Acasa
Protectia muncii
Servicii
Galerie foto
Legislatie
Portofoliu
Angajari
Forum
Contact
LEGEA SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ
nr. 319 din 14 iulie 2006
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006

CAP. I Dispoziții generale
ART. 1
(1) Prezenta lege are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătățirii securității și sănătății în munca a lucrătorilor.
(2) Prezenta lege stabilește principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucrătorilor și a reprezentanților lor, precum și direcțiile generale pentru implementarea acestor principii.
ART. 2
Convențiile internaționale și contractele bilaterale încheiate de persoane juridice romane cu parteneri străini, în vederea efectuării de lucrări cu personal roman pe teritoriul altor tari, vor cuprinde clauze privind securitatea și sănătatea în munca.

CAP. II Domeniu de aplicare
ART. 3
(1) Prezenta lege se aplica în toate sectoarele de activitate, atât publice, cat și private.
(2) Prevederile prezentei legi se aplica angajatorilor, lucrătorilor și reprezentanților lucrătorilor.
ART. 4
(1) Fac excepție de la prevederile art. 3 alin. (1) cazurile în care particularitățile inerente ale anumitor activități specifice din serviciile publice, cum ar fi forțele armate sau poliția, precum și cazurile de dezastre, inundatii și pentru realizarea măsurilor de protecție civilă, vin în contradictie cu prezenta lege.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) trebuie sa se asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor, ținându-se seama de principiile stabilite prin prezenta lege.
ART. 5
În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:
a) lucrator - persoana angajata de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenții, elevii în perioada efectuării stagiului de practica, precum și ucenicii și alți participanți la procesul de munca, cu excepția persoanelor care prestează activități casnice;
b) angajator - persoana fizica sau juridică ce se afla în raporturi de munca ori de serviciu cu lucrătorul respectiv și care are responsabilitatea întreprinderii și/sau unității;
c) alți participanți la procesul de munca - persoane aflate în întreprindere și/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale în vederea angajării, persoane care prestează activități în folosul comunității sau activități în regim de voluntariat, precum și someri pe durata participării la o forma de pregătire profesională și persoane care nu au contract individual de munca încheiat în forma scrisă și pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale și a prestațiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba;
d) reprezentant al lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor - persoana aleasă, selectata sau desemnată de lucrători, în conformitate cu prevederile legale, sa îi reprezinte pe aceștia în ceea ce privește problemele referitoare la protecția securității și sănătății lucrătorilor în munca;
e) prevenire - ansamblul de dispoziții sau măsuri luate ori prevăzute în toate etapele procesului de munca, în scopul evitării sau diminuării riscurilor profesionale;
f) eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de munca ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situația de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulație, în condițiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum și cazul susceptibil de boala profesională sau legată de profesiune;
g) accident de munca - vătămarea violenta a organismului, precum și intoxicatia acuta profesională, care au loc în timpul procesului de munca sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporară de munca de cel puțin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
h) boala profesională - afectiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenți nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum și de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de munca;
i) echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosită în munca;
j) echipament individual de protecție - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea și sănătatea la locul de munca, precum și orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv;
k) loc de munca - locul destinat sa cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii și/sau unității, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii și/sau unității la care lucrătorul are acces în cadrul desfășurării activității;
l) pericol grav și iminent de accidentare - situația concretă, reală și actuala căreia îi lipsește doar prilejul declansator pentru a produce un accident în orice moment;
m) stagiu de practica - instruirea cu caracter aplicativ, specifica meseriei sau specialitatii în care se pregătesc elevii, studenții, ucenicii, precum și somerii în perioada de reconversie profesională;
n) securitate și sănătate în munca - ansamblul de activități instituționalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de munca, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de munca;
o) incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activități sau a unui echipament de munca sau/și din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil sa aibă asemenea urmări și/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa producă pagube materiale;
p) servicii externe - persoane juridice sau fizice din afară întreprinderii/unității, abilitate sa presteze servicii de protecție și prevenire în domeniul securității și sănătății în munca, conform legii;
q) accident ușor - eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea primelor îngrijiri medicale și a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de 3 zile;
r) boala legată de profesiune - boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori determinanți sunt de natura profesională.

CAP. III Obligațiile angajatorilor
SECȚIUNEA 1 Obligații generale ale angajatorilor
ART. 6
(1) Angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de munca.
(2) În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitățile sale în acest domeniu.
(3) Obligațiile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în munca nu aduc atingere principiului responsabilității angajatorului.
ART. 7
(1) În cadrul responsabilităților sale, angajatorul are obligația sa ia măsurile necesare pentru:
a) asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea și instruirea lucrătorilor;
d) asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în munca.
(2) Angajatorul are obligația sa urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin. (1), ținând seama de modificarea condițiilor, și pentru îmbunătățirea situațiilor existente.
(3) Angajatorul are obligația sa implementeze măsurile prevăzute la alin. (1) și (2) pe baza următoarelor principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursa;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca și de producție, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat și a diminuării efectelor acestora asupra sănătății;
e) adaptarea la progresul tehnic;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puțin periculos;
g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condițiile de munca, relațiile sociale și influenta factorilor din mediul de munca;
h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecție colectivă fata de măsurile de protecție individuală;
i) furnizarea de instrucțiuni corespunzătoare lucrătorilor.
(4) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, ținând seama de natura activităților din întreprindere și/sau unitate, angajatorul are obligația: {Art.39, al.(5)–3.500 la 7.000 lei}
a) sa evalueze riscurile pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de munca;
b) ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) și dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum și metodele de lucru și de producție aplicate de către angajator sa asigure îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății lucrătorilor și sa fie integrate în ansamblul activităților întreprinderii și/sau unității respective și la toate nivelurile ierarhice;
c) sa ia în considerare capacitatile lucrătorului în ceea ce privește securitatea și sănătatea în munca, atunci când îi încredințează sarcini;
d) sa asigure ca planificarea și introducerea de noi tehnologii sa facă obiectul consultărilor cu lucrătorii și/sau reprezentanții acestora în ceea ce privește consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condițiile și mediul de munca;
e) sa ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul sa fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au insusit instrucțiunile adecvate.
(5) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci când în același loc de munca isi desfășoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi și/sau unități, angajatorii acestora au următoarele obligații: {Art.39, al.(5)–3.500 la 7.000 lei}
a) sa coopereze în vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sănătatea și igiena în munca, luând în considerare natura activităților;
b) sa isi coordoneze acțiunile în vederea protecției lucrătorilor și prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităților;
c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
d) sa informeze lucrătorii și/sau reprezentanții acestora despre riscurile profesionale.
(6) Măsurile privind securitatea, sănătatea și igiena în munca nu trebuie sa comporte în nicio situație obligații financiare pentru lucrători. {Art.39, al.(5)–3.500 la 7.000 lei}

