Acasa
Protectia muncii
Servicii
Galerie foto
Legislatie
Portofoliu
Angajari
Forum
Contact

HOTĂRÂRE nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ANEXĂ:
NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 882 din data de 30 octombrie 2006NORME METODOLOGICE din 11 octombrie 2006 de
aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

CAPITOLUL I: Dispoziții generale
Art. 1
Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, denumită în
continuare lege.
Art. 2
În înțelesul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile folosite au următoarea semnificație:
1.autorizare a funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă - asumarea de către angajator a responsabilității privind
legalitatea desfășurării activității din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;
2.serviciu intern de prevenire și protecție - totalitatea resurselor materiale și umane alocate pentru efectuarea activităților de prevenire și
protecție în întreprindere și/sau unitate;
3.comitet de securitate și sănătate în muncă - organul paritar constituit la nivelul angajatorului, în vederea participării și consultării
periodice în domeniul securității și sănătății în muncă, în conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) din lege;
4.zone cu risc ridicat și specific - acele zone din cadrul întreprinderii și/sau unității în care au fost identificate riscuri ce pot genera
accidente sau boli profesionale cu consecințe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
5.accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM) - accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3
zile calendaristice consecutive, confirmată prin certificat medical;
6.accident care produce invaliditate (INV) - accident care produce invaliditate confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de
invaliditate, emisă de organele medicale în drept;
7.accident mortal (D) - accident în urma căruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau după un interval de timp, în baza
unui act medico-legal;
8.accident colectiv - accidentul în care au fost accidentate cel puțin 3 persoane, în același timp și din aceleași cauze, în cadrul aceluiași
eveniment;
9.accident de muncă de circulație - accident survenit în timpul circulației pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, dacă
persoana vătămată se afla în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
10.accident de muncă de traseu:
a)accident survenit în timpul și pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu și invers și care a antrenat vătămarea sau
decesul;
b)accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masă în locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasării de la locul
de muncă la locul unde ia masa și invers, și care a antrenat vătămarea sau decesul;
c)accident survenit pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la locul unde își încasează salariul și invers și care a antrenat
vătămarea sau decesul;
11.accident în afara muncii - accident care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 lit. g) și la art. 30 din lege;
12.invaliditate - pierdere parțială sau totală a capacității de muncă, confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă
de organele medicale în drept;
13.invaliditate evidentă - pierdere a capacității de muncă datorată unor vătămări evidente, cum ar fi un braț smuls din umăr, produse în
urma unui eveniment, până la emiterea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate de către organele medicale în drept;
14.intoxicație acută profesională - stare patologică apărută brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de muncă;
15.îndatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de
organizare și funcționare, fișa postului, deciziile scrise, dispozițiile scrise ori verbale ale conducătorului direct sau ale șefilor ierarhici ai
acestuia;
16.comunicare - procedura prin care angajatorul comunică producerea unui eveniment, de îndată, autorităților prevăzute la art. 27 alin. (1)
din lege;
17.evidență - mijloacele și modalitățile de păstrare a informațiilor referitoare la evenimentele produse;
18.cercetare a bolilor profesionale - procedură efectuată în mod sistematic, cu scopul de a stabili caracterul de profesionalitate a bolii
semnalate;
19.semnalare a bolilor profesionale - procedură prin care se indică pentru prima oară faptul că o boală ar putea fi profesională;
20.raportare a bolilor profesionale - procedură prin care se transmit informații referitoare la bolile profesionale declarate potrivit legii la
Centrul național de coordonare metodologică și informare privind bolile profesionale și la Centrul Național pentru Organizarea și
Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății București.

CAPITOLUL II: Autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă

Art. 3
În vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale, angajatorii au
obligația să obțină autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități.
Art. 4
Nu se autorizează, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, persoanele fizice, asociațiile familiale și persoanele juridice
pentru care autorizarea funcționării, inclusiv din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, se efectuează în temeiul Legii nr.
359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 5
Asumarea de către angajator a responsabilității privind legalitatea desfășurării activității din punct de vedere al securității și sănătății în
muncă se face pentru activitățile care se desfășoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.
Art. 6
(1)În vederea autorizării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, angajatorul are obligația să depună la inspectoratul
teritorial de muncă pe raza căruia își desfășoară activitatea o cerere, completată în două exemplare semnate în original de către angajator,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
(2)Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele acte:
a)copii de pe actele de înființare;
b)declarația pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, din care rezultă că pentru activitățile declarate sunt
îndeplinite condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul securității și sănătății în muncă.
(3)Pentru actele depuse în susținerea cererii se va completa opisul prezentat în anexa nr. 1.
Art. 7
În vederea autorizării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, inspectoratele teritoriale de muncă procedează după cum
urmează:
a)înregistrează cererile de autorizare a funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;
b)verifică actele depuse în susținerea acestora, precum și declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 6;
c)completează și emit certificatul constatator, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;
d)asigură evidența certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;
e)asigură arhivarea documentației în baza căreia s-au emis certificatele constatatoare.
Art. 8
Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii.
Art. 9
Certificatul constatator, emis în baza declarației pe propria răspundere, dă dreptul angajatorilor să desfășoare activitățile pentru care au
obținut certificatul.
Art. 10
(1)În cazul în care în cadrul controalelor se constată abateri de la respectarea prevederilor legale din domeniul securității și sănătății în
muncă, inspectorul de muncă sistează activitatea și propune inspectoratului teritorial de muncă înscrierea mențiunii în certificatul
constatator.
(2)Inspectoratul teritorial de muncă menționează sistarea activității prevăzute la alin. (1) în certificatul constatator.
Art. 11
(1)În situația prevăzută la art. 10, angajatorul poate relua activitatea numai după ce demonstrează că a remediat deficiențele care au
condus la sistarea activității și a obținut autorizarea conform art. 6.
(2)În situația prevăzută la alin. (1), cererea va fi însoțită de certificatul constatator eliberat inițial, în original.
(3)Inspectoratul teritorial de muncă va menționa în certificatul constatator data reluării activității.

CAPITOLUL III: Servicii de prevenire și protecție

SECȚIUNEA 1: Prevederi generale
Art. 12
Prezentul capitol stabilește cerințele minime pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere și/sau unitate și
protecția lucrătorilor la locul de muncă, cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, organizarea activităților
de prevenire și protecție în cadrul întreprinderii și/sau unității, a serviciilor externe de prevenire și protecție, stabilirea criteriilor de
evaluare și a procedurii de abilitare a serviciilor externe, precum și reglementarea statutului de reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi
specifice în domeniul securității și sănătății în muncă.
Art. 13
Angajatorul trebuie să asigure planificarea, organizarea și mijloacele necesare activității de prevenire și protecție în unitatea și/sau
întreprinderea sa.
SECȚIUNEA 2: Organizarea activităților de prevenire și protecție

Art. 14
Organizarea activităților de prevenire și protecție este realizată de către angajator, în următoarele moduri:
a)prin asumarea de către angajator, în condițiile art. 9 alin. (4) din lege, a atribuțiilor pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege;
b)prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție;
c)prin înființarea unui serviciu intern de prevenire și protecție;
d)prin apelarea la servicii externe de prevenire și protecție.
Art. 15
(1)Activitățile de prevenire și protecție desfășurate prin modalitățile prevăzute la art. 14 în cadrul întreprinderii și/sau al unității sunt
următoarele:
1.identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă,
mijloace de muncă/ echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
2.elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;
3.elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de
particularitățile activităților și ale unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;
4.propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor
exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;
5.verificarea cunoașterii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor
și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, stabilite prin fișa postului;
6.întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în
muncă;
7.elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării
și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea cunoașterii și aplicării de către lucrători a informațiilor
primite;
8.elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/sau unității;
9.asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent, conform prevederilor art. 101-107, și asigurarea ca toți
lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;
10.evidența zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 101-107;
11.stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul
de muncă;
12.evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
13.evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
14.evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control
psihologic periodic;
15.monitorizarea funcționării sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de
ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
16.verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;
17.informarea angajatorului, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propunerea de
măsuri de prevenire și protecție;
18.întocmirea rapoartelor și/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele
referitoare la azbest, vibrații, zgomot și șantiere temporare și mobile;
19.evidența echipamentelor de muncă și urmărirea ca verificările periodice și, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de
muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerințele minime
de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
20.identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din întreprindere și întocmirea necesarului de
dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele
minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
21.urmărirea întreținerii, manipulării și depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecție și a înlocuirii lor la termenele
stabilite, precum și în celelalte situații prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
22.participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177;
23.întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177;
24.elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere și/sau unitate, în conformitate cu prevederile
art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
25.urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;
26.colaborarea cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în
vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;
27.colaborarea cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își
desfășoară activitatea în același loc de muncă;
28.urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;
29.propunerea de sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
30.propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori,
inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
31.întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități.
(2)Activitățile legate de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se vor efectua în conformitate cu prevederile art. 24 și 25 din lege.
Art. 16
(1)În cazul întreprinderilor cu până la 9 lucrători inclusiv angajatorul poate efectua activitățile din domeniul securității și sănătății în
muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a)activitățile desfășurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în anexa nr. 5
b)angajatorul își desfășoară activitatea profesională în mod efectiv și cu regularitate în întreprindere și/sau unitate;
c)angajatorul îndeplinește cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzătoare cel puțin nivelului de
bază, conform prevederilor art. 47-51.
(2)în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulți lucrători,
conform prevederilor art. 20-22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire și protecție, conform prevederilor art. 23 - 27, și/sau să
apeleze la servicii externe.
(3)în situația în care sunt îndeplinite condițiile de la alin. (1), dar angajatorul nu realizează în totalitate activitățile de prevenire și protecție,
pentru activitățile pe care nu le realizează angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe.
Art. 17
(1)În cazul întreprinderilor care au între 10 și 49 de lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activitățile din domeniul securității și
sănătății în muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a)activitățile desfășurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în anexa nr. 5;
b)riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecințe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
c)angajatorul își desfășoară activitatea profesională în mod efectiv și cu regularitate în întreprindere și/sau unitate;
d)angajatorul îndeplinește cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzătoare cel puțin nivelului de
bază, conform prevederilor art. 47-51.
(2)În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulți lucrători,
conform prevederilor art. 20-22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire și protecție, conform prevederilor art. 23-27, și/sau să
apeleze la servicii externe.
(3)În situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), dar angajatorul, lucrătorii desemnați sau serviciul intern nu
realizează în totalitate activitățile de prevenire și protecție prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe.
Art. 18
(1)În cazul întreprinderilor și/sau unităților între 50 și 149 de lucrători, angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulți lucrători sau
să organizeze serviciu intern de prevenire și protecție pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție din cadrul întreprinderii.
(2)În cazul întreprinderilor și/sau unităților prevăzute la alin. (1), care desfășoară activități dintre cele prevăzute în anexa nr. 5, angajatorul
trebuie să organizeze serviciu intern de prevenire și protecție.
(3)În cazul în care lucrătorii desemnați/serviciul intern de prevenire și protecție nu au capacitățile și aptitudinile necesare pentru
efectuarea tuturor activităților de prevenire și protecție prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la unul sau mai multe servicii
externe.
Art. 19
(1)În cazul întreprinderilor și/sau unităților care au peste 150 de lucrători, angajatorul trebuie să organizeze serviciul intern de prevenire și
protecție.
(2)În cazul în care serviciul intern de prevenire și protecție nu are capacitățile și aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor
activităților de prevenire și protecție prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la unul sau mai multe servicii externe.

