………………………
Bolnavul a decedat (da, nu) ……………………………………
Numar total lucratori din întreprindere/unitate:………………………….
Numar lucratori din întreprindere/unitate expusi la agentul cauzal incriminat:………
Cercetarea s-a facut prin procesul-verbal nr.
Data completarii:
an ……. luna …… ziua …..
Semnatura si parafa medicului de medicina muncii
1 din patru cifre, conform Ordin nr. 601 din 26/11/2002 al Institutului National de Statistica, cu modificarile si completarile ulterioare
2 conform Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din România (C.O.R.) nr. 138 din 17
aprilie 1995 (Monitorul Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995). cu modificarile si completarile ulterioare
3 conform Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din România (C.O.R.) nr. 138 din 17
aprifie 1995 (Monitorul Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995), cu modificarile si completarile ulterioare
4 denumire completa, complicatii afectiuni asociate
5 dupa caz
verso
Ruta profesionala*)
Nr.
Întreprinderea
(localitatea)
Ocupatia
Sectie
Atelier
Durata expunerii
Anul, luna
Concentratia medie în pulberi
Concentratia medie SiO2
de la
pâna la

*) Se completeaza numai pentru silicoza.

Anexa nr. 22:
TABELUL BOLILOR PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE
Neoplazii
BOALA
NOXA PROFESIONALA
Neoplasm hepatic si al duetelor biliare intrahepatice
Angiosarcom hepatic
Arsen si compusi
Clorura de vinil
Virusuri hepatitice B si C
Neoplasm al cavitatii nazale si/sau sinusurilor
Crom hexavalent si compusi
Fabricarea alcoolului izopropilic prin procedeul acidului concentrat
Nichel si compusi
Pulberi de lemn
Neoplasm laringian
Azbest
Neoplasm bronhopulmonar
Arsen si compusi
Azbest
Beriliu
Bisclormetileter si derivati
Cadmiu si compusi
Carbura de tungsten
Clormetil-metileter
Clorura de vinil
Cobalt
Crom hexavalent si compusi
Dioxid de siliciu liber cristalin
Gaze mustar
Hidrocarburi aromatice (din funingine, negru de fum si altele)
Nichel si compusi
Oxizi de fier
Radon si produsi de dezintegrare ai radonului (inclusiv la mineritul subteran al hematitei)
Talc cu continut de azbest
Uleiuri minerale
Neoplasm osos si al cartilajului articular al membrelor si cu alte localizari
Radiatii ionizante
Neoplasme ale pielii:
– Epiteliom spinocelular
– Epiteliom bazocelular
– Melanom malign
– Boala Bowen (carcinom in situ)
Arsen si compusi
Hidrocarburi aromatice (din bitum, creozot, gudroane, negru de fum, produsi de gazeificare a carbunelui, smoala si altele)
Radiatii ionizante
Uleiuri minerale
Mezoteliom pleural
Mezoteliom peritoneal
Azbest
Neoplasm al vezicii urinare
Amino- si nitroderivati aromatici
Auramina
Benzen
Benzidina si derivati
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum s.a)
2- Naftilamina
Uleiuri minerale
Neoplasm al tractului digestiv
Gaze mustar
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum si altele)
Uleiuri minerale
Glioblastom
Derivati de nitrozuree si nitrozoguanidine
Neoplasm mamar
Neoplasm al tractului genital feminin
Hormoni sexuali (dietilstilbestrol si altele)
Neoplasm al tractului genital masculin
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum si altele)
Leucemii
Benzen si derivati
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Radiatii ionizante
Alte afectiuni maligne cauzate de expunerea profesionala obiectivata si evaluata la unul sau mai multi agenti din lista IARC
Agenti cancerigeni certi din lista IARC
Alte boli si modificari hematologice non-maligne
BOALA PROFESIONALA
NOXA PROFESIONALA
Anemie hemolitica dobândita
Butil de staniu
Hidrogen arseniat (arsina)
Medicamente
Naftalina