SECȚIUNEA a 2-a Servicii de prevenire și protecție
ART. 8 {Art.39, al.(5)–3.500 la 7.000 lei}
(1) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute la art. 6 și 7, angajatorul desemnează unul sau mai mulți lucrători pentru a se ocupa de activitățile de protecție și de activitățile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere și/sau unitate, denumiți în continuare lucrători desemnați.
(2) Lucrătorii desemnați nu trebuie sa fie prejudiciati ca urmare a activității lor de protecție și a celei de prevenire a riscurilor profesionale.
(3) Lucrătorii desemnați trebuie sa dispună de timpul necesar pentru a-și putea îndeplini obligațiile ce le revin prin prezenta lege.
(4) Dacă în întreprindere și/sau unitate nu se pot organiza activitățile de prevenire și cele de protecție din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie sa recurgă la servicii externe.
(5) În cazul în care angajatorul apelează la serviciile externe prevăzute la alin. (4), acestea trebuie sa fie informate de către angajator asupra factorilor cunoscuți ca au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securității și sănătății lucrătorilor și trebuie sa aibă acces la informațiile prevăzute la art. 16 alin. (2).
(6) Lucrătorii desemnați trebuie sa aibă, în principal, atribuții privind securitatea și sănătatea în munca și, cel mult, atribuții complementare.
ART. 9
(1) În toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea activităților de prevenire și a celor de protecție, ținând seama de mărimea întreprinderii și/sau unității și/sau de riscurile la care sunt expusi lucrătorii, precum și de distribuția acestora în cadrul întreprinderii și/sau unității, se impune ca: {Art.39, al.(6)–3.000 la 6.000 lei}
a) lucrătorii desemnați sa aibă capacitatea necesară și sa dispună de mijloacele adecvate;
b) serviciile externe sa aibă aptitudinile necesare și sa dispună de mijloace personale și profesionale adecvate;
c) lucrătorii desemnați și serviciile externe sa fie în număr suficient.
(2) Prevenirea riscurilor, precum și protecția sănătății și securitatea lucrătorilor trebuie sa fie asigurate de unul sau mai mulți lucrători, de un serviciu ori de servicii distincte din interiorul sau din exteriorul întreprinderii și/sau unității.
(3) Lucrătorul/lucrătorii și/sau serviciul/serviciile prevăzute la alin. (2) trebuie sa colaboreze între ei ori de câte ori este necesar.
(4) În cazul microintreprinderilor și al întreprinderilor mici, în care se desfășoară activități fără riscuri deosebite, angajatorul isi poate asuma atribuțiile din domeniul securității și sănătății în munca pentru realizarea măsurilor prevăzute de prezenta lege, dacă are capacitatea necesară în domeniu.
(5) Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei stabilește prin norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi capacitatile și aptitudinile necesare, precum și numărul considerat suficient, prevăzute la alin. (1) și (4).

SECȚIUNEA a 3-a Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav și iminent
ART. 10 {Art.39, al.(6)–3.000 la 6.000 lei}
(1) Angajatorul are următoarele obligații:
a) sa ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităților și mărimii întreprinderii și/sau unității, ținând seama de alte persoane prezente;
b) sa stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce privește primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare și pompieri.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze lucrătorii care aplica măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor și de evacuare a lucrătorilor.
(3) Numărul lucrătorilor mentionati la alin. (2), instruirea lor și echipamentul pus la dispoziția acestora trebuie sa fie adecvate mărimii și/sau riscurilor specifice întreprinderii și/sau unității.
ART. 11
(1) Angajatorul are următoarele obligații: {Art.39, al.(5)–3.500 la 7.000 lei}
a) sa informeze, cat mai curând posibil, toți lucrătorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav și iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum și despre măsurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protecția lor;
b) sa ia măsuri și sa furnize instrucțiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea sa oprească lucrul și/sau sa părăsească imediat locul de munca și sa se îndrepte spre o zona sigura, în caz de pericol grav și iminent;
c) sa nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situația în care încă exista un pericol grav și iminent, în afară cazurilor excepționale și pentru motive justificate.
(2) Lucrătorii care, în cazul unui pericol grav și iminent, părăsesc locul de munca și/sau o zona periculoasa nu trebuie sa fie prejudiciati și trebuie sa fie protejati impotriva oricăror consecințe negative și nejustificate pentru aceștia. {Art.39, al.(7)–2.500 la 5.000 lei}
(3) Angajatorul trebuie sa se asigure ca, în cazul unui pericol grav și iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci când șeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toți lucrătorii sunt apți sa aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoștințele lor și cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecințele unui astfel de pericol. {Art.39, al.(5)–3.500 la 7.000 lei}
(4) Lucrătorii nu trebuie sa fie prejudiciati pentru cazurile prevăzute la alin. (3), cu excepția situațiilor în care aceștia acționează imprudent sau dau dovada de neglijența grava. {Art.39, al.(7)–2.500 la 5.000 lei}