SECȚIUNEA 3: Lucrători desemnați
Art. 20
(1)Desemnarea nominală a lucrătorului/ lucrătorilor pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție se face prin decizie a
angajatorului.
(2)Angajatorul va consemna în fișa postului activitățile de prevenire și protecție pe care lucrătorul desemnat are capacitatea, timpul
necesar și mijloacele adecvate să le efectueze.
Art. 21
Pentru a putea să desfășoare activitățile de prevenire și protecție, lucrătorul desemnat trebuie să îndeplinească cerințele minime de
pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzătoare cel puțin nivelului mediu, conform prevederilor art. 47-51.
Art. 22
(1)Angajatorul va stabili numărul de lucrători desemnați în funcție de mărimea întreprinderii și/sau unității și/sau riscurile la care sunt
expuși lucrătorii, precum și de distribuția acestora în cadrul întreprinderii și/sau unității.
(2)Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate și timpul necesar pentru ca lucrătorii desemnați să poată desfășura activitățile de
prevenire și protecție conform fișei postului.

SECȚIUNEA 4: Serviciile interne de prevenire și protecție
Art. 23
(1)Serviciul intern de prevenire și protecție trebuie să fie format din lucrători care îndeplinesc cerințele minime de pregătire în domeniul
securității și sănătății în muncă corespunzătoare nivelului mediu și/sau superior, conform prevederilor art. 47-51, și, după caz, alți
lucrători care pot desfășura activități auxiliare.
(2)Conducătorul serviciului de prevenire și protecție trebuie să îndeplinească cerințele minime de pregătire în domeniul securității și
sănătății în muncă corespunzătoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.
Art. 24
(1)Serviciul intern de prevenire și protecție se organizează în subordinea directă a angajatorului ca o structură distinctă.
(2)Lucrătorii din cadrul serviciului intern de prevenire și protecție trebuie să desfășoare numai activități de prevenire și protecție și cel
mult activități complementare cum ar fi: prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului.
(3)Angajatorul va consemna în regulamentul intern sau în regulamentul de organizare și funcționare activitățile de prevenire și protecție
pentru efectuarea cărora serviciul intern de prevenire și protecție are capacitate și mijloace adecvate.
Art. 25
Serviciul intern de prevenire și protecție trebuie să aibă la dispoziție resursele materiale și umane necesare pentru îndeplinirea activităților
de prevenire și protecție desfășurate în întreprindere.
Art. 26
(1)Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire și protecție în funcție de mărimea întreprinderii și/sau unității și/sau
riscurile la care sunt expuși lucrătorii, precum și de distribuția acestora în cadrul întreprinderii și/sau unității.
(2)Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de prevenire și protecție să poată desfășura activitățile
specifice.
(3)Când angajatorul își desfășoară activitatea în mai multe puncte de lucru, serviciul de prevenire și protecție trebuie să fie organizat
astfel încât să se asigure în mod corespunzător desfășurarea activităților specifice.
(4)În situația în care activitatea de prevenire și protecție este asigurată prin mai multe servicii interne, acestea vor acționa coordonat
pentru asigurarea eficienței activității.
Art. 27
Serviciul intern de prevenire și protecție poate să asigure și supravegherea medicală, dacă dispune de personal cu capacitate profesională
și de mijloace materiale adecvate.

SECȚIUNEA 5: Servicii externe de prevenire și protecție
Art. 28
Serviciul extern de prevenire și protecție asigură, pe bază de contract, activitățile de prevenire și protecție în domeniu.
Art. 29
Angajatorul apelează la serviciile externe, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (3) lit. d) din lege.
Art. 30
Serviciul extern trebuie să aibă acces la toate informațiile necesare desfășurării activității de prevenire și protecție.
Art. 31
Serviciul extern de prevenire și protecție trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
a)să dispună de personal cu capacitate profesională adecvată și de mijloacele materiale necesare pentru a-și desfășura activitatea;
b)să fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de
informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, în conformitate cu procedura stabilită la art. 35-45.
Art. 32
(1)Serviciul extern de prevenire și protecție trebuie să fie format din lucrători care îndeplinesc cerințele minime de pregătire în domeniul
securității și sănătății în muncă corespunzătoare nivelului mediu și/sau superior, conform prevederilor art. 47-51, și, după caz, alți
lucrători care pot desfășura activități auxiliare.
(2)Conducătorul serviciului extern de prevenire și protecție trebuie să îndeplinească cerințele minime de pregătire în domeniul securității
și sănătății în muncă corespunzătoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.
(3)În cazul în care serviciul extern de prevenire și protecție este format dintr-o singură persoană, aceasta trebuie să îndeplinească cerințele
minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzătoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.
Art. 33
Contractul încheiat între angajator și serviciul extern de prevenire și protecție trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
a)activitățile de prevenire și protecție care vor fi desfășurate de către serviciul extern de prevenire și protecție;
b)modul de colaborare cu lucrătorii desemnați/serviciul intern de prevenire și protecție și/sau cu alte servicii externe de prevenire și
protecție;
c)clauze privind soluționarea litigiilor apărute între părți.
Art. 34
(1)Serviciul extern are obligația să transmită inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia își are sediul, domiciliul sau reședința o
copie de pe certificatul de abilitare, în termen de 10 zile de la data primirii acestuia.
(2)Serviciul extern trebuie să întocmească, în două exemplare, un raport de activitate semestrial, conform modelului prevăzut în anexa nr.
10.
(3)Rapoartele vor fi înaintate inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia își are sediul, domiciliul sau reședința serviciul extern.
(4)Inspectoratul va analiza rapoartele de activitate și va restitui un exemplar serviciului extern, iar un exemplar îl va arhiva.

SECȚIUNEA 6: Abilitarea serviciilor externe de prevenire și protecție
Art. 35
Abilitarea serviciilor externe de prevenire și protecție se efectuează conform procedurii prevăzute de prezenta secțiune, elaborată cu
respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (5), precum și prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) din lege.
Art. 36
(1)Serviciile externe de prevenire și protecție pot să își desfășoare activitatea numai după obținerea certificatului de abilitare pentru
servicii externe de prevenire și protecție, denumit în continuare certificatele abilitare, emis de direcțiile de muncă, solidaritate socială și
familie teritoriale, respectiv a municipiului București, pe raza cărora își au sediul, domiciliul sau reședința.
(2)După data aderării României la Uniunea Europeană, prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele fizice și juridice având
cetățenia, respectiv naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, care au fost supuse
procedurii de abilitare sau unei proceduri similare în unul dintre aceste state, în vederea furnizării de servicii de prevenire și protecție, nu
trebuie să obțină certificatul de abilitare prevăzut de prezentele norme metodologice.
(3)În cadrul direcțiilor de muncă, solidaritate socială și familie teritoriale, respectiv a municipiului București, se constituie, prin ordin al
ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a
documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, denumită în continuare Comisia de
abilitare și avizare.
(4)Membrii comisiei prevăzute la alin. (3) sunt:
a)directorul executiv al direcției de muncă, solidaritate socială și familie;
b)inspectorul șef adjunct cu atribuții de securitate și sănătate în muncă al inspectoratului teritorial de muncă;
c)conducătorul structurii asigurătorului pentru accidente de muncă și boli profesionale de la nivel teritorial;
d)reprezentantul desemnat de comisia de autorizare județeană înființată de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, după o
procedură proprie stabilită de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților.
(5)Președintele Comisiei de abilitare și avizare este directorul executiv al direcției de muncă, solidaritate socială și familie teritoriale.
(6)Secretariatul Comisiei de abilitare și avizare este asigurat de direcția de muncă, solidaritate socială și familie teritorială, respectiv a
municipiului București.
Art. 37
În vederea abilitării pentru activitățile de prevenire și protecție prevăzute la art. 15, solicitanții vor transmite un dosar care va cuprinde
următoarele documente:
a)cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire și protecție, conform modelului prezentat în anexa nr. 8;
b)copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerțului și, după caz, copie de pe actul constitutiv;
c)copii de pe documentele care atestă pregătirea profesională și nivelul de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, conform
prevederilor art. 31 și 32;
d)curriculum vitae pentru personalul care va desfășura activitățile de prevenire și protecție;
e)documente care atestă experiența de cel puțin 5 ani în domeniul securității și sănătății în muncă pentru personalul care va desfășura
activitățile de prevenire și protecție;
f)memoriu de prezentare din care să rezulte mijloacele materiale și resursele umane de care dispune;
g)copii de pe decizia de numire și contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată pentru conducătorul serviciului extern;
h)copii de pe contractele individuale de muncă ale personalului de execuție din serviciul extern;
i)declarații ale personalului serviciului extern privind păstrarea confidențialității, în timpul și după încetarea desfășurării activităților de
prevenire și protecție, asupra informațiilor la care are acces.
Art. 38
Solicitantul trebuie să transmită prin poștă dosarul prevăzut la art. 37, cu cel puțin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare și
avizare.
Art. 39
Comisia de abilitare și avizare are următoarele obligații:
a)să afișeze data întrunirii la sediul direcției de muncă, solidaritate socială și familie teritoriale, respectiv a municipiului București, și să o
facă publică și prin alte mijloace, cum ar fi internet sau presă locală, cu cel puțin o lună înainte;
b)să se întrunească, cel puțin o dată pe trimestru, în funcție de numărul de dosare primite;
c)să analizeze dosarele solicitanților cu conținutul prevăzut la art. 37;
d)să elibereze certificatele de abilitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, pentru solicitanții care îndeplinesc condițiile pentru
servicii externe de prevenire și protecție prevăzute de prezentele norme metodologice;
e)să restituie solicitanților, prin poștă, dosarele care nu conțin toate documentele prevăzute la art. 37 și motivarea acestei decizii;
f)să transmită titularilor, prin poștă, cu confirmare de primire, în termen de 10 zile de la data întrunirii Comisiei de abilitare și avizare,
certificatele de abilitare emise;
g)să țină evidența certificatelor de abilitare emise și să arhiveze dosarele în baza cărora s-au emis;
h)să facă publică lista actualizată a serviciilor externe de prevenire și protecție abilitate.
Art. 40
(1)Solicitantul căruia i s-a restituit dosarul are dreptul, în termen de 30 de zile de la data primirii, să facă contestație la Ministerul Muncii,
Solidarității Sociale și Familiei.
(2)Răspunsul la contestație va fi transmis prin poștă în termen de 30 de zile.
Art. 41
Valabilitatea certificatului de abilitare este de 3 ani.
Art. 42
(1)Reînnoirea certificatului de abilitare se face la expirarea termenului de valabilitate sau la modificarea condițiilor în baza cărora s-a
emis.
(2)Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, solicitantul va prezenta următoarele documente:
a)dosarul prevăzut la art. 37;
b)rapoartele semestriale înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă;
c)copii de pe documentele care atestă absolvirea cursurilor de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, în cazul în care au
fost efectuate.
Art. 43
(1)Modificarea oricărei condiții în baza căreia s-a emis certificatul de abilitare, fără comunicarea și transmiterea documentelor
doveditoare Comisiei de abilitare și avizare în termen de maximum 5 zile lucrătoare, conduce la încetarea valabilității acestuia.
(2)După analizarea noilor condiții prevăzute la alin. (1), Comisia de abilitare și avizare va decide dacă certificatul de abilitare își menține
sau își pierde valabilitatea și va comunica în scris titularului de certificat această decizie.
Art. 44
(1)Inspectoratele teritoriale de muncă verifică respectarea de către serviciile externe a condițiilor în baza cărora a fost emis certificatul de
abilitare și propun, în scris, Comisiei de abilitare și avizare, dacă este cazul, anularea certificatului.
(2)Comisia de abilitare și avizare analizează argumentele aduse în susținerea propunerii de anulare a certificatului de abilitare și, pe baza
acestora, poate emite decizia de anulare.
(3)Decizia de anulare a certificatului de abilitare și motivația acesteia se transmit titularului, în termen de 10 zile de la data emiterii.
(4)Titularul certificatului de abilitare anulat poate face contestație la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, în termen de 30
de zile de la data primirii deciziei de anulare.
(5)Răspunsul la contestație va fi transmis prin poștă, cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile.
Art. 45
Persoanele fizice și juridice abilitate pentru a presta servicii în domeniul protecției muncii, în temeiul Legii protecției muncii nr. 90/1996,
trebuie să își reînnoiască certificatul în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