Trinitrotoluen
si altele
Anemie aplastica
Benzen
p-Butilbenzen
o-Diclorbenzen
DDT
Hexaclorciclohexan (Lindan)
Monoclorbenzen
Pentaclorfenol
Radiatii ionizante
Trimetilbenzen (pseudocumen)
Trinitrotoluen
si altele
Anemie secundara
Arsen si compusi
Cimen (paracimol)
Clorura de metil (monoclormetan)
Compusi organofosforici si organodorurati
Crezoli
Fosfor si compusi
Mesitilen
Metilcelosolv
Monoxid de carbon
Nitro- si cloronitroderivati aromatici
Pirocatechina
Pirogalol
Plumb
Silicat de etil
Tricioretilena
si altele
Agranulocitoza
Benzen
Radiatii ionizante
Trinitrotoluen
si altele
Methemoglobinemie
Amino- si nitroderivati
Hidrogen arseniat
Oxizi de azot
Pirocatechina
Pi rog aloi
Rezorcina
si altele
Afectiuni psihice si comportamentale
BOALA PROFESIONALA
NOXA PROFESIONALA
Sindrom posttraumatic
Traumatisme craniene prin accident de munca
Boli neurologice
BOALA PROFESIONALA
NOXA PROFESIONALA
Parkinson secundar
Mangan (dioxid de mangan)
Mercur si compusi
Monoxid de carbon
Sulfura de carbon
Afectiuni extrapiramidale si tulburari de motilitate
– ataxie/tremor intentional si altele
Acrilamida
Furfural
N-Hexan
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)
Mangan
Mercur si compusi
Toluen
si altele
Mononeuropatia membrelor superioare:
– Sindrom de tunel carpian
– Sindromul de tunel cubital Guyon
– Sindromul epitrohleo-olecranian
– Sindromul de tunel mdial
– Alte mononeuropatii ale membrelor superioare
Miscari repetitive
Vibratii
Pozitii extreme ale articulatiilor (în special asocierea acestor factori de risc)
Sindrom de compresie a nervului sciatic
Pozitii vicioase
Neuropatie
Acrilamida
Arsen si compusi
Borrelia (maladia Lyme)
Brucella (bruceloza cronica)
Compusi organofosforici
Dimetil aminopropionitril
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrocarburi alifatice (N-hexan, ciclohexan si altele)
Hidrocarburi aromatice
Mercur
Metil-N-butil-cetona
Plumb
Sulfura de carbon
Taliu
Virusul hepatitic C
Virusul varicelo-zosterian
Vibratii
si altele
Mielita
Borrelia (maladia Lyme)
Bromura de metil (monobrommetan)
Brucella (bruceloza cronica)
si altele
Nevrita trigeminala
Hidrocarburi alifatice halogenate
Nitro- si aminoderivati aromatici
si altele
Encefalopatia toxica
Acetonitril
Alcooli
Aldehide
Amine aromatice si derivati
Arsen si compusi
Cetone
Decaboran
Dimetilformamida
Dimetilsulfoxid (DWISO)
Esteri
Eteri
Glicoli
Hidrocarburi alifatice si aromatice
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrogen arseniat
Mercur si compusi
Monoxid de carbon
Nitroderivati atifatici
Nitro- si cloronitroderivati aromatici
Pentaboran
Plumb si compusi
Solventi organici (amestecuri)
Staniu si compusi
Tetrahidrofuran
si altele
Paralizii
Compresii mecanice
Boli ale analizatorului vizual
BOALA PROFESIONALA
NOXA PROFESIONALA
Conjunctivite
Alergeni si iritanti profesionali
Radiatii infrarosii
Radiatii ionizante
Virusuri, bacterii
si altele
Cheratite
Acid clorhidric
Acid fluorhidric
Amoniac
Arsen si compusi
Benzochinone
Cianamida calcica
Clor
Creozot
Crezoli
Dioxid de sulf
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Fenoli (fenol, pirocatechina, pirogalol, rezorcina si altele)
Formiat de metil
Hidrochinona
Hidrogen sulfurat
Piridine
Quinoleina
Alergeni si iritanti profesionali
Radiatii infrarosii
Radiatii ionizante
Radiatii ultraviolete
Seleniu
Silicat de metil
Streptococcus suis
Sulfura de carbon
Virusuri
si altele
Cataracta
Dinitrocrezol
Dinitrofenol
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Laseri
Microunde
Naftalina
Radiatii infrarosii
Radiatii ionizante si altele
Trinitrotoluen
si altele
Nistagmus
Iluminat inadecvat în mine