SECȚIUNEA a 4-a Alte obligații ale angajatorilor
ART. 12
(1) Angajatorul are următoarele obligații:
a) sa realizeze și sa fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea și sănătatea în munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice; {Art.39, al.(4)– 4.000 la 8.000 lei}
b) sa decidă asupra măsurilor de protecție care trebuie luate și, după caz, asupra echipamentului de protecție care trebuie utilizat; {Art.39, al.(4)– 4.000 la 8.000 lei}
c) sa țină evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum și a accidentelor de munca, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. g); {Art.39, al.(8)–2.000 la 4.000 lei}
d) sa elaboreze pentru autoritățile competente și în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucrătorii săi. {Art.39, al.(8)–2.000 la 4.000 lei}
(2) Prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, în funcție de natura activităților și de mărimea întreprinderilor, se vor stabili obligațiile ce revin diferitelor categorii de întreprinderi cu privire la întocmirea documentelor prevăzute la alin. (1).
ART. 13
În vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în munca și pentru prevenirea accidentelor de munca și a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligații:
a) sa adopte, din faza de cercetare, proiectare și execuție a construcțiilor, a echipamentelor de munca, precum și de elaborare a tehnologiilor de fabricație, soluții conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea și sănătatea în munca, prin a căror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare și de imbolnavire profesională a lucrătorilor; {Art.39, al.(4)– 4.000 la 8.000 lei}
b) sa întocmească un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa îl aplice corespunzător condițiilor de munca specifice unității; {Art.39, al. (2)–5.000 la 10.000 lei }
c) sa obțină autorizația de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în munca, înainte de începerea oricărei activități, conform prevederilor legale; {Art.39, al.(2) – 5.000 la 10.000 lei }
d) sa stabilească pentru lucrători, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în munca, corespunzător funcțiilor exercitate; {Art.39, al.(4)– 4.000 la 8.000 lei}
e) sa elaboreze instrucțiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în munca, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de munca aflate în responsabilitatea lor; {Art.39, al.(4)– 4.000 la 8.000 lei}
f) sa asigure și sa controleze cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în munca, prin lucrătorii desemnați, prin propria competenta sau prin servicii externe; {Art.39, al.(4)– 4.000 la 8.000 lei}
g) sa ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor, cum ar fi afișe, pliante, filme și diafilme cu privire la securitatea și sănătatea în munca; {Art.39, al.(8)–2.000 la 4.000 lei}
h) sa asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de munca, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare; {Art.39, al.(4)– 4.000 la 8.000 lei}
i) sa ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifica; {Art.39, al.(4)– 4.000 la 8.000 lei}
j) sa angajeze numai persoane care, în urma examenului medical și, după caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmează sa o execute și sa asigure controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării; {Art.39, al.(4)– 4.000 la 8.000 lei}
k) sa țină evidenta zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. e); {Art.39, al.(4)– 4.000 la 8.000 lei}
l) sa asigure funcționarea permanenta și corecta a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsura și control, precum și a instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive degajate în desfășurarea proceselor tehnologice; {Art.39, al.(4)– 4.000 la 8.000 lei}
m) sa prezinte documentele și sa dea relațiile solicitate de inspectorii de munca în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor; {Art.39, al.(4)– 4.000 la 8.000 lei}
n) sa asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor; {Art.39, al. (3) – 3.000 la 10.000 lei }
o) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucrătorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor; {Art.39, al.(4)– 4.000 la 8.000 lei}
p) sa nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menținerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor și a altor persoane; {Art.393, al. (2) – 5.000 la 10.000 lei }
q) sa asigure echipamente de munca fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor; {Art.39, al.(5)–3.500 la 7.000 lei}
r) sa asigure echipamente individuale de protecție; {Art.39, al. (2)– 5.000 la 10.000 lei }
s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protecție nou, în cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție. {Art.39, al.(5)–3.500 la 7.000 lei}
ART. 14 {Art.39, al.(6)–3.000 la 6.000 lei} Aplica și Inspectorii Sanitari
Alimentația de protecție se acorda în mod obligatoriu și gratuit de către angajatori persoanelor care lucrează în condiții de munca ce impun acest lucru și se stabilește prin contractul colectiv de munca și/sau contractul individual de munca.
ART. 15 {Art.39, al.(6)–3.000 la 6.000 lei} Aplica și Inspectorii Sanitari
(1) Materialele igienico-sanitare se acorda în mod obligatoriu și gratuit de către angajatori.
(2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum și locurile de munca ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca și/sau contractul individual de munca.