SECȚIUNEA 7: Planul de prevenire și protecție
Art. 46
(1)Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege angajatorul trebuie să întocmească un plan de prevenire și protecție care va fi revizuit ori
de câte ori intervin modificări ale condițiilor de muncă, respectiv apariția unor riscuri noi.
(2)În urma evaluării riscurilor pentru fiecare loc de muncă/post de lucru se stabilesc măsuri de prevenire și protecție, de natură tehnică,
organizatorică, igienico-sanitară și de altă natură, necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor.
(3)În urma analizei măsurilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc resursele umane și materiale necesare realizării lor.
(4)Planul de prevenire și protecție va cuprinde cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 7.
(5)Planul de prevenire și protecție se supune analizei lucrătorilor și/sau reprezentanților lor sau comitetului de securitate și sănătate în
muncă, după caz, și trebuie să fie semnat de angajator.

SECȚIUNEA 8: Cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă
Art. 47
Nivelurile de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, necesare pentru dobândirea capacităților și aptitudinilor
corespunzătoare efectuării activităților de prevenire și protecție, sunt următoarele:
a)nivel de bază;
b)nivel mediu;
c)nivel superior.
Art. 48
(1)Cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzătoare nivelului de bază sunt:
a)studii în învățământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;
b)curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu conținut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. A, cu o durată de cel puțin
40 de ore.
(2)Nivelul de bază prevăzut la alin. (1) se atestă prin diploma de studii și certificatul de absolvire a cursului prevăzut la alin. (1) lit. b).
Art. 49
(1)Cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzătoare nivelului mediu sunt:
a)studii în învățământul postliceal în profil tehnic;
b)curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu conținut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puțin
80 de ore.
(2)Nivelul mediu prevăzut la alin. (1) se atestă prin diploma de studii și certificatul de absolvire a cursului prevăzut la alin. (1) lit. b).
Art. 50
(1)Cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzătoare nivelului superior sunt:
a)studii superioare tehnice;
b)curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu conținut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puțin
80 de ore;
c)curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durată de cel puțin 180 de ore.
(2)Nivelul superior prevăzut la alin. (1) se atestă prin diploma de studii și certificatele de absolvire a cursurilor prevăzute la alin. (1) lit.
b) și c).
(3)Cerința minimă prevăzută la alin. (1) lit. b) este considerată îndeplinită și în situația în care persoana a absolvit o formă de învățământ
postuniversitar în domeniul securității și sănătății în muncă.
Art. 51
Cursurile în domeniul securității și sănătății în muncă, prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. b), art. 49 alin. (1) lit. b) și la art. 50 alin. (1) lit. b),
se efectuează de către furnizori de formare profesională autorizați conform prevederilor art. 18 - 27 din Ordonanța Guvernului nr.
129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA 9: Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă
Art. 52
Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, definiți conform art. 5 lit. d) din lege, sunt
aleși de către și dintre lucrătorii din întreprindere și/sau unitate, conform celor stabilite prin contractul colectiv de muncă, regulamentul
intern sau regulamentul de organizare și funcționare.
Art. 53
Numărul de reprezentanți ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, care se aleg, va fi stabilit prin
contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare și funcționare, în funcție de numărul total al lucrătorilor
din întreprindere și/sau unitate, cel puțin conform cerințelor prevăzute la art. 60.
Art. 54
Lucrătorii comunică în scris angajatorului numărul și numele reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și
sănătății în muncă.
Art. 55
Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă trebuie să îndeplinească cerințele minime
de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzătoare cel puțin nivelului de bază, conform prevederilor art. 47-51.
Art. 56
Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă sunt consultați și participă, în conformitate
cu art. 18 din lege, și pot desfășura următoarele activități:
a)colaborează cu angajatorul pentru îmbunătățirea condițiilor de securitate și sănătate în muncă;
b)însoțesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor;
c)ajută lucrătorii să conștientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate și sănătate în muncă;
d)aduc la cunoștință angajatorului sau comitetului de securitate și sănătate în muncă propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătățirea
condițiilor de muncă;
e)urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire și protecție;
f)informează autoritățile competente asupra nerespectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă.

CAPITOLUL IV: Organizarea și funcționarea comitetului de securitate și sănătate în muncă

SECȚIUNEA 1: Organizarea comitetului de securitate și sănătate în muncă

Art. 57
(1)Comitetul de securitate și sănătate în muncă se constituie în unitățile care au un număr de cel puțin 50 de lucrători, inclusiv cu capital
străin, care desfășoară activități pe teritoriul României.
(2)Inspectorul de muncă poate impune constituirea comitetului de securitate și sănătate în muncă în unitățile cu un număr mai mic de 50
de lucrători în funcție de natura activității și de riscurile identificate.
(3)În cazul în care activitatea se desfășoară în unități dispersate teritorial, se pot înființa mai multe comitete de securitate și sănătate în
muncă; numărul acestora se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de
organizare și funcționare.
(4)Comitetul de securitate și sănătate în muncă se constituie și în cazul activităților care se desfășoară temporar, respectiv cu o durată mai
mare de 3 luni.
(5)În unitățile care au mai puțin de 50 de lucrători, atribuțiile comitetului de securitate și sănătate în muncă revin reprezentanților
lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor.
Art. 58
(1)Comitetul de securitate și sănătate în muncă este constituit din reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității
și sănătății lucrătorilor, pe de o parte, și angajator sau reprezentantul său legal și/sau reprezentanții săi în număr egal cu cel al
reprezentanților lucrătorilor și medicul de medicina muncii, pe de altă parte.
(2)Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire și protecție este secretarul comitetului de securitate și sănătate în
muncă.
Art. 59
(1)Reprezentanții lucrătorilor în comitetul de securitate și sănătate în muncă vor fi aleși pe o perioadă de 2 ani.
(2)În cazul în care unul sau mai mulți reprezentanți ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor se
retrag din comitetul de securitate și sănătate în muncă, aceștia vor fi înlocuiți imediat prin alți reprezentanți aleși.
Art. 60
(1)Modalitatea de desemnare a reprezentanților lucrătorilor în comitetele de securitate și sănătate în muncă va fi stabilită prin contractul
colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare și funcționare.
(2)Reprezentanții lucrătorilor în comitetele de securitate și sănătate în muncă vor fi desemnați de către lucrători dintre reprezentanții
lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor, după cum urmează:
a)de la 50 la 100 de lucrători - 2 reprezentanți;
b)de la 101 la 500 de lucrători - 3 reprezentanți;
c)de la 501 la 1.000 de lucrători - 4 reprezentanți;
d)de la 1.001 la 2.000 de lucrători - 5 reprezentanți;
e)de la 2.001 la 3.000 de lucrători - 6 reprezentanți;
f)de la 3.001 la 4.000 de lucrători - 7 reprezentanți;
g)peste 4.000 de lucrători - 8 reprezentanți.
Art. 61
(1)Angajatorul are obligația să acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetele de securitate și sănătate în muncă timpul necesar
exercitării atribuțiilor specifice.
(2)Timpul alocat acestei activități va fi considerat timp de muncă și va fi de cel puțin:
a)2 ore pe lună în unitățile având un efectiv de până la 99 de lucrători;
b)5 ore pe lună în unitățile având un efectiv între 100 și 299 de lucrători;
c)10 ore pe lună în unitățile având un efectiv între 300 și 499 de lucrători;
d)15 ore pe lună în unitățile având un efectiv între 500 și 1.499 de lucrători;
e)20 de ore pe lună în unitățile având un efectiv de 1.500 de lucrători și peste.
(3)Instruirea necesară exercitării rolului de membru în comitetul de securitate și sănătate în muncă trebuie să se realizeze în timpul
programului de lucru și pe cheltuiala unității.
Art. 62
Angajatorul sau reprezentantul său legal este președintele comitetului de securitate și sănătate în muncă.
Art. 63
Membrii comitetului de securitate și sănătate în muncă se nominalizează prin decizie scrisă a președintelui acestuia, iar componența
comitetului va fi adusă la cunoștință tuturor lucrătorilor.
Art. 64
(1)La întrunirile comitetului de securitate și sănătate în muncă vor fi convocați să participe lucrătorii desemnați, reprezentanții serviciului
intern de prevenire și protecție și, în cazul în care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire și protecție,
reprezentanții acestora.
(2)La întrunirile comitetului de securitate și sănătate în muncă pot fi invitați să participe inspectori de muncă.

SECȚIUNEA 2: Funcționarea comitetului de securitate și sănătate în muncă
Art. 65
Comitetul de securitate și sănătate în muncă funcționează în baza regulamentului de funcționare propriu.
Art. 66
(1)Angajatorul are obligația să asigure întrunirea comitetului de securitate și sănătate în muncă cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte
ori este necesar.
(2)Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către președinte și secretar, cu consultarea reprezentanților lucrătorilor, și este
transmisă membrilor comitetului de securitate și sănătate în muncă, inspectoratului teritorial de muncă și, dacă este cazul, serviciului
extern de protecție și prevenire, cu cel puțin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
(3)Secretarul comitetului de securitate și sănătate în muncă convoacă în scris membrii comitetului cu cel puțin 5 zile înainte de data
întrunirii, indicând locul, data și ora stabilite.
(4)La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate și sănătate în muncă încheie un proces-verbal care va fi semnat de către toți
membrii comitetului.
(5)Comitetul de securitate și sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor
săi.
(6)Comitetul de securitate și sănătate în muncă convine cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți.
(7)Secretarul comitetului de securitate și sănătate în muncă va afișa la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.
(8)Secretarul comitetului de securitate și sănătate în muncă transmite inspectoratului teritorial de muncă, în termen de 10 zile de la data
întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat.