Astenopie acomodativa
Suprasolicitari vizuale, în special în conditii de iluminat nefiziologice cantitativ si calitativ
Nevrita optica
Alcool alilic
Alcool metilic (metanol)
Arsen si compusi
Hidrocarburi alifatice halogenate
Mercur
Naftalina
Nitro- si aminoderivati aromatici
Piridine
Sulfura de carbon
Taliu
Ambliopie
Bromura de metil (monobrommetan)
Diplopie
Amauroza
Carbamati heterociclici anticolinesterazici
Clorura de metil (monoclormetan)
Compusi organofosforici
Fosfati, pirofosfati, tiofosfati, fosforamide
Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)
Monoxid de carbon
Sulfura de carbon
Taliu
Uveita
Endoftatmie
Streptococ
si altele
Boli ale analizatorului auditiv
BOALA PROFESIONALA
NOXA PROFESIONALA
Hipoacuzie
Surditate
Zgomot peste LMA
Substante chimice ototoxice (arsen, bromura de metil, n-butii alcool, compusi organomercuriali, mangan, mercur, monoxid de carbon, plumb, stiren, sulfura de carbon, toluen, tricloretilena si altele)
Explozii cu afectarea timpanului
Perforatii ale timpanului cu scântei sau metale topite
Trauma barometrica
Traumatisme cu interesarea urechii medii si a timpanului
Traumatisme cu interesarea stâncii temporale
Curent electric
Boli ale aparatului cardio-vascular
BOALA PROFESIONALA
NOXA PROFESIONALA
Sindromul Raynaud
Vibratii cu actiune la nivelul membrelor superioare
Clorura de vinil
Rasini epoxidice
Varice ale membrelor inferioare complicate cu tulburari trofice sau cu tromboflebite
Ortostatism prelungit static sau asociat cu manipulare de greutati
Tromboflebita de efort a membrelor superioare
Efort cu miscari ample ale membrelor superioare
Tromboflebita profunda a membrelor inferioare
Pozitie sezânda prelungita la conducatorii profesionisti de vehicule si utilaje
Boli ale aparatului respirator
BOALA
NOXA PROFESIONALA
Silicoza
Silicotuberculoza
Dioxid de siliciu liber cristalin
Azbestoza
Azbest
Pneumoconioza minerului la carbune
Carbune
Aluminoza pulmonara
Aluminiu
Berilioza
Beriliu
Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice
Antimoniu = stibiu (stibioza), bariu (baritoza), caolin (caolinoza), fibre minerale artificiale, mica (micatoza), nefelina – apatita, olivina (olivinoza), oxid de ceriu, oxizi de fier (sideroza), perlit, pulberi anorganice mixte, staniu (stanoza), talc (talcoza), tantal, titan, tungsten, vanadiu, wolfram, zirconiu si altele
Fibroza pulmonara
Ardezie
Carburi metalice (frite)
Clorura de vinil
Medicamente (unele citostatice si altele)
Metale grele (cobalt si altele)
Radiatii ionizante
Substante chimice (gaze, fumuri si vapori) – inclusiv gaze de furnal, gaze de sudura si altele
Sisturi
Uleiuri minerale
si altele
Afectiuni pulmonare benigne: pleurezie benigna, atelectazii rotunde, placi pleurale
Azbest
Bisinoza
Bumbac, cânepa, in, iuta, sisal, kapoca
Bronhoalveolita alergica extrinseca (pneumonia prin hipersensibilizare)
Acarieni
Actinomicete termofile
Aer conditionat
Alge
Alginati
Amiodarona
Amoebe
Anhidride (ftalica, hexahidroftalica, nimica, tetracloroftalica,
tetrahidroftalica, trimelitica si altele)
Antigene animale (inclusiv din dejectii)
Artropode
Aur (sarurile de aur)
Bacterii aeropurtate
Bagasa
Blanuri
Brânzeturi
Bumbac
Cafea verde (pulbere)
Carmin (pigment din gargarite)
Ceai (pulbere)
Cereale (grâu, orz, secara si altele)
Compost
Enzime din detergenti
Faina
Fân (în special mucegait)
Fungi (comestibili si microscopici)
Hamei
Hârtie (pasta)
Hipofiza (pulbere)
Izocianati
Lemn (pulberi)
Malt
Mumii (învelisurile lor textile)
Neghina sorgului
Nuca de cocos
Paprika
Peste (faina de peste)
Piretroide
Pluta
Procarbazina
Rasini epoxidice
Reactivul Paulis