SECȚIUNEA a 5-a Informarea lucrătorilor
ART. 16 {Art.39, al.(6)–3.000 la 6.000 lei}
(1) Ținând seama de mărimea întreprinderii și/sau a unității, angajatorul trebuie sa ia măsuri corespunzătoare, astfel încât lucrătorii și/sau reprezentanții acestora sa primească, în conformitate cu prevederile legale, toate informațiile necesare privind:
a) riscurile pentru securitate și sănătate în munca, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție atât la nivelul întreprinderii și/sau unității, în general, cat și la nivelul fiecărui post de lucru și/sau fiecărei funcții;
b) măsurile luate în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) și (3).
(2) Angajatorul trebuie sa ia măsuri corespunzătoare astfel încât angajatorii lucrătorilor din orice întreprindere și/sau unitate exterioară, care desfășoară activități în întreprinderea și/sau în unitatea sa, sa primească informații adecvate privind aspectele la care s-a făcut referire la alin. (1), care privesc acești lucrători.
ART. 17 {Art.39, al.(7)–2.500 la 5.000 lei}
Angajatorul trebuie sa ia măsuri corespunzătoare pentru ca lucrătorii desemnați sau reprezentanții lucrătorilor, cu raspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor, în vederea îndeplinirii atribuțiilor și în conformitate cu prevederile prezentei legi, sa aibă acces la:
a) evaluarea riscurilor și măsurile de protecție, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) și b);
b) evidenta și rapoartele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) și d);
c) informații privind măsurile din domeniul securității și sănătății în munca, precum și informații provenind de la instituțiile de control și autoritățile competente în domeniu.

SECȚIUNEA a 6-a Consultarea și participarea lucrătorilor
ART. 18
(1) Angajatorii consulta lucrătorii și/sau reprezentanții lor și permit participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea și sănătatea în munca.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) implica:
a) consultarea lucrătorilor;
b) dreptul lucrătorilor și/sau reprezentanților lor sa facă propuneri;
c) participarea echilibrata.
(3) Lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor definiți la art. 5 lit. d) iau parte în mod echilibrat sau sunt consultați în prealabil și în timp util de către angajator cu privire la:
a) orice măsura care ar afecta semnificativ securitatea și sănătatea în munca;
b) desemnarea lucrătorilor la care s-a făcut referire la art. 8 alin. (1) și la art. 10 alin. (2), precum și cu privire la activitățile la care s-a făcut referire la art. 8 alin. (1);
c) informațiile la care s-a făcut referire în art. 12 alin. (1), art. 16 și 17;
d) recurgerea, după caz, la servicii externe, conform art. 8 alin. (4);
e) organizarea și planificarea instruirii prevăzute la art. 20 și 21.
(4) Reprezentanții lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor au dreptul sa solicite angajatorului sa ia măsuri corespunzătoare și sa prezinte propuneri în acest sens, în scopul diminuării riscurilor pentru lucrători și/sau al eliminării surselor de pericol.
(5) Reprezentanții lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor sau lucrătorii nu pot fi prejudiciati din cauza activităților la care s-a făcut referire în alin. (1)-(3). {Art.39, al.(8)–2.000 la 4.000 lei}
(6) Angajatorul trebuie sa acorde reprezentanților lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor un timp adecvat, fără diminuarea drepturilor salariale, și sa le furnizeze mijloacele necesare pentru a-și putea exercita drepturile și atribuțiile care decurg din prezenta lege. {Art.39, al.(8)–2.000 la 4.000 lei}
(7) Reprezentanții lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor și/sau lucrătorii au dreptul sa apeleze la autoritățile competente, în cazul în care considera ca măsurile adoptate și mijloacele utilizate de către angajator nu sunt suficiente pentru asigurarea securității și sănătății în munca.
(8) Reprezentanților lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor trebuie sa li se acorde posibilitatea de a-și prezenta observațiile inspectorilor de munca și inspectorilor sanitari, în timpul vizitelor de control.
ART. 19
În vederea realizării prevederilor art. 16, 17 și ale art. 18 alin. (1), la nivelul angajatorului se înființează, se organizează și funcționează comitete de securitate și sănătate în munca. {Art.39, al.(7)–2.500 la 5.000 lei}

SECȚIUNEA a 7-a Instruirea lucrătorilor
ART. 20{Art.39, al.(4)– 4.000 la 8.000 lei}
(1) Angajatorul trebuie sa asigure condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficienta și adecvată în domeniul securității și sănătății în munca, în special sub forma de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de munca și postului sau:
a) la angajare;
b) la schimbarea locului de munca sau la transfer;
c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificări ale echipamentului existent;
d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
e) la executarea unor lucrări speciale.
(2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie sa fie:
a) adaptată evoluției riscurilor sau apariției unor noi riscuri;
b) periodică și ori de câte ori este necesar.
(3) Angajatorul se va asigura ca lucrătorii din întreprinderi și/sau unități din exterior, care desfășoară activități în întreprinderea și/sau unitatea proprie, au primit instrucțiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate și sănătate în munca, pe durata desfășurării activităților.
(4) Reprezentanții lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în munca au dreptul la instruire corespunzătoare.
ART. 21{Art.39, al.(7)–2.500 la 5.000 lei}
(1) Instruirea prevăzută la art. 20 alin. (1), (2) și (4) nu poate fi realizată pe cheltuiala lucrătorilor și/sau a reprezentanților acestora.
(2) Instruirea prevăzută la art. 20 alin. (1) și (2) trebuie sa se realizeze în timpul programului de lucru.
(3) Instruirea prevăzută la art. 20 alin. (4) trebuie sa se efectueze în timpul programului de lucru, fie în interiorul, fie în afară întreprinderii și/sau unității.