SECȚIUNEA 3: Atribuțiile comitetului de securitate și sănătate în muncă

Art. 67
Pentru realizarea informării, consultării și participării lucrătorilor, în conformitate cu art. 16, 17 și 18 din lege, comitetul de securitate și
sănătate în muncă are cel puțin următoarele atribuții:
a)analizează și face propuneri privind politica de securitate și sănătate în muncă și planul de prevenire și protecție, conform
regulamentului intern sau regulamentului de organizare și funcționare;
b)urmărește realizarea planului de prevenire și protecție, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui și eficiența
acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă;
c)analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecințele asupra securității și sănătății,
lucrătorilor, și face propuneri în situația constatării anumitor deficiențe;
d)analizează alegerea, cumpărarea, întreținerea și utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecție colectivă și
individuală;
e)analizează modul de îndeplinire a atribuțiilor ce revin serviciului extern de prevenire și protecție, precum și menținerea sau, dacă este
cazul, înlocuirea acestuia;
f)propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ținând seama de prezența grupurilor sensibile la riscuri specifice;
g)analizează cererile formulate de lucrători privind condițiile de muncă și modul în care își îndeplinesc atribuțiile persoanele desemnate
și/sau serviciul extern;
h)urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea în muncă, măsurile dispuse de
inspectorul de muncă și inspectorii sanitari;
i)analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru
îmbunătățirea condițiilor de muncă și propune introducerea acestora în planul de prevenire și protecție;
j)analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale și evenimentelor produse și poate propune măsuri
tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
k)efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucțiunilor proprii și a celor de lucru și face un raport scris privind constatările făcute;
l)dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate și sănătate în muncă de către conducătorul unității cel puțin o dată pe an, cu
privire la situația securității și sănătății în muncă, la acțiunile care au fost întreprinse și la eficiența acestora în anul încheiat, precum și
propunerile pentru planul de prevenire și protecție ce se va realiza în anul următor.

SECȚIUNEA 4: Obligațiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate și sănătate în muncă

Art. 68
Angajatorul trebuie să furnizeze comitetului de securitate și sănătate în muncă toate informațiile necesare, pentru ca membrii acestuia să
își poată da avizul în cunoștință de cauză.
Art. 69
(1)Angajatorul trebuie să prezinte, cel puțin o dată pe an, comitetului de securitate și sănătate în muncă un raport scris care va cuprinde
situația securității și sănătății în muncă, acțiunile care au fost întreprinse și eficiența acestora în anul încheiat, precum și propunerile pentru
planul de prevenire și protecție ce se vor realiza în anul următor.
(2)Angajatorul trebuie să transmită raportul prevăzut la alin. (1), avizat de membrii comitetului de securitate și sănătate în muncă, în
termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de muncă.
Art. 70
Angajatorul trebuie să supună analizei comitetului de securitate și sănătate în muncă documentația referitoare la caracteristicile
echipamentelor de muncă, ale echipamentelor de protecție colectivă și individuală, în vederea selecționării echipamentelor optime.
Art. 71
Angajatorul trebuie să informeze comitetul de securitate și sănătate în muncă cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate și
sănătate, măsurile de prevenire și protecție atât la nivel de unitate, cât și la nivel de loc de muncă și tipuri de posturi de lucru, măsurile de
prim ajutor, de prevenire și stingere a incendiilor și evacuare a lucrătorilor.
Art. 72
Angajatorul comunică comitetului de securitate și sănătate în muncă punctul său de vedere sau, dacă este cazul, al medicului de medicina
muncii, serviciului intern sau extern de prevenire și protecție, asupra plângerilor lucrătorilor privind condițiile de muncă și modul în care
serviciul intern sau extern de prevenire și protecție își îndeplinește atribuțiile.
Art. 73
în cazul în care angajatorul nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate și sănătate în muncă, conform atribuțiilor prevăzute
la art. 67, trebuie să motiveze decizia sa în fața comitetului; motivația va fi consemnată în procesul-verbal.

CAPITOLUL V: Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă

SECȚIUNEA 1: Dispoziții generale

Art. 74
Prezentul capitol stabilește procedura instruirii lucrătorilor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, în conformitate cu art.
20 din lege.
Art. 75
Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă are ca scop însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor de securitate și sănătate
în muncă.
Art. 76
(1)Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă la nivelul întreprinderii și/sau al unității se efectuează în timpul
programului de lucru.
(2)Perioada în care se desfășoară instruirea prevăzută la alin. (1) este considerată timp de muncă.
Art. 77
Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă cuprinde 3 faze:
a)instruirea introductiv-generală;
b)instruirea la locul de muncă;
c)instruirea periodică.
Art. 78
La instruirea personalului în domeniul securității și sănătății în muncă vor fi folosite mijloace, metode și tehnici de instruire, cum ar fi:
expunerea, demonstrația, studiul de caz, vizionări de filme, diapozitive, proiecții, instruire asistată de calculator.
Art. 79
Fiecare angajator are obligația să asigure baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate.
Art. 80
Angajatorul trebuie să dispună de un program de instruire - testare, pe meserii sau activități.
Art. 81
(1)Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă se consemnează în mod obligatoriu în fișa de instruire
individuală, conform modelului prezentat în anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei și datei instruirii.
(2)Completarea fișei de instruire individuală se va face cu pix cu pastă sau cu stilou, imediat după verificarea instruirii.
(3)După efectuarea instruirii, fișa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul instruit și de către persoanele care au efectuat și
au verificat instruirea.
(4)Fișa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă și va fi însoțită de o copie a fișei de aptitudini,
completată de către medicul de medicina muncii în urma examenului medical la angajare.
Art. 82
(1)Pentru persoanele aflate în întreprindere și/sau unitate cu permisiunea angajatorului, angajatorul stabilește, prin regulamentul intern sau
prin regulamentul de organizare și funcționare, reguli privind instruirea și însoțirea acestora în întreprindere și/sau unitate.
(2)Pentru lucrătorii din întreprinderi și/sau unități din exterior, care desfășoară activități pe bază de contract de prestări de servicii în
întreprinderea și/sau unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor privind activitățile
specifice întreprinderii și/sau unității respective, riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și măsurile și activitățile de
prevenire și protecție la nivelul întreprinderilor și/sau unității, în general.
(3)Instruirea prevăzută la alin. (1) și (2) se consemnează în fișa de instruire colectivă, conform modelului prezentat în anexa nr. 12.
(4)Fișa de instruire colectivă se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se va păstra de către angajator/lucrător
desemnat/serviciu intern de prevenire și protecție care a efectuat instruirea și un exemplar se păstrează de către angajatorul lucrătorilor
instruiți sau, în cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului.
(5)Reprezentanții autorităților competente în ceea ce privește controlul aplicării legislației referitoare la securitate și sănătate în muncă vor
fi însoțiți de către un reprezentant desemnat de către angajator, fără a se întocmi fișă de instructaj.

SECȚIUNEA 2: Instruirea introductiv-generală
Art. 83
Instruirea introductiv-generală se face:
a)la angajarea lucrătorilor definiți conform art. 5 lit. a) din lege;
b)lucrătorilor detașați de la o întreprindere și/sau unitate la alta;
c)lucrătorilor delegați de la o întreprindere și/sau unitate la alta;
d)lucrătorului pus la dispoziție de către un agent de muncă temporar.
Art. 84
Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitățile specifice întreprinderii și/sau unității respective, riscurile pentru
securitate și sănătate în muncă, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul întreprinderii și/sau unității, în general.
Art. 85
Instruirea introductiv-generală se face de către:
a)angajatorul care și-a asumat atribuțiile din domeniul securității și sănătății în muncă; sau
b)lucrătorul desemnat; sau
c)un lucrător al serviciului intern de prevenire și protecție; sau
d)serviciul extern de prevenire și protecție.
Art. 86
Instruirea introductiv-generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane.
Art. 87
(1)Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activități și de riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și de
măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul întreprinderii și/sau al unității, în general.
(2)Angajatorul stabilește prin instrucțiuni proprii durata instruirii introductiv-generale; aceasta nu va fi mai mică de 8 ore.
(3)Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) persoanele prevăzute la art. 82, cărora li se vor prezenta succint activitățile, riscurile și
măsurile de prevenire și protecție din întreprindere și/sau unitate.
Art. 88
(1)în cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, următoarele probleme:
a)legislația de securitate și sănătate în muncă;
b)consecințele posibile ale necunoașterii și nerespectării legislației de securitate și sănătate în muncă;
c)riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice unității;
d)măsuri la nivelul întreprinderii și/sau unității privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor.
(2)Conținutul instruirii introductiv-generale trebuie să fie în conformitate cu tematica aprobată de către angajator.
Art. 89
(1)Instruirea introductiv-generală se va finaliza cu verificarea însușirii cunoștințelor pe bază de teste.
(2)Rezultatul verificării va fi consemnat în fișa de instruire.
(3)Lucrătorii prevăzuți la art. 83 lit. a) și d) nu vor putea fi angajați dacă nu și-au însușit cunoștințele prezentate în instruirea introductiv-
generală.

SECȚIUNEA 3: Instruirea la locul de muncă
Art. 90
(1)Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv-generală și are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate și
sănătate în muncă, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru și/sau fiecărei
funcții exercitate.
(2)Instruirea la locul de muncă se face tuturor lucrătorilor prevăzuți la art. 83, inclusiv la schimbarea locului de muncă în cadrul
întreprinderii și/sau al unității.
Art. 91
(1)Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă, în grupe de maximum 20 de persoane.
(2)Fișa de instruire se păstrează de către conducătorul locului de muncă.
Art. 92
(1)Durata instruirii la locul de muncă depinde de riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și de măsurile și activitățile de
prevenire și protecție la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru și/sau fiecărei funcții exercitate.
(2)Durata instruirii la locul de muncă nu va fi mai mică de 8 ore și se stabilește prin instrucțiuni proprii de către conducătorul locului de
muncă respectiv, împreună cu:
a)angajatorul care și-a asumat atribuțiile din domeniul securității și sănătății în muncă; sau
b)lucrătorul desemnat; sau
c)un lucrător al serviciului intern de prevenire și protecție; sau
d)serviciul extern de prevenire și protecție.
Art. 93
(1)Instruirea la locul de muncă se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care și-a asumat atribuțiile din domeniul
securității și sănătății în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție/serviciul extern de prevenire și protecție și
aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.
(2)Instruirea la locul de muncă va cuprinde:
a)informații privind riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă și/sau postului de lucru;
b)prevederile instrucțiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă și/sau postul de lucru;
c)măsuri la nivelul locului de muncă și/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea
lucrătorilor;
d)prevederi ale reglementărilor de securitate și sănătate în muncă privind activități specifice ale locului de muncă și/sau postului de lucru;
e)instruirea la locul de muncă va include în mod obligatoriu demonstrații practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va
desfășura și exerciții practice privind utilizarea echipamentului individual de protecție, a mijloacelor de alarmare, intervenție, evacuare și
de prim ajutor.
Art. 94
Începerea efectivă a activității la postul de lucru de către lucrătorul instruit se face numai după verificarea cunoștințelor de cate șeful
ierarhic superior celui care a făcut instruirea și se consemnează în fișa de instruire individuală.