Sisal
Soia (coaja)
Trestie de zahar
Tutun
Uleiuri de racire
Variola (cruste variolice)
si altele
Sindromul toxic al pulberilor organice (boala de siloz s.a)
Pulberi organice
BPOC
Pulberi organice si anorganice, gaze, fumuri si vapori
Rinite
Alergeni si iritanti profesionali
Ulcer nazal si/sau perforatia septului nazal
Acid clorhidric
Acid fluorhidric
Arsen si compusi
Clorura de potasiu
Clorura de sodiu
Crom si compusi
Lemn (pulberi)
si altele
Laringita
Alergeni si iritanti profesionali
Suprasolicitare vocala profesionala cronica
Noduli ai corzilor vocale („nodulii cântaretilor”)
Suprasolicitare vocala profesionala cronica
Iritatia si inflamatia acuta si cronica a cailor aeriene superioare
Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)
RADS (Reactive airways dysfunction syndrome = Sindrom reactiv de cai aeriene)
Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)
Astm bronsic alergic si astm bronsic non-alersic (iritativ)
Alergeni si iritanti respiratori profesionali
Bronsita acuta si cronica
Azbest
Bioxid de siliciu liber cristalin
Pulberi organice
Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)
Pneumopatia cauzata de sisteme de aer conditionat si de umidifiere a aerului
Agenti vehiculati prin sistemele de aer conditionat si de umidifiere a aerului
Pneumonia chimica
Substante chimice (gaze, fumuri si vapori), uleiuri minerale (pneumonia lipoidica), zinc si alte metale (febra de fum)
Edem pulmonar acut
Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)
Emfizem pulmonar
Efort respirator cronic (la suflatori)
Bolile ficatului
BOALA
NOXA PROFESIONALA
Hepatite toxice
Substante chimice hepatotoxice: arsen si compusijbrombenzen, clorura de vinii, crezoli, dinoseb, dinoterbe, eter clormetilic, eter dicloretilic, etilenclorhidrina, fenoli, halotan, hidrocarburi alifatice halogenate, ioxinil, nitro- si cloronitroderivati aromatici si altele
Hepatite infectioase
Amoebe
Brucella
Rickettsii (Febra Q)
Virusuri hepatitice
si altele
Boli ale pielii si tesutului subcutanat
BOALA
NOXA PROFESIONALA
Dermatita alergica de contact:
a) eczema alergica de contact
Antigene animale si vegetale, adezivi, biocide, cauciuc, coloranti, cosmetice, detergenti, esente aromate, explozivi, fotoprotectoare, gaze delupta, medicamente (unele anestezice de contact, antibiotice, antifungiceimidazolice, chinina, corticoizi, nitrofurazona, sulfamide si altele), metale si compusii lor, rasini naturale si sintetice (monomeri), revelatori fotografici, solventi organici, substante de contrast, substante de curatat, uleiuri de racire si altele
b) eczema fotoalergica de contact
Fotoalergeni
c) eritrodermie
Insectofuncigide arsenicale si mercuriale
Tricloretilena
Tetracloretilena
si altele
d) dermatita de contact la proteine
Proteine vegetale si animale
e) eritem polimorf
Alergeni ce induc eritem polimorf
f) eruptie lichenoida
Alergeni ce induc eruptii lichenoide
g) dermatita iimfomatoida
Alergeni ce induc dermatita limfomatoida
h) dermatita purpuriei de contact (purpura alergica de contact)
Adjuvanti ai cauciucului, balsamul de Peru, coloranti (de tipul Disperse si Basic, parafenilendiamina si derivati si altele), cumarine, dimetilol-dihidroxi-etilenuree, dimetilol-dihidroxi-propilenuree, dimetilol-propilerturee, fibre de sticla, lâna, medicamente (aprotinina, chinidina, flavonoide, mefenazina, peroxidul de benzoil si altele), plante (muschii de copac, pastârnac, sumac si altele), rasini melamin-formaldehidice, rasini ureo-formaldehidice, sulfura de carbon, tetrametilol-acetilendiuree si altele
i) dermatita de contact sistemica
Alergeni ce induc dermatita de contact sistemica