CAP. IV Obligațiile lucrătorilor
ART. 22
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana, cat și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca.
ART. 23
(1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22, lucrătorii au următoarele obligații:
a) sa utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, sa îl înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor, și sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficienta a sistemelor de protecție;
e) sa aducă la cunostinta conducatorului locului de munca și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de munca și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
g) sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul sau de activitate;
h) sa isi însușească și sa respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în munca și măsurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relațiile solicitate de către inspectorii de munca și inspectorii sanitari.
(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) se aplica, după caz, și celorlalți participanți la procesul de munca, potrivit activităților pe care aceștia le desfășoară.

CAP. V Supravegherea sănătății
ART. 24
Măsurile prin care se asigura supravegherea corespunzătoare a sănătății lucrătorilor în funcție de riscurile privind securitatea și sănătatea în munca se stabilesc potrivit reglementărilor legale.
ART. 25
(1) Măsurile prevăzute la art. 24 vor fi stabilite astfel încât fiecare lucrator sa poată beneficia de supravegherea sănătății la intervale regulate.
(2) Supravegherea sănătății lucrătorilor este asigurata prin medicii de medicina a muncii.CAP. VI Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor
SECȚIUNEA 1 Evenimente
ART. 26
Orice eveniment, asa cum este definit la art. 5 lit. f), va fi comunicat de îndată angajatorului, de către conducătorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea acestuia.
ART. 27
(1) Angajatorul are obligația sa comunice evenimentele, de îndată, după cum urmează:
a) inspectoratelor teritoriale de munca, toate eveni-mentele asa cum sunt definite la art. 5 lit. f); {Art.39, al.(5)–3.500 la 7.000 lei}
b) asiguratorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporară de munca, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora; {Art.39, al.(5)–3.500 la 7.000 lei}
c) organelor de urmărire penală, după caz.
(2) Orice medic, inclusiv medicul de medicina a muncii aflat într-o relatie contractuală cu angajatorul, conform prevederilor legale, va semnala obligatoriu suspiciunea de boala profesională sau legată de profesiune, depistata cu prilejul prestațiilor medicale.
(3) Semnalarea prevăzută la alin. (2) se efectuează către autoritatea de sănătate publica teritorială sau a municipiului București, de îndată, la constatarea cazului.
ART. 28
În cazul accidentelor de circulație produse pe drumurile publice, în care printre victime sunt și persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu, organele de poliție rutiera competente vor trimite instituțiilor și/sau persoanelor fizice/juridice prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a) și b), în termen de 5 zile de la data solicitării, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fata locului.
ART. 29
(1) Cercetarea evenimentelor este obligatorie și se efectuează după cum urmează:
a) de către angajator, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de munca; {Art.39, al.(4)– 4.000 la 8.000 lei}
b) de către inspectoratele teritoriale de munca, în cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidenta sau confirmată, deces, accidente colective, incidente periculoase, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de munca lucrătorilor la angajatorii persoane fizice, precum și în situațiile cu persoane date dispărute;
c) de către Inspecția Muncii, în cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;
d) de către autoritățile de sănătate publica teritoriale, respectiv a municipiului București, în cazul suspiciunilor de boala profesională și a bolilor legate de profesiune.
(2) Rezultatul cercetării evenimentului se va consemna într-un proces-verbal.
(3) În caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment, instituția medico-legală competenta este obligată sa înainteze inspectoratului teritorial de munca, în termen de 7 zile de la data decesului, o copie a raportului de constatare medico-legală.

SECȚIUNEA a 2-a Accidente de munca
ART. 30
(1) În sensul prevederilor art. 5 lit. g), este, de asemenea, accident de munca:
a) accidentul suferit de persoane aflate în vizita în întreprindere și/sau unitate, cu permisiunea angajatorului;
b) accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în cadrul unor activități culturale, sportive, în țara sau în afară granițelor tarii, în timpul și din cauza îndeplinirii acestor sarcini;
c) accidentul survenit în cadrul activităților cultural-sportive organizate, în timpul și din cauza îndeplinirii acestor activități;
d) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei acțiuni întreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieți omenești;
e) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei acțiuni întreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninta avutul public și privat;
f) accidentul cauzat de activități care nu au legatura cu procesul muncii, dacă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator, ori în alt loc de munca organizat de aceștia, în timpul programului de munca, și nu se datorează culpei exclusive a accidentatului;
g) accidentul de traseu, dacă deplasarea s-a făcut în timpul și pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de munca organizat de angajator și invers;
h) accidentul suferit în timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munca la altul, pentru îndeplinirea unei sarcini de munca;
i) accidentul suferit în timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este incadrata victima, ori de la orice alt loc de munca organizat de acestea, la o alta persoana juridică sau fizica, pentru îndeplinirea sarcinilor de munca, pe durata normală de deplasare;
j) accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului, dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de munca, utilajul ori materialele, dacă schimba îmbrăcămintea personală, echipamentul individual de protecție sau orice alt echipament pus la dispoziție de angajator, dacă se afla în baie ori în spalator sau dacă se deplasa de la locul de munca la ieșirea din întreprindere sau unitate și invers;
k) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dacă acesta a avut loc în locuri organizate de angajator, precum și în timpul și pe traseul normal spre și de la aceste locuri;
l) accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor romani sau de persoane fizice romane, delegați pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afară granițelor tarii, pe durata și traseul prevăzute în documentul de deplasare;
m) accidentul suferit de personalul roman care efectuează lucrări și servicii pe teritoriul altor tari, în baza unor contracte, convenții sau în alte condiții prevăzute de lege, încheiate de persoane juridice romane cu parteneri străini, în timpul și din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;
n) accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare, recalificare sau perfecționare a pregătirii profesionale, în timpul și din cauza efectuării activităților aferente stagiului de practica;
o) accidentul determinat de fenomene sau calamitati naturale, cum ar fi furtuna, viscol, cutremur, inundație, alunecări de teren, trasnet (electrocutare), dacă victima se afla în timpul procesului de munca sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
p) disparitia unei persoane, în condițiile unui accident de munca și în împrejurări care indreptatesc presupunerea decesului acesteia;
q) accidentul suferit de o persoana aflată în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni.
(2) În situațiile menționate la alin. (1) lit. g), h), i) și l), deplasarea trebuie sa se facă fără abateri nejustificate de la traseul normal și, de asemenea, transportul sa se facă în condițiile prevăzute de reglementările de securitate și sănătate în munca sau de circulație în vigoare.
ART. 31
Accidentele de munca se clasifica, în raport cu urmările produse și cu numărul persoanelor accidentate, în:
a) accidente care produc incapacitate temporară de munca de cel puțin 3 zile calendaristice;
b) accidente care produc invaliditate;
c) accidente mortale;
d) accidente colective, când sunt accidentate cel puțin 3 persoane în același timp și din aceeași cauza.
ART. 32
(1) Înregistrarea accidentului de munca se face pe baza procesului-verbal de cercetare.
(2) Accidentul de munca înregistrat de angajator se raportează de către acesta la inspectoratul teritorial de munca, precum și la asigurator, potrivit legii. {Art.39, al.(4)– 4.000 la 8.000 lei}