SECȚIUNEA 4: Instruirea periodică
Art. 95
Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor prevăzuți la art. 83 și are drept scop reîmprospătarea și actualizarea cunoștințelor în
domeniul securității și sănătății în muncă.
Art. 96
(1)Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă.
(2)Intervalul dintre două instruiri periodice va fi stabilit prin instrucțiuni proprii, în funcție de condițiile locului de muncă și/sau postului
de lucru, și nu va fi mai mare de 6 luni.
(3)Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.
(4)Verificarea instruirii periodice se face de către șeful ierarhic al celui care efectuează instruirea și prin sondaj de către
angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție/serviciile externe de prevenire și protecție, care vor semna fișele de
instruire ale lucrătorilor, confirmând astfel că instruirea a fost făcută corespunzător.
(5)Instruirea periodică se va completa în mod obligatoriu și cu demonstrații practice.
Art. 97
Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care și-a asumat atribuțiile din domeniul securității și
sănătății în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de de prevenire și protecție/serviciul extern de prevenire și protecție și aprobate de
către angajator, care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.
Art. 98
Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri:
a)când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare;
b)când au apărut modificări ale prevederilor de securitate și sănătate în muncă privind activități specifice ale locului de muncă și/sau
postului de lucru sau ale instrucțiunilor proprii, inclusiv datorită evoluției riscurilor sau apariției de noi riscuri în unitate;
c)la reluarea activității după accident de muncă;
d)la executarea unor lucrări speciale;
e)la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
f)la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g)la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
Art. 99
Durata instruirii periodice prevăzute la art. 98 nu va fi mai mică de 8 ore și se stabilește în instrucțiuni proprii de către conducătorul
locului de muncă respectiv, împreună cu:
a)angajatorul care și-a asumat atribuțiile din domeniul securității și sănătății în muncă; sau
b)lucrătorul desemnat; sau
c)un lucrător al serviciului intern de protecție și prevenire; sau
d)serviciul extern de protecție și prevenire.
Art. 100
Instruirea periodică prevăzută la art. 98 se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care și-a asumat atribuțiile din
domeniul securității și sănătății în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție/serviciul extern de prevenire și
protecție și aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.

CAPITOLUL VI: Pericol grav și iminent și zone cu risc ridicat și specific

SECȚIUNEA 1: Pericol grav și iminent de accidentare
Art. 101
Starea de pericol grav și iminent de accidentare, astfel cum este el definit la art. 5 lit. I) din lege, poate fi constatată de către orice lucrător
din întreprindere și/sau unitate, lucrător al serviciului extern de prevenire și protecție cu care întreprinderea și/sau unitatea a încheiat
contract, precum și de către inspectorii de muncă.
Art. 102
La constatarea stării de pericol grav și iminent de accidentare se vor lua imediat următoarele măsuri de securitate:
a)oprirea echipamentului de muncă și/sau activității;
b)evacuarea personalului din zona periculoasă;
c)anunțarea serviciilor specializate;
d)anunțarea conducătorilor ierarhici;
e)eliminarea cauzelor care au condus la apariția stării de pericol grav și iminent.
Art. 103
(1)În vederea realizării măsurilor prevăzute la art. 102 lit. a), în prealabil angajatorul va desemna lucrătorii care trebuie să oprească
echipamentele de muncă și va asigura instruirea acestora.
(2)În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. b), în prealabil angajatorul trebuie:
a)să întocmească planul de evacuare a lucrătorilor;
b)să afișeze planul de evacuare la loc vizibil;
c)să instruiască lucrătorii în vederea aplicării planului de evacuare și să verifice modul în care și-au însușit cunoștințele.
(3)În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. c), în prealabil angajatorul trebuie:
a)să desemneze lucrătorii care trebuie să contacteze serviciile specializate și să îi instruiască în acest sens;
b)să asigure mijloacele de comunicare necesare contactării serviciilor specializate.
(4)În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. d), în prealabil angajatorul trebuie să stabilească modul operativ de anunțare la
nivel ierarhic superior.
(5)În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. e), în prealabil angajatorul trebuie:
a)să desemneze lucrătorii care au capacitatea necesară să elimine starea de pericol grav și iminent, să asigure instruirea și dotarea lor cu
mijloace tehnice necesare intervenției;
b)să stabilească serviciile specializate care pot interveni.
Art. 104
Angajatorul trebuie să stabilească măsurile de securitate prevăzute la art. 102, ținând seama de natura activităților, numărul de lucrători,
organizarea teritorială a activității și de prezența altor persoane în afara celor implicate direct în procesul muncii.

SECȚIUNEA 2: Zone cu risc ridicat și specific
Art. 105
Evidența zonelor cu risc ridicat și specific prevăzută la art. 13 lit. k) din lege trebuie să conțină nominalizarea și localizarea acestor zone
în cadrul întreprinderii și/sau unității și măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor pentru aceste zone.
Art. 106
Angajatorul trebuie să aducă la cunoștință conducătorilor locurilor de muncă și lucrătorilor care își desfășoară activitatea în zonele cu risc
ridicat și specific măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor.
Art. 107
Acțiunile pentru realizarea măsurilor stabilite în urma evaluării riscurilor pentru zonele cu risc ridicat și specific constituie o prioritate în
cadrul planului de protecție și prevenire.

CAPITOLUL VII: Comunicarea și cercetarea evenimentelor, înregistrarea și evidența accidentelor de muncă și a incidentelor
periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea și raportarea bolilor profesionale

SECȚIUNEA 1: Comunicarea evenimentelor

Art. 108
(1)Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 și art. 27 alin. (1) din lege.
(2)Dacă printre victimele evenimentului se află și lucrători ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat și angajatorilor acestora de
către angajatorul la care s-a produs evenimentul.
(3)Evenimentul produs în condițiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) și e) din lege, dacă a avut loc în afara întreprinderii și/sau unității și
nu a avut nicio legătură cu aceasta, va fi comunicat inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, de către orice persoană
care are cunoștință despre producerea evenimentului.
Art. 109
Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puțin următoarele informații, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13:
a)denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul și, dacă este cazul, denumirea/numele angajatorului la care este/a fost
angajat accidentatul;
b)sediul/adresa și numărul de telefon ale angajatorului;
c)locul unde s-a produs evenimentul;
d)data și ora la care s-a produs evenimentul/data și ora la care a decedat accidentatul;
e)numele și prenumele victimei;
f)datele personale ale victimei: vârsta, starea civilă, copii în întreținere, alte persoane în întreținere, ocupația, vechimea în ocupație și la
locul de muncă;
g)împrejurările care se cunosc și cauzele prezumtive; h) consecințele accidentului;
i)numele și funcția persoanei care comunică evenimentul;
j)data comunicării;
k)unitatea sanitară cu paturi la care a fost internat accidentatul.
Art. 110
În cazul accidentelor de circulație produse pe drumurile publice, soldate cu decesul victimelor, în care printre victime sunt și persoane
aflate în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, serviciile poliției rutiere vor comunica evenimentul la inspectoratul teritorial de muncă din
județul pe raza căruia s-a produs.
Art. 111
(1)Angajatorul va lua măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea evenimentului, până la primirea
acordului din partea organelor care efectuează cercetarea, cu excepția cazurilor în care menținerea acestei stări ar genera producerea altor
evenimente, ar agrava starea accidentaților sau ar pune în pericol viața lucrătorilor și a celorlalți participanți la procesul muncii.
(2)În situația în care este necesar să se modifice starea de fapt rezultată din producerea evenimentului, se vor face, după posibilități, schițe
sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica și se vor ridica orice obiecte care conțin sau poartă o urmă a evenimentului;
obiectele vor fi predate organelor care efectuează cercetarea și vor constitui probe în cercetarea evenimentului.
(3)Pentru orice modificare a stării de fapt rezultată din producerea evenimentului, angajatorul sau reprezentantul său legal va consemna pe
propria răspundere, într-un proces-verbal, toate modificările efectuate după producerea evenimentului.
Art. 112
(1)Inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc evenimentul va comunica Inspecției Muncii:
a)incidentul periculos;
b)evenimentul care a avut ca urmare un deces;
c)evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;
d)evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evidentă;
e)evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate.
(2)Accidentul prevăzut la alin. (1) lit. e) se va comunica după primirea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate.
(3)Comunicarea către Inspecția Muncii va cuprinde informațiile prevăzute la art. 109.
Art. 113
(1)La solicitarea organelor care efectuează cercetarea evenimentului, unitatea sanitară care acordă asistență medicală de urgență se va
pronunța în scris cu privire la diagnosticul provizoriu, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
(2)Unitatea sanitară prevăzută la alin. (1) va lua măsuri pentru recoltarea imediată a probelor de laborator, în vederea determinării
alcoolemiei sau a stării de influență a produselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, precum și
pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de muncă, urmând să comunice rezultatul determinărilor
specifice în termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea acestora.
(3)În caz de deces al persoanei accidentate, inspectoratul teritorial de muncă va solicita în scris unității medico-legale competente un
raport preliminar din care să reiasă faptul că decesul a fost sau nu urmarea unei vătămări violente, în conformitate cu prevederile
Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 459/2001, republicată, și legislației subsecvente.
(4)Unitatea medico-legală va transmite raportul preliminar inspectoratului teritorial de muncă în conformitate cu prevederile Ordonanței
Guvernului nr. 1/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, republicată, și ale legislației subsecvente.
(5)Unitatea medico-legală va transmite raportul de constatare medico-legală în termenul prevăzut la art. 29 alin. (3) din lege.
(6)În cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, care a emis decizia de
încadrare într-un grad de invaliditate, va trimite o copie de pe decizie, în termen de 3 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia, la
inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs accidentul.