Dermatita ortoergica de contact:
a) dermatita de uzura
Pulberi anorganice (de ciment, metalice, minerale, vata de sticla, zgura si altele), pulberi organice (lemn si altele), microtraumatisme repetate si altele
b) dermatita iritativa (propriu-zisa)
Detergenti, produse petroliere, reactivi chimici, sapunuri, solventi organici, uleiuri si lubrefianti, umezeala („eczema menajera”) si altele
c) dermatita caustica (arsura chimica)
Acizi si baze tari (causticii
Alumino-silicatii de calciu (ciment)
Arsen si compusi
Fosfor si compusi
Var nestins (oxid de calciu)
si altele
d) dermatita fototoxica de contact
Substante fototoxice
Dermatita de contact mixta (alergica si iritativa)
Alergeni si iritanti cutanati
Urticarie, angioedem (edem Quincke), soc anafilactic
Alergeni ce induc urticarie
Presiune cutanata, spectrul solar (radiatii infrarosii, vizibile si ultraviolete), temperaturi extreme, vibratii
Radiodermita
Radiatii ionizante
Acnee profesionala
Compusi halogenati, gudron de huila, produse petroliere, uleiuri minerale si altele
Porfirie cutanata tardiva (tarda)
Hexaclorbenzen
si altele
Boli ale sistemului musculo-scheletal si ale tesutului conjunctiv
BOALA
NOXA PROFESIONALA
Bursite
Manipulare de greutati
Miscari repetitive
Microtraumatisme repetate
Pozitii extreme, fortate (vicioase) prelungite sau violente, cu suprasolicitarea si traumatizarea articulatiilor: supraîncordari, presiuni, torsiuni, tractiuni
Vibratii
Epicondilite
Sinovite
Tendinite
Tenosinovite
Leziuni de menise
Artroze
Periartrite
Deformari ale coloanei vertebrale
Discopatii, inclusiv hernia de disc
Fracturi osoase
Boli ale aparatului excretor
BOALA PROFESIONALA
NOXA PROFESIONALA
Nefropatie toxica
Acrilonitril
Aldrin
Benzochinone
Butil-toluen tertiar
Clor
C rezoli
Cumen
N, N-Dimetilformamida
Dimetilsulfat
Dioxan
Eter etilic
Eteri de glicoli
Etil-benzen
Etilenclorhidrina
Etilenglicol si derivati
Fenoli si derivatii lor halogenati si nitrati
Fosfor si compusi
3-Propiolactona
Hidrazine
Hidrocarburi halogenate alifatice
Hidrogen arseniat
Metale grele si compusi (cadmiu, crom, mercur, plumb, vanadiu si altele)
Nitro- si cloronitroderivati aromatici
Paraquat (Dipiridillium)
Piridine
Pirogalol
Silicat de metil si de etil
Stiren
Tetralina (tetrahidronaftalina)
Triazine
si altele
Nefropatie infectioasa
Brucella
Hantavirus
Mycobacterium tuberculosis
Streptococ beta-hemolitic din grupul A
si altele
Boli profesionale cauzate de expunerea la agenti fizici neclasificate anterior
BOALA
NOXA PROFESIONALA
Colaps caloric, crampe calorice, soc caloric
Microclimat cald
Hipotermie, degeraturi
Microclimat rece
Îmbolnaviri datorate compresiunilor sau decompresiunilor
Presiuni atmosferice crescute (hiperbarism) sau scazute (hipobarism)
Boala de vibratii:
– Sindrom osteo-musculo-articular
– Sindrom digestiv
– Sindromul Raynaud
– Sindrom neurologic
Vibratii
Boala de iradiere (sindrom acut de iradiere)
Radiatii ionizante
Sindroame neuro-cardio-vasculare si endocrine
Câmpuri electrice si magnetice
Radiatii electromagnetice neionizante din banda microunde si radiofrecventa
Boli infectioase si parazitare
BOALA
NOXA PROFESIONALA
Tuberculoza
Mycobacterium tuberculosis (uman si animal)
Hepatita A, B, C, E
Virus hepatitic A, B, C, E
Leptospiroza
Leptospira
Bruceloza
Bru cella
Tetanos
Clostridium tetani
Boli infectioase si parazitare, inclusiv tropicale, pentru care riscul de infectare a fost evaluat
Agenti biologici
Intoxicatii acute, subacute si cronice profesionale si consecintele lor
BOALA
NOXA PROFESIONALA
Intoxicatii acute, subacute si cronice profesionale si consecintele lor.