SECȚIUNEA a 3-a Bolile profesionale
ART. 33
În sensul prevederilor art. 5 lit. h), afectiunile suferite de elevi și studenți în timpul efectuării instruirii practice sunt, de asemenea, boli profesionale.
ART. 34
(1) Declararea bolilor profesionale este obligatorie și se face de către medicii din cadrul autorităților de sănătate publica teritoriale și a municipiului București. {Art.39, al.(6)–3.000 la 6.000 lei} Aplica și Inspectorii Sanitari
(2) Cercetarea cauzelor imbolnavirilor profesionale, în vederea confirmării sau infirmarii lor, precum și stabilirea de măsuri pentru prevenirea altor îmbolnăviri se fac de către specialiștii autorităților de sănătate publica teritoriale, în colaborare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de munca.
(3) Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare.
(4) Bolile profesionale nou-declarate se raportează lunar de către autoritatea de sănătate publica teritorială și a municipiului București la Centrul național de coordonare metodologică și informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sănătate Publica București, la Centrul de Calcul și Statistica Sanitară București, precum și la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilit conform legii.
(5) Intoxicatia acuta profesională se declara, se cercetează și se înregistrează atât ca boala profesională, cat și ca accident de munca. {Art.39, al.(8)–2.000 la 4.000 lei} Aplica și Inspectorii Sanitari

CAP. VII Grupuri sensibile la riscuri
ART. 35
Grupurile sensibile la riscuri specifice, cum ar fi: femeile gravide, lehuzele sau femeile care alapteaza, ținerii, precum și persoanele cu dizabilitati, trebuie protejate impotriva pericolelor care le afectează în mod specific.
ART. 36
Angajatorii au obligația sa amenajeze locurile de munca ținând seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice. {Art.39, al.(8)–2.000 la 4.000 lei}

CAP. VIII INFRACȚIUNI
ART. 37 {Art.42, al.(3) !!! sesizare penal}
(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate și sănătate în munca de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol grav și iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesională, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs consecințe deosebite, pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amenda.
(3) Fapta prevăzută la alin. (1) săvârșită din culpa se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda, iar fapta prevăzută la alin. (2) săvârșită din culpa se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.
ART. 38 {Art.42, al.(3) !!! sesizare penal}
(1) Nerespectarea de către orice persoana a obligațiilor și a măsurilor stabilite cu privire la securitatea și sănătatea în munca, dacă prin aceasta se creează un pericol grav și iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesională, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a produs consecințe deosebite, pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amenda.
(3) Dacă nerespectarea consta în repunerea în funcțiune a instalațiilor, mașinilor și utilajelor, anterior eliminării tuturor deficiențelor pentru care s-a luat măsura opririi lor, pedeapsa este închisoarea de la un an la 2 ani sau amenda.
(4) Faptele prevăzute la alin. (1) și (3) săvârșite din culpa se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda, iar fapta prevăzută la alin. (2) săvârșită din culpa se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.