SECȚIUNEA 2: Cercetarea evenimentelor
Art. 114
Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejurărilor și a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementărilor
legale încălcate, a răspunderilor și a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare și, respectiv, pentru
determinarea caracterului accidentului.
Art. 115
Cercetarea se face imediat după comunicare, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din lege.
Art. 116
(1)Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă se efectuează de către angajatorul la care s-a produs
evenimentul.
(2)Angajatorul are obligația să numească de îndată, prin decizie scrisă, comisia de cercetare a evenimentului.
(3)Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusă din cel puțin 3 persoane; una dintre acestea trebuie să fie lucrător desemnat,
reprezentant al serviciului intern sau reprezentant al serviciului extern, cu pregătire de nivel superior.
(4)Persoanele numite de către angajator în comisia de cercetare a evenimentului trebuie să aibă pregătire tehnică corespunzătoare și să nu
fie implicate în organizarea și conducerea locului de muncă unde a avut loc evenimentul și să nu fi avut o responsabilitate în producerea
evenimentului.
(5)Angajatorul care și-a asumat atribuțiile în domeniul securității și sănătății în muncă nu poate face parte din comisia de cercetare a
evenimentului, în acest caz urmând să apeleze la servicii externe.
(6)Dacă în eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiți, în comisia de cercetare numită de angajatorul la care s-a produs
evenimentul vor fi nominalizate și persoane numite prin decizie scrisă de către ceilalți angajatori.
(7)Angajatorul care a organizat transportul răspunde pentru cercetarea accidentului de circulație produs pe drumurile publice, urmat de
incapacitate temporară de muncă, cu respectarea, atunci când este cazul, a prevederilor alin. (6).
(8)Cercetarea evenimentului prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. d) și e) din lege, dacă acesta a avut loc în afara întreprinderii și/sau unității
angajatorului și nu a avut nicio legătură cu aceasta, se efectuează în condițiile legii.
(9)Angajatorul care nu dispune de personal competent în conformitate cu alin. (4) sau nu are personal suficient trebuie să asigure
cercetarea apelând la servicii externe de prevenire și protecție.
Art. 117
(1)În cazul accidentelor de circulație pe drumurile publice în care sunt implicate persoane aflate în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu,
serviciile poliției rutiere vor transmite organelor împuternicite să efectueze cercetarea, la cererea acestora, în termen de 5 zile lucrătoare
de la solicitare, un exemplar din procesul-verbal de cercetare la fața locului și orice alte documente existente, necesare cercetării: copii de
pe declarații, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schițe.
(2)În baza acestor acte și a altor documente din care să rezulte că victima se afla în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, organele
împuternicite potrivit legii vor efectua cercetarea evenimentului.
Art. 118
(1)Persoanele împuternicite, potrivit legii, să efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul să ia declarații scrise, să preleveze sau să
solicite prelevarea de probe necesare cercetării, să solicite sau să consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este
obligat să le pună la dispoziție în condițiile legii.
(2)În situațiile prevăzute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevării și analizării probelor în vederea cercetării vor fi suportate de
angajatorul la care a avut loc evenimentul.
Art. 119
(1)Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experți sau specialiști cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competențe
potrivit legii să efectueze expertize tehnice, iar aceștia trebuie să răspundă solicitării.
(2)În situația prevăzută la alin. (1), specialiștii și experții întocmesc expertize tehnice care vor face parte integrantă din dosarul de
cercetare a evenimentului.
(3)Cheltuielile aferente efectuării expertizelor se suportă de către angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face răspunzător
de organizarea activității în urma căreia s-a produs evenimentul.
Art. 120
(1)Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă se va încheia în cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii.
(2)Fac excepție de la prevederile alin. (1) situații cum ar fi cele în care este necesară prelevarea de probe ori efectuarea de expertize,
pentru care se poate solicita în scris, argumentat și în termen, la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul,
prelungirea termenului de cercetare.
(3)Cercetarea evenimentelor care au antrenat deces, invaliditate evidentă, accident colectiv sau situație de persoană dată dispărută,
precum și cercetarea incidentelor periculoase se vor încheia în cel mult 10 zile lucrătoare de la data producerii acestora.
(4)Fac excepție de la prevederile alin. (3) situații cum ar fi cele în care este necesară eliberarea certificatului medico-legal, prelevarea de
probe sau efectuarea de expertize, pentru care inspectoratul teritorial de muncă care cercetează evenimentele poate solicita în scris,
argumentat și în termen, la Inspecția Muncii, prelungirea termenului de cercetare.
Art. 121
(1)În cazul accidentului cu incapacitate termporară de muncă, în urma căruia a intervenit invaliditate confirmată prin decizie sau decesul
victimei, inspectoratul teritorial de muncă va completa dosarul de cercetare întocmit la data producerii evenimentului și va întocmi un nou
proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul astfel completat.
(2)Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevăzut la alin. (1), se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii
de către inspectoratul teritorial de muncă a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal.
(3)În cazul evenimentului a cărui consecință este invaliditate evidentă, evenimentul va fi cercetat de inspectoratul teritorial de muncă ca
eveniment care a produs incapacitate temporară de muncă și, în funcție de consecințele ulterioare ale evenimentului, se va proceda
conform prevederilor alin. (1) și (2).
Art. 122
(1)Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:
a)opisul actelor aflate în dosar;
b)procesul-verbal de cercetare;
c)nota de constatare la fața locului, încheiată imediat după producerea evenimentului de către inspectorul de muncă, în cazul
evenimentelor care se cercetează de către inspectoratul teritorial de muncă/Inspecția Muncii, conform competențelor, sau de către
lucrătorul desemnat/serviciile de prevenire și protecție, în cazul evenimentelor a căror cercetare intră în competența angajatorului, și
semnată de către angajator/reprezentantul său legal, care va cuprinde precizări cum ar fi poziția victimei, existența sau inexistența
echipamentului individual de protecție, starea echipamentelor de muncă, modul în care funcționau dispozitivele de protecție, închiderea
fișei individuale de instructaj prin barare și semnătură, ridicarea de documente sau prelevarea de probe;
d)schițe și fotografii referitoare la eveniment;
e)declarațiile accidentaților, în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă sau de invaliditate;
f)declarațiile martorilor și ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor și a cauzelor reale ale producerii
evenimentului;
g)copii ale actelor și documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor și a cauzelor reale ale evenimentului;
h)copii ale certificatului constatator sau oricăror alte autorizații în baza cărora angajatorul își desfășoară activitatea;
i)copii ale fișei de expunere la riscuri profesionale și ale fișei de aptitudine, întocmite conform legii;
j)copii ale contractelor individuale de muncă ale victimelor;
k)copii ale fișelor de instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă ale victimelor; în caz de deces aceste fișe se vor
anexa în original;
l)concluziile raportului de constatare medico-legală, în cazul accidentului mortal;
m)copie a hotărârii judecătorești prin care se declară decesul, în cazul persoanelor date dispărute;
n)copie a certificatelor de concediu medical, în cazul accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă;
o)copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate, în cazul accidentului urmat de invaliditate;
p)actul emis de unitatea sanitară care a acordat asistența medicală de urgență, din care să rezulte data, ora când accidentatul s-a prezentat
pentru consultație și diagnosticul, în cazul accidentelor de traseu;
q)copie a procesului-verbal de cercetare la fața locului, încheiat de serviciile poliției rutiere, în cazul accidentelor de circulație pe
drumurile publice.
(2)Dosarul va mai cuprinde, după caz, orice alte acte și documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi:
a)copie a autorizației, în cazul în care victima desfășura o activitate care necesita autorizare;
b)copie a diplomei, adeverinței sau certificatului de calificare a victimei;
c)acte de expertiză tehnică, întocmite cu ocazia cercetării evenimentului;
d)acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care să se poată stabili locul, data și ora producerii evenimentului sau să se poată
justifica prezența victimei la locul, ora și data producerii evenimentului;
e)documente din care să rezulte că accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu;
f)corespondența cu alte instituții/unități în vederea obținerii actelor solicitate;
g)adresele de prelungire a termenelor de cercetare, în conformitate cu art. 120 alin. (2) și (4);
h)actul medical emis de unitatea sanitară care a acordat asistență medicală de urgență, din care să rezulte diagnosticul la internare și/sau
externare;
i)procesul-verbal încheiat după producerea evenimentului, în condițiile prevăzute la art. 111;
j)formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă, denumit în continuare FIAM, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidarității
sociale și familiei.
Art. 123
Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a)filele dosarului să fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea sau de membrii comisiei de cercetare, numită de
angajator, și ștampilate cu ștampila inspectoratului sau a angajatorului;
b)numărul total de file conținut de dosarul de cercetare și numărul de file pentru fiecare document anexat la dosar să fie menționate în
opis;
c)fiecare document, cu excepția procesului-verbal de cercetare, să fie identificat în dosarul de cercetare ca anexă;
d)paginile și spațiile albe să fie barate;
e)schițele referitoare la eveniment, anexate la dosar, să fie însoțite de explicații;
f)fotografiile referitoare la eveniment să fie clare și însoțite de explicații;
g)formularul pentru declarație să fie conform modelului prevăzut în anexa nr. 14;
h)declarațiile aflate la dosar să fie tehnoredactate, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind
conforme cu originalul și semnate de către inspectorul care a efectuat cercetarea sau de către unul dintre membrii comisiei de cercetare.
Art. 124
(1)Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi astfel:
a)într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă; dosarul se păstrează în arhiva angajatorului care
înregistrează accidentul;
b)într-un exemplar, pentru incidentele periculoase; dosarul se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea;
c)în două exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmată prin decizie, deces, accidente colective; originalul se
înaintează organelor de urmărire penală și un exemplar se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea;
d)în două exemplare, pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evidentă; originalul se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă
care a efectuat cercetarea și un exemplar se transmite angajatorului care înregistrează accidentul;
e)în trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspecția Muncii; originalul se înaintează organelor de urmărire penală, un exemplar
se păstrează la Inspecția Muncii și un exemplar la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul;
f)în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitatea temporară de muncă pentru victime cu angajatori diferiți;
originalul se păstrează în arhiva angajatorului care înregistrează accidentul și celelalte exemplare se păstrează de către ceilalți angajatori.
(2)În cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate temporară de muncă sau al incidentelor periculoase în care
faptele comise pot fi considerate infracțiuni, potrivit legii, dosarul de cercetare se încheie în două exemplare, originalul fiind înaintat
organului de urmărire penală.
Art. 125
(1)Dosarul de cercetare, întocmit de comisia numită de către angajator, se înaintează pentru verificare și avizare la inspectoratul teritorial
de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării.
(2)Inspectoratul teritorial de muncă va analiza dosarul, va aviza și va restitui dosarul în cel mult 7 zile lucrătoare de la data primirii.
(3)Dosarul va fi însoțit de avizul inspectoratului teritorial de muncă.
(4)În cazul în care inspectoratul teritorial de muncă constată că cercetarea nu a fost efectuată corespunzător, poate dispune completarea
dosarului și/sau refacerea procesului-verbal de cercetare, după caz.
(5)Comisia de cercetare va completa dosarul și va întocmi procesul-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii
dosarului.
(6)Dacă evenimentul urmat de incapacitate temporară de muncă s-a produs în condițiile prevăzute la art. 124 alin. (2), inspectoratul
teritorial de muncă va înainta originalul dosarului de cercetare la organul de urmărire penală, imediat după avizare.
Art. 126
(1)Dosarul de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de muncă va fi înaintat în vederea avizării la Inspecția Muncii, în cel mult 5 zile
lucrătoare de la finalizarea cercetării.
(2)Dosarul de cercetare pentru cazul dispariției de persoane, ca urmare a unui eveniment și în împrejurări care îndreptățesc presupunerea
decesului acestora, va fi păstrat la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, până la emiterea hotărârii judecătorești prin
care se declară decesul persoanelor dispărute, conform prevederilor legale în vigoare; după completarea dosarului, acesta va fi înaintat în
vederea avizării la Inspecția Muncii.
(3)Inspecția Muncii avizează și restituie dosarele prevăzute la alin. (1) în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii.
(4)În cazul în care Inspecția Muncii constată că cercetarea nu a fost efectuată corespunzător, poate dispune completarea dosarului și
întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare.
(5)Inspectoratul teritorial de muncă va completa dosarul și va întocmi noul proces-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucrătoare de la
data primirii dosarului.
(6)Inspectoratul teritorial de muncă transmite dosarele de cercetare prevăzute la alin. (1) organelor de urmărire penală, numai după ce au
fost avizate de către Inspecția Muncii.
Art. 127
(1)Dosarul de cercetare al accidentului de muncă cu invaliditate, înaintat organelor de urmărire penală, se restituie la inspectoratul
teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, pentru completare și întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, în cazul în care se
produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat în baza unui act medico-legal.
(2)Dosarul prevăzut la alin. (1) se restituie la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării
acestuia.
(3)Completarea dosarului prevăzut la alin. (1) și întocmirea noului proces-verbal de cercetare a evenimentului se fac în cel mult 5 zile
lucrătoare de la primirea dosarului la inspectoratul teritorial de muncă.
(4)Dosarul completat și noul proces-verbal de cercetare vor fi înaintate în vederea avizării la Inspecția Muncii, care le va restitui
inspectoratului teritorial de muncă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii.
(5)După avizarea de către Inspecția Muncii în condițiile prevăzute la art. 126, dosarul va fi înaintat organelor de urmărire penală de către
inspectoratul teritorial de muncă.
Art. 128
Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie să conțină următoarele capitole:
a)data încheierii procesului-verbal;
b)numele persoanelor și în ce calitate efectuează cercetarea evenimentului;
c)perioada de timp și locul în care s-a efectuat cercetarea;
d)obiectul cercetării;
e)data și ora producerii evenimentului;
f)locul producerii evenimentului;
g)datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele reprezentantului său legal;
h)datele de identificare a accidentatului/accidentaților;
i)descrierea detaliată a locului, echipamentului de muncă, a împrejurărilor și modului în care s-a produs evenimentul;
j)urmările evenimentului și/sau urmările suferite de persoanele accidentate;
k)cauza producerii evenimentului;
l)alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;
m)alte constatări făcute cu ocazia cercetării evenimentului;
n)persoanele răspunzătoare de încălcarea reglementărilor legale, din capitolele de la lit. k), I) și m);
o)sancțiunile contravenționale aplicate;
p)propuneri pentru cercetare penală;
q)caracterul accidentului;
r)angajatorul care înregistrează accidentul de muncă sau incidentul periculos;
s)măsuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare și persoanele responsabile pentru realizarea acestora;
t)termenul de raportare la inspectoratul teritorial de muncă privind realizarea măsurilor prevăzute la lit. s);
u)numărul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare și repartizarea acestora;
v)numele și semnătura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea;
w)avizul inspectorului-șef adjunct securitate și sănătate în muncă;
x)viza inspectorului-șef/inspectorului general de stat.
Art. 129
(1)În capitolul prevăzut la art. 128 lit. b) se vor indica, de asemenea, prevederile legale potrivit cărora persoanele sunt îndreptățite să
efectueze cercetarea, precum și numele angajatorului și ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele
cercetări.
(2)În capitolul prevăzut la art. 128 lit. c) se vor indica, de asemenea, motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare.
(3)În capitolul prevăzut la art. 128 lit. e) se va indica, de asemenea, data decesului, pentru cazul în care s-a produs un eveniment și
ulterior a survenit decesul victimelor implicate în acest eveniment.
(4)În capitolul prevăzut la art. 128 lit. g) se vor indica, de asemenea, datele de identificare ale angajatorilor la care sunt/au fost angajate
victimele, numele reprezentanților legali ai angajatorilor, numărul documentului prin care s-a certificat autorizarea de funcționare din punct
de vedere al securității și sănătății în muncă, adresa punctului de lucru.
(5)În capitolul prevăzut la art. 128 lit. h) se vor indica, de asemenea, următoarele: numele, prenumele, cetățenia, vârsta, starea civilă,
numărul de copii minori, domiciliul, locul de muncă la care este încadrat, profesia de bază, ocupația în momentul accidentării, vechimea în
muncă, în funcție sau în meserie și la locul de muncă, data efectuării ultimului instructaj în domeniul securității și sănătății în muncă, iar
pentru persoanele care, în momentul accidentării, desfășurau o activitate pentru care este necesară autorizare, se va face referire și la
aceasta.
(6)Capitolul prevăzut la art. 128 lit. i) va conține următoarele subcapitole:
a)descrierea detaliată a locului producerii evenimentului;
b)descrierea detaliată a echipamentului de muncă;
c)descrierea detaliată a împrejurărilor;
d)descrierea detaliată a modului în care s-a produs evenimentul.
(7)În capitolele prevăzute la art. 128 lit. k)-m) se va face trimitere la reglementările legale în vigoare încălcate, cu redarea integrală a
textului acestora.
(8)Denumirea capitolului prevăzut la art. 128 lit. o) se va schimba în "Propuneri pentru sancțiuni administrative și disciplinare", în cazul
accidentelor cercetate de către comisia numită de angajator.
(9)Capitolele prevăzute la art. 128 lit. w) și x) se vor regăsi în procesul-verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de către
inspectoratul teritorial de muncă sau Inspecția Muncii, conform competențelor.
(10)În cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de cercetare se va încheia cu capitolul prevăzut la art. 128 lit. w), care va fi numit
"Viza angajatorului".
Art. 130
În situațiile în care din cercetare rezultă că accidentul nu întrunește condițiile pentru a fi încadrat ca accident de muncă, se va face această
mențiune la capitolele procesului-verbal de cercetare prevăzute la art. 128 lit. q) și r) și se vor dispune măsurile care trebuie luate de
angajator pentru prevenirea unor cazuri asemănătoare.
Art. 131
Comisia de cercetare a unui eveniment numită de angajator poate face propuneri de sancțiuni disciplinare și/sau administrative, pe care le
va menționa în procesul-verbal de cercetare.
Art. 132
(1)Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se întocmește în:
a)3 exemplare, în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă, pentru angajatorul care înregistrează accidentul,
inspectoratul teritorial de muncă care a avizat dosarul și asigurător;
b)mai multe exemplare, în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă pentru lucrători cu angajatori diferiți,
pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de muncă care a avizat dosarul și asigurător;
c)5 exemplare, în cazul accidentului de muncă urmat de invaliditate, pentru angajatorul care înregistrează accidentul, organul de urmărire
penală, inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, Inspecția Muncii și asigurător;
d)5 exemplare, în cazul accidentului de muncă mortal sau al celui colectiv, precum și în cazul accidentului mortal în afara muncii, pentru
angajatorul care înregistrează accidentul, organul de urmărire penală, inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, Inspecția
Muncii și asigurător;
e)5 exemplare, în cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care înregistrează incidentul, organele de urmărire penală, inspectoratul
teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, Inspecția Muncii și asigurător.
(2)Procesul-verbal de cercetare poate fi întocmit într-un număr mai mare de exemplare, după caz.
Art. 133
(1)În cazul în care accidentul de muncă s-a produs la un angajator, altul decât cel care îl înregistrează, un exemplar din procesul-verbal de
cercetare va fi trimis și acestuia.
(2)În cazul în care angajatorul la care se înregistrează accidentul de muncă își are sediul, domiciliul sau reședința pe teritoriul altui județ
decât cel pe raza căruia s-a produs accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de
muncă pe raza căruia are sediul, domiciliul sau reședința angajatorul.
Art. 134
În cazul evenimentelor care nu au fost comunicate și cercetate, dar persoana vătămată prezintă un certificat medical cu cod "accident de
muncă", angajatorul care și-a asumat atribuțiile în domeniul securității și sănătății în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de
prevenire și protecție/serviciul extern de prevenire și protecție va solicita acesteia o declarație scrisă privind modul și împrejurările în
care s-a produs evenimentul.