Acid azotic
Acid cianhidric
Acid sulfuric
Acizi organici
Acrifonitril
Alcool butilic (Butanol)
Alcool izopropilic (Izopropanol)
Alcool metilic (Metanol)
Amine alifatice
Amine alifatice halogenate
Amoniac
Antimoniu (stibiu) si compusi
Antracen
Arsen si compusi
Benzen sau omologi ai acestuia (omologii benzenului sunt definiti prin formula: CnH2n-6)
Benzochinone
Beriliu si compusi
Bitum
Brom
1,4-Butandiol
Cadmiu si compusi
Carbazol si compusi
Cetone: acetona, cloracetona, bromacetona, hexafluoracetona, metil etil cetona, metil n-butil cetona, metil izobutil cetona, diacetona alcool, oxid metil izoftalic, 2-metilciclohexanona
Cianuri si compusa
Clor
Crom si compusi
Derivati halogenati, fenolici, nitriti, nitrati sau sulfonati ai hidrazinelor
Dietilen glicol
Disulfura de carbon
Esteri organofosforici
Esterii acidului azotic
Eteri: metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil eter, diclorizopropil eter, guaiacol, metil eter si etil eter ai etilenglicolului
Etilen glicol
Fenoli halogenati
Fenoli sau omologi
Fluor si compusi
Formaldehida
Fosfor si compusi
Fosgen (Oxiclorura de carbon)
Funingine, negru de fum
Gaz, petrol lampant
Gudroane
Hidrazine
Hidrocarburi alifatice derivate din benzina (solvent nafta) sau petrol
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrocarburi aromatice (inclusiv policiclice = HPA)
Hidrocarburi aromatice halogenate
Hidrogen sulfurat
Iod
Izocianati
Mangan si compusi
Mercur si compusi
Monoxid de carbon
Naftalen (naftalina) sau omologi ai ei (omologul ei este definit prin formula: CnH2n-12)
Naftoli halogenati
Naftoli sau omologi
Nichel si compusi
Nitro- si aminoderivati aromatici
Nitroderivati ai glicolilor si ai glicerolului
Nitroderivati alifatici
Nitrofenoli si omologi
Oxizi atchilarilici halogenati
Oxizi de azot
Oxizi de sulf
Parafina
Plumb si compusi
Produse petroliere
Produsi de distilare a carbunelui
Smoala
Sulfonati alchilarilici halogenati
Uleiuri minerale
Vanadiu si compusi
Vinilbenzen si divinilbenzen
si altele
LISTA SUPLIMENTARA
Alti factori profesionali considerati posibil nocivi
Anhidride aromatice si compusi
Argint
Ciocolata, zahar si faina – cauzând carii dentare
Decalina
Difenil
Difenil oxid
Fibre minerale
Fibre sintetice
Magneziu
Mercaptani
Metacrilonitril
Ozon
Platina
Sidef
Terpene
Thiopene
Tioalcooli
Tioeteri
Tiofenoli
Nota:
Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic si va ramâne deschis si pentru alte boli pentru care se face
dovada relatiei noxa/suprasolicitare profesionala – boala profesionala.