CAP. IX CONTRAVENȚII
ART. 39
(1) Constituie contravenții faptele săvârșite de angajatorii aflați în una dintre situațiile prevăzute de prezenta lege.
(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei încălcarea dispozițiilor art. 13 lit. b), c), p) și r).
(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei încălcarea dispozițiilor art. 13 lit. n).
(4) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. a) și b), art. 13 lit. a), d)-f), h)-m) și o), art. 20, art. 29 alin. (1) lit. a) și ale art. 32 alin. (2).
(5) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 3.500 lei la 7.000 lei încălcarea dispozițiilor art. 7 alin. (4)-(6), art. 8, art. 11 alin. (1) și (3), art. 13 lit. q) și s) și ale art. 27 alin. (1) lit. a) și b).
(6) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte:
a) încălcarea dispozițiilor art. 9 alin. (1), ale art. 10 și 16;
b) încălcarea dispozițiilor art. 14, 15 și ale art. 34 alin. (1).
(7) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei încălcarea dispozițiilor art. 11 alin. (2) și (4), ale art. 17, 19 și 21.
(8) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei următoarele fapte:
a) încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. c) și d), art. 13 lit. g), art. 18 alin. (5) și (6) și ale art. 36;
b) încălcarea dispozițiilor art. 34 alin. (5).
(9) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă privind:
a) fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substanțelor ori preparatelor chimice periculoase și a deșeurilor rezultate;
b) prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agenților chimici, fizici sau biologici, precum și suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman;
c) darea în exploatare sau repunerea în funcțiune, parțială ori totală, a construcțiilor, echipamentelor de munca noi sau reparate, precum și pentru aplicarea proceselor tehnologice;
d) întocmirea și respectarea documentațiilor tehnice pentru executarea lucrărilor care necesita măsuri speciale de siguranta;
e) folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de munca unde acestea sunt interzise;
f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor și a echipamentelor electrice, precum și pentru prevenirea efectelor electricitatii statice și ale descarcarilor atmosferice;
g) asigurarea și folosirea instalațiilor electrice de construcție adecvate la locurile de munca unde exista pericole de incendiu sau de explozie;
h) asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrica a echipamentelor de munca;
i) transportul, manipularea și depozitarea echipamentelor de munca, materialelor și produselor;
j) delimitarea, îngrădirea și semnalizarea zonelor periculoase;
k) semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de munca;
l) asigurarea exploatării fără pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalațiilor mecanice sub presiune și a celor de ridicat, a conductelor prin care circula fluide sub presiune și a altor asemenea echipamente de munca;
m) utilizarea, întreținerea, revizia și repararea periodică a echipamentelor de munca;
n) asigurarea, marcarea și întreținerea căilor de acces și de circulație;
o) asigurarea iluminatului de siguranta;
p) organizarea activității de păstrare, întreținere și denocivizare a echipamentului individual de protecție;
q) întocmirea documentelor de urmărire a parametrilor funcționali ai echipamentelor de munca și a rapoartelor de serviciu pentru instalațiile cu regim special de exploatare;
r) aplicarea metodelor de exploatare miniera, execuția, exploatarea și întreținerea lucrărilor miniere, realizarea și funcționarea sistemului de aeraj, corespunzător clasificarii minelor din punctul de vedere al emanatiilor de gaze;
s) amenajarea locurilor de munca pentru lucrul la înălțime, în spații închise și în condiții de izolare.
ART. 40
Constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei neprezentarea de către serviciile externe a raportului semestrial de activitate.
ART. 41
Sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 39 alin. (2)-(9) și la art. 40 se aplica angajatorilor.
ART. 42
(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la art. 39 alin. (2)-(9) și la art. 40 se fac de către inspectorii de munca.
(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la art. 39 alin. (6) lit. b) și alin. (8) lit. b) se fac și de către inspectorii sanitari din cadrul Ministerului Sănătății Publice și al unităților subordonate.
(3) În caz de constatare a unei situații care se încadrează în prevederile art. 37 și 38, inspectorii prevăzuți la alin. (1) și (2) vor sesiza de îndată organele de urmărire penală competente, potrivit legii.
ART. 43
(1) Prevederile art. 39 alin. (2)-(9) și ale art. 40 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Contravenientul poate achită pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, corespunzător faptei pentru care a fost sancționat, inspectorul de munca făcând mențiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.
ART. 44
Angajatorii răspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de munca sau bolilor profesionale, în măsura în care daunele nu sunt acoperite integral prin prestațiile asigurărilor sociale de stat.

CAP. X Autorități competente și instituții cu atribuții în domeniu
ART. 45
(1) Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei este autoritatea competenta în domeniul securității și sănătății în munca.
(2) Principalele atribuții ale Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei în acest domeniu sunt următoarele:
a) elaborează politica și strategia nationala în domeniul securității și sănătății în munca, în colaborare cu Ministerul Sănătății Publice și prin consultarea cu alte instituții cu atribuții în domeniu;
b) elaborează proiecte de acte normative în vederea implementarii unitare a strategiei naționale și a acquis-ului comunitar din domeniu;
c) avizează reglementările cu implicații în domeniu inițiate de alte instituții, potrivit legii, și participa, după caz, la elaborarea unor astfel de reglementări;
d) monitorizează aplicarea legislației pe baza datelor, a informațiilor și a propunerilor transmise de instituțiile aflate în subordine sau coordonare, precum și ale celor cu care colaborează în desfășurarea activității;
e) abiliteaza persoane juridice și fizice pentru a presta servicii de protecție și prevenire în domeniul securității și sănătății în munca, denumite în prezenta lege servicii externe, la care se face referire la art. 8 alin. (4);
f) recunoaște, desemnează, notifica și supraveghează laboratoare de încercări, precum și organisme din domeniul sau de competenta, în condițiile legii;
g) coordonează, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, elaborarea programelor de cercetare de interes național în domeniul securității și sănătății în munca;
h) organizează, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, activitatea de pregătire generală și/sau de specialitate în domeniul securității și sănătății în munca pentru instituțiile de învățământ;
i) desfășoară activități de informare-documentare, potrivit legii;
j) avizează materiale de informare și instruire, cum ar fi suporturi de curs, broșuri, pliante, afișe elaborate de alte persoane juridice sau fizice, în sensul asigurării concordanței mesajelor pe care acestea le conțin cu prevederile legislației în vigoare;
k) reprezintă statul în relațiile internaționale din domeniul sau de competenta.
ART. 46
(1) Ministerul Sănătății Publice, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, este autoritatea centrala în domeniul asistenței de sănătate publică.
(2) Ministerul Sănătății Publice îndeplinește, în principal, următoarele atribuții în domeniul sănătății lucrătorilor la locul de munca:
a) coordonează activitatea de medicina a muncii la nivel național;
b) elaborează sau avizează reglementări pentru protecția sănătății în relatie cu mediul de muncă, pentru promovarea sănătății la locul de munca, precum și pentru medicina muncii;
c) supraveghează starea de sănătate a lucrătorilor;
d) asigura formarea și perfecționarea profesională în domeniul medicinei muncii;
e) coordonează activitatea de cercetare, declarare, înregistrare și evidenta a bolilor profesionale și a celor legate de profesiune;
f) autorizeaza/avizează și controlează calitatea serviciilor medicale acordate lucrătorilor la locul de munca;
g) colaborează cu alte instituții implicate în activități cu impact asupra sănătății lucrătorilor;
h) îndeplinește și alte atribuții, conform competentelor sale în domeniu, reglementate prin legi speciale.
ART. 47
(1) Inspecția Muncii reprezintă autoritatea competenta în ceea ce privește controlul aplicării legislației referitoare la securitatea și sănătatea în munca.
(2) Instituția prevăzută la alin. (1) controlează modul în care se aplica legislația națională din domeniul securității și sănătății în munca la toate persoanele fizice și juridice din sectoarele prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepția celor prevăzute la art. 50 alin. (1) și (2), și are, în principal, următoarele atribuții:
a) controlează realizarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale;
b) solicita măsurători și determinări, examinează probe de produse și de materiale în unități și în afară acestora, pentru clarificarea unor evenimente sau situații de pericol;