SECȚIUNEA 3: Înregistrarea și evidența accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase
Art. 135
Înregistrarea accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase se face în baza procesului-verbal de cercetare.
Art. 136
(1)Accidentul de muncă produs în timpul prestării unor servicii pe bază de contract, comandă sau alte forme legale încheiate în
întreprinderea și/sau unitatea unui angajator, alta decât cea la care este încadrată victima, se înregistrează potrivit clauzelor prevăzute în
acest sens în documentele încheiate.
(2)În situația în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situațiile
sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentelor norme metodologice, accidentul de muncă se înregistrează de către angajatorul
răspunzător de conducerea și/sau de organizarea activității care a avut ca urmare producerea accidentului.
(3)Accidentul de muncă produs în timpul prestării unor servicii pe bază de comandă, la domiciliul clientului, se înregistrează de către
angajatorul la care este/a fost angajată victima.
(4)Accidentul de muncă suferit de o persoană aflată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în întreprinderea și/sau unitatea altui angajator
se înregistrează de către angajatorul răspunzător de conducerea și/sau de organizarea activității care a avut ca urmare producerea
accidentului.
(5)Accidentele suferite în timpul stagiului de practică profesională de către elevi, studenți, ucenici și șomeri în perioada de reconversie
profesională se înregistrează de către angajatorul la care se efectuează practica/reconversia profesională.
(6)Accidentul de muncă suferit de o persoană în cadrul activităților cultural-sportive, în timpul și din cauza îndeplinirii acestor activități,
se înregistrează de către instituția sau angajatorul care a organizat acțiunea respectivă.
(7)Accidentul de muncă produs ca urmare a unei acțiuni întreprinse de o persoană, din proprie inițiativă, pentru salvarea de vieți omenești
sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav și iminent ce amenință avutul public sau privat din întreprinderea și/sau unitatea
unui angajator, se înregistrează de către angajatorul la care s-a produs accidentul.
(8)În cazul accidentului produs ca urmare a unei acțiuni întreprinse de o persoană, din proprie inițiativă, pentru salvarea de vieți omenești
sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav și iminent ce amenință avutul public sau privat, produs în afara întreprinderii și/sau
unității unui angajator și care nu are nicio legătură cu acesta, înregistrarea se face conform legii.
(9)Accidentul de muncă de traseu se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau, după caz, de angajatorul
răspunzător de conducerea și/sau de organizarea activității care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetării.
(10)Accidentul de muncă de circulație se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau, după caz, de angajatorul
răspunzător de conducerea și/sau de organizarea activității care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetării.
(11)Accidentul produs în afara întreprinderii și/sau unității, ca urmare a neluării unor măsuri de securitate de către un alt angajator, se
înregistrează de către angajatorul din vina căruia s-a produs accidentul.
(12)Accidentul de muncă suferit de însoțitorii de încărcături, personalul de poștă de la vagoanele C.F.R., angajați ai unor angajatori care,
potrivit legii, sunt obligați să delege însoțitori pentru astfel de încărcături, pe mijloace de transport ce nu le aparțin, se va înregistra de
către angajatorul răspunzător de organizarea activității care a avut ca urmare producerea accidentului sau, după caz, în condițiile clauzelor
prevăzute în documentele încheiate.
Art. 137
Pentru unele situații neprevăzute în prezentele reglementări, cu privire la înregistrarea accidentelor de muncă, inspectoratul teritorial de
muncă sau Inspecția Muncii va stabili modul de înregistrare a accidentului în cauză.
Art. 138
(1)Dispariția unei persoane în condițiile unui accident de muncă și în împrejurări care îndreptățesc presupunerea decesului acesteia se
înregistrează ca accident mortal, după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești, conform prevederilor legale, prin care
este declarat decesul.
(2)Data producerii accidentului de muncă mortal, prevăzut la alin. (1), este data înscrisă în hotărârea judecătorească ca fiind data
decesului.
(3)Angajatorul la care a fost angajată persoana dispărută va comunica, imediat, numărul și data hotărârii judecătorești la inspectoratul
teritorial de muncă.
Art. 139
Accidentul de muncă cu invaliditate se va înregistra pe baza procesului-verbal de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de muncă.
Art. 140
(1)În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de persoanele împuternicite prin lege, angajatorul la care se înregistrează accidentul va
completa FIAM.
(2)FIAM se completează pentru fiecare persoană accidentată în câte 4 exemplare care se înaintează spre avizare după cum urmează:
a)inspectoratului teritorial de muncă care a avizat dosarul de cercetare întocmit de comisia angajatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de
la primirea avizului;
b)inspectoratului teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de
cercetare.
(3)Verificarea și avizarea FIAM de către inspectoratul teritorial de muncă se fac în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea formularului.
(4)Angajatorul la care se înregistrează accidentul anexează FIAM la dosarul sau la procesul-verbal de cercetare și distribuie celelalte
exemplare la persoana accidentată, inspectoratul teritorial de muncă și asigurătorul pe raza căruia își are sediul social, domiciliul sau
reședința.
(5)În cazul în care victima unui accident de muncă a fost propusă pentru pensionare odată cu emiterea deciziei de încadrare într-o grupă
de invaliditate, se va completa un exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi înaintat unității de expertiză medicală
și recuperare a capacității de muncă.
Art. 141
(1)Angajatorul va ține evidența evenimentelor în:
a)Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15;
b)Registrul unic de evidență a incidentelor periculoase, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16;
c)Registrul unic de evidență a accidentelor ușoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17;
d)Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 18.
(2)În registrul prevăzut la alin. (1) lit. d) se va ține evidența accidentaților în muncă pentru care perioada de incapacitate temporară de
muncă este de minimum 4 zile de lucru, fără a lua în calcul ziua producerii accidentului.
(3)Registrele de evidență trebuie să fie actualizate.
Art. 142
(1)În baza FIAM și a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, inspectoratul teritorial de muncă va ține evidența tuturor
accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase înregistrate de angajatorii care au sediul, domiciliul sau reședința pe teritoriul
județului respectiv.
(2)Inspectoratul teritorial de muncă va ține evidența în:
a)Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă;
b)Registrul unic de evidență a incidentelor periculoase;
c)Registrul unic de evidență a accidentaților în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru.

SECȚIUNEA 4: Comunicarea, cercetarea și înregistrarea evenimentelor produse în afara granițelor României, în care sunt
implicați lucrători ai unor angajatori români, aflați în îndeplinirea sarcinilor de stat, de interes public sau a îndatoririlor de
serviciu
Art. 143
(1)Comunicarea evenimentelor produse în afara granițelor țării, în care sunt implicați lucrători ai unor angajatori români, se face conform
prevederilor art. 108-113.
(2)În situația prevăzută la alin. (1) angajatorul are obligația de a comunica evenimentul și misiunii diplomatice sau oficiului consular
român din țara respectivă.
(3)Orice eveniment produs pe teritoriul alte țări în care sunt implicați lucrători români, detașați sau puși la dispoziție de către angajatori
români la angajatori străini, respectiv utilizatori străini, pentru efectuarea unor lucrări pe teritoriul altui stat, se comunică imediat de către
angajatorul român misiunii diplomatice sau oficiului consular român din țara respectivă.
(4)Angajatorii români care detașează ori pun la dispoziție lucrători la angajatori străini, respectiv utilizatori străini, au obligația să includă
în cuprinsul convențiilor internaționale și contractelor bilaterale încheiate cu partenerii străini clauze cu privire la comunicarea
evenimentelor.
(5)Evenimentele în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române, precum și persoane
care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara granițelor țării vor fi comunicate Ministerului Afacerilor Externe din România
de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare române. Ministerul Afacerilor Externe are obligația de a comunica aceste evenimente
Inspecției Muncii.
Art. 144
(1)Cercetarea evenimentelor produse în afara granițelor țării în care sunt implicați lucrători ai unor angajatori români se va face conform
prevederilor art. 114-134.
(2)La cercetarea evenimentelor prevăzute la alin. (1) poate participa și un delegat din partea misiunii diplomatice sau oficiului consular
român din țara respectivă.
(3)Cercetarea evenimentelor în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, precum și persoane
care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara granițelor țării se face de către Ministerul Afacerilor Externe.
(4)În cazul evenimentelor menționate la alin. (1) și (3), care au produs invaliditate confirmată prin decizie, deces, accidente colective,
inclusiv în cazul persoanelor dispărute și în cazul incidentului periculos, Inspecția Muncii poate delega reprezentanți care să efectueze
cercetarea la fața locului.
(5)În situația prevăzută la alin. (4), cercetarea se va finaliza de către Inspecția Muncii sau, după caz, inspectoratul teritorial de muncă pe
raza căruia își are sediul, domiciliul sau reședința angajatorul.
Art. 145
(1)De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor răspunde angajatorul care a încheiat contractul cu partenerul străin, în cazul
efectuării de lucrări cu personal român, și, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe, în cazul accidentelor suferite de angajații misiunilor
diplomatice sau ai oficiilor consulare române și persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara granițelor
României, aflați în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.
(2)Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevăzute la art. 122 și se va completa cu:
a)copii de pe originalele documentelor de cercetare, emise de organele competente din țara pe teritoriul căreia s-a produs evenimentul,
precum și traducerea acestora în limba română;
b)copie de pe contractul încheiat cu partenerul străin, din care să rezulte cine a încheiat contractul, obiectul contractului, ce fel de lucrări
se execută, pe ce durată, locul unde se execută lucrările respective, clauzele privind securitatea și sănătatea în muncă, modul în care se
fac comunicarea și cercetarea evenimentelor și înregistrarea accidentelor de muncă.
(3)Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi în numărul de exemplare precizat la art. 124.
(4)Imediat după finalizarea dosarului de cercetare, angajatorul român sau Ministerul Afacerilor Externe va proceda conform prevederilor
prezentului capitol.
Art. 146
Înregistrarea și evidența accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase se fac de către angajatorul român, conform prevederilor art.
143-145.

SECȚIUNEA 5: Comunicarea și cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul României în care sunt implicați cetățeni străini
aflați în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu
Art. 147
(1)Orice eveniment produs pe teritoriul României, în care sunt implicați cetățeni străini aflați în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, va fi
comunicat imediat la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc, de către angajator sau de către orice altă persoană care
are cunoștință despre eveniment.
(2)Inspectoratul teritorial de muncă care a primit comunicarea va înștiința misiunea diplomatică sau consulatul țării din care provine
persoana accidentată, prin intermediul Inspecției Muncii.
Art. 148
(1)Cercetarea unor astfel de evenimente se face de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia au avut loc, împreună cu celelalte
organe competente, precum și cu reprezentanți ai angajatorului străin implicat în eveniment sau de către Inspecția Muncii, conform art. 29
alin. (1) lit. c) din lege.
(2)La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al consulatului țării respective.
(3)Termenul de cercetare este cel prevăzut la art. 120.
(4)Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevăzute la art. 122.
(5)Dosarul de cercetare se va întocmi în numărul de exemplare precizat la art. 124 și o copie a dosarului original se va transmite misiunii
diplomatice sau consulatului țării de unde provine accidentatul de către inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea.

SECȚIUNEA 6: Semnalarea bolilor profesionale
Art. 149
Bolile profesionale, precum și suspiciunile de boli profesionale se vor semnala obligatoriu de către toți medicii care depistează astfel de
îmbolnăviri, indiferent de specialitate și locul de muncă, cu prilejul oricărei prestații medicale: examene medicale profilactice, consultații
medicale de specialitate.
Art. 150
(1)Medicul care suspectează o boală profesională completează fișa de semnalare BP1, prevăzută în anexa nr. 19, și trimite bolnavul cu
această fișă la unitatea sanitară de medicina muncii, respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura
spitalelor, în vederea precizării diagnosticului de boală profesională.
(2)Medicul specialist de medicina muncii examinează bolnavul, stabilește diagnosticul de profesionalitate și completează fișa de
semnalare BP1 pe care o trimite oficial la autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, în termen de
maximum 7 zile de la precizarea diagnosticului de profesionalitate.

SECȚIUNEA 7: Cercetarea bolii profesionale
Art. 151
După primirea fișei de semnalare BP1, medicul specialist de medicina muncii din cadrul autorității de sănătate publică județene sau a
municipiului București cercetează în termen de 7 zile, având în vedere ruta profesională, cauzele îmbolnăvirii profesionale.
Art. 152
Cercetarea se face în prezența angajatorului sau a reprezentantului acestuia ori, după caz, a persoanelor fizice autorizate în cazul
profesiilor liberale, conform art. 34 alin. (2) din lege.
Art. 153
Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al îmbolnăvirii respective și se finalizează cu redactarea și
semnarea procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, prevăzut în anexa nr. 20.
Art. 154
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională este semnat de toți cei care au luat parte la cercetare, conform competențelor,
menționându-se în mod special cauzele îmbolnăvirii, responsabilitatea angajatorilor și măsurile tehnice și organizatorice necesare, pentru
prevenirea unor boli profesionale similare.
Art. 155
(1)În situația în care angajatorul sau reprezentantul acestuia ori, după caz, persoana fizică autorizată în cazul profesiilor liberale sau
inspectorul de muncă ori lucrătorul sau asigurătorul nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare ori cu măsura
tehnică sau organizatorică formulată, se pot adresa, în scris, în termen de 30 de zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare a
cazului de boală profesională, Comisiei de experți de medicina muncii acreditați de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și
de Ministerul Sănătății Publice.
(2)Componența și atribuțiile Comisiei de experți vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al
ministrului sănătății publice.
Art. 156
Soluțiile adoptate în aceste situații vor fi comunicate în scris celor interesați, în termen de 20 de zile de la data primirii contestației.
Art. 157
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională se înmânează angajatorului, medicului care a semnalat îmbolnăvirea pentru
evidența îmbolnăvirilor profesionale și pentru a urmări realizarea măsurilor prescrise, precum și medicului de medicina muncii din
autoritatea de sănătate publică județeană sau a municipiului București.
Art. 158
Pe baza confirmării caracterului profesional al îmbolnăvirii, medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea declară cazul de
îmbolnăvire profesională, completând fișa de declarare a cazului de boală profesională BP2, prevăzută în anexa nr. 21.

SECȚIUNEA 8: Declararea bolilor profesionale
Art. 159
Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se păstrează la autoritatea de sănătate publică județeană sau a municipiului
București și va cuprinde următoarele documente:
a)opisul documentelor din dosar;
b)istoricul de expunere profesională (documentul care certifică ruta profesională, și anume copie de pe carnetul de muncă) și, după caz,
nivelul măsurat al noxelor sau noxa identificată;
c)copie de pe fișa de identificare a riscurilor profesionale de la dosarul medical de medicina muncii;
d)istoricul stării de sănătate la locul de muncă (documentul eliberat de medicul de medicina muncii care asigură asistența de medicina
muncii la unitatea respectivă);
e)document medical care precizează diagnosticul de boală profesională (biletul de ieșire emis de clinica/secția de medicina muncii din
structura spitalelor sau adeverința medicală emisă de medicul de medicina muncii care a precizat diagnosticul de boală profesională, în
cazul în care bolnavul nu a fost internat) și copii ale unor investigații necesare pentru susținerea diagnosticului de profesionalitate;
f)procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională;
g)copie de pe fișa de semnalare BP1.
Art. 160
Declararea bolilor profesionale se face de către autoritatea de sănătate publică județeană sau a municipiului București din care face parte
medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea, pe baza documentelor precizate la art. 159 prin fișa de declarare a cazului de