Anexa nr. 23: TABEL CU BOLILE LEGATE DE PROFESIUNE
BOALA LEGATA DE PROFESIUNE
FACTORI PROFESIONALI CAUZALI
Hipertensiune arteriala
Zgomot, vibratii, temperatura si radiatii calorice crescute, suprasolicitare neuropsihica si altele
Boala cardiaca ischemica
Suprasolicitari fizice si neuropsihice crescute si altele
Afectiuni respiratorii cronice nespecifice
Pulberi, gaze iritante si altele
Afectiuni digestive
Temperatura crescuta, zgomot, noxe chimice si altele
Afectiuni osteo-musculo-articulare (lombalgii, cervico-scapulalgii si altele)
Microclimat nefavorabil, vibratii, efort fizic crescut, postura incomoda, efect traumatic mecanic si altele
Nevroze si alte afectiuni neuropsihice
Zgomot, vibratii, noxe chimice, suprasolicitare neuropsihica si altele

Anexa nr. 24:
Denumirea solicitantului: …………..
Adresa: ……………………..
Localitate: ……………………
Judet: ………………
Cod postal: …………..
Telefon/fax: …………..
Nr. de înregistrare în Registrul comertului: ……….
Cod unic de înregistrare (CUI): ………….
Nr. …../……..1
Catre,
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
Directia de munca, solidaritate sociala si familie …………2
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si
instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
Prin prezenta solicit avizul pentru documentatia cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, cu
urmatoarele elemente de identificare:
Tipul documentatiei: …………..
– Titlul documentatiei: …………..
Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare si avizare, în conformitate cu prevederile art. 187 din Normele metodologice de
aplicare a Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, urmatoarele documente3:
…………….
Solicitant4,
1 Se va completa numarul de înregistrare la solicitant.
2 Se va completa denumirea Directiei de munca, solidaritate sociala si familie pe a carei raza teritoriala îsi are sediul solicitantul.
3 Se vor preciza documentele care compun dosarul ce însoteste cererea.
4 Se va specifica functia, numele si prenumele reprezentantului legal al solicitantului si va purta semnatura si stampila.

Anexa nr. 25:
România
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
Directia de munca, solidaritate sociala si familie ………..
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si
instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
AVIZ
Nr. ……. din ………….
Se avizeaza documentatia cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca, înregistrata la Directia
de munca, solidaritate sociala si familie cu nr. ….. din data …….. cu urmatoarele elemente de identificare:
Tipul documentatiei: ……………..1
– Titlul documentatiei: ……………..2
Titularul avizului: …………………
Prezentul aviz este emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006.
PRESEDINTE
1 În situatia în care documentatia cuprinde mai multe tipuri cu acelasi titlu sau mai multe titluri din acelasi tip se va completa „conform
anexei care face parte integranta din prezentul aviz”
2 Se va completa: numele titularului, adresa, cod postal, telefon, fax (e-mail, pagina web, daca este cazul).
Verso
Aviz
– ANEXA la avizul nr. ….. din ………
Titular: ………….
Tipul/titlul1 documentatiei:
1 …………..
2 …………..
3 …………..
4 …………..
5 …………..
6 …………..
7 …………..
8 …………..
9 …………..
10 ………….
PRESEDINTE
Comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si
instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
1 Se va preciza tipul sau titlul, dupa caz.

Anexa nr. 26:
România
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
Directia de munca, solidaritate sociala si familie ………..
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si
instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
DECIZIE
Nr. ….. din ………
În urma analizei documentatiei, înregistrata la Directia de munca, solidaritate sociala si familie cu nr. .. din data … , cu urmatoarele
elemente de identificare:
– Tipul documentatiei: ……………..
– Titlul documentatiei: ……………..
– Solicitantul avizului: ………………
au rezultat urmatoarele neconformitati cu cerintele generale si specifice prevazute la art. 178-192 din Normele metodologice de aplicare a
Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006
…………………
Ca urmare, Comisia decide respingerea solicitarii de acordare a avizului si restituirea documentatiei.
PRESEDINTE
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 882 din data de 30 octombrie 2006

No Comment

Comments are closed.