c) dispune sistarea activității sau scoaterea din funcțiune a echipamentelor de munca, în cazul în care constata o stare de pericol grav și iminent de accidentare sau de imbolnavire profesională și sesizează, după caz, organele de urmărire penală;
d) cercetează evenimentele conform competentelor, avizează cercetarea, stabilește sau confirma caracterul accidentelor;
e) coordonează, în colaborare cu Institutul Național de Statistica și cu celelalte instituții implicate, după caz, sistemul de raportare și evidenta a accidentelor de munca și a incidentelor, iar, în colaborare cu Ministerul Sănătății Publice, sistemul de raportare a bolilor profesionale sau legate de profesie;
f) analizează activitatea serviciilor externe prevăzute la art. 8 alin. (4) și propune retragerea abilitarii, după caz;
g) raportează Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei situațiile deosebite care necesita îmbunătățirea reglementărilor din domeniul securității și sănătății în munca;
h) furnizează informații celor interesați despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislației din domeniul securității și sănătății în munca.
ART. 48
(1) Asiguratorul, stabilit de lege, reprezintă autoritatea competenta în domeniul asigurării pentru accidente de munca și boli profesionale.
(2) Instituția prevăzută la alin. (1) are atribuții pentru:
a) sprijinirea activității de prevenire în domeniul securității și sănătății în munca a angajatorilor;
b) reabilitarea medicală și, după caz, psihologică, precum și compensarea victimelor accidentelor de munca și ale bolilor profesionale;
c) raportarea către Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei a situațiilor deosebite care necesita îmbunătățirea reglementărilor din domeniul securității și sănătății în munca.
ART. 49
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii fundamentează științific măsurile de imbunatatire a activității de securitate și sănătate în munca și promovează politica stabilită pentru acest domeniu.
ART. 50
(1) Ministerul Apărării Naționale, structurile militare și structurile în care isi desfășoară activitatea funcționari publici cu statut special din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, Direcția Generală a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, Serviciul Roman de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Paza, Serviciul de Telecomunicații Speciale, precum și Comisia Nationala pentru Controlul Activităților Nucleare organizează, coordonează și controlează activitatea de securitate și sănătate în munca din unitățile lor, prin serviciile de prevenire și protecție create sau desemnate de către aceste instituții, în scopul aplicării prevederilor prezentei legi.
(2) Cercetarea, înregistrarea și evidenta accidentelor de munca și a bolilor profesionale produse în unitățile din subordinea instituțiilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de organele proprii ale acestora.
(3) Instituțiile prevăzute la alin. (1) pot elabora reglementări proprii pentru aplicarea prezentei legi, în completarea celor existente la nivel național.CAP. XI Dispoziții finale
ART. 51
(1) Se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, următoarele acte normative:
a) normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi;
b) transpunerea directivelor specifice referitoare la securitatea și sănătatea în munca.
(2) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei va elabora proiecte de acte normative necesare implementarii și/sau adaptării situațiilor existente la cerințele prezentei legi.
ART. 52
(1) Activitățile de interes național în domeniul securității și sănătății în munca și sursele de acoperire a cheltuielilor necesare în vederea realizării acestora se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.
(2) Activitățile de interes național privind cercetarea științifică în domeniul securității și sănătății în munca se finanțează din fondurile prevăzute pentru acestea, potrivit legii.
ART. 53
(1) Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea protecției muncii nr. 90/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, Decretul Consiliului de Stat nr. 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea și întreținerea instalațiilor, utilajelor și mașinilor, întărirea ordinii și disciplinei în munca în unitățile cu foc continuu sau care au instalații cu grad ridicat de pericol în exploatare, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 5 din 11 ianuarie 1982, precum și orice alte dispoziții contrare.

*

Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de munca, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 183/1989.

Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
BOGDAN OLTEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

București, 14 iulie 2006.
Nr. 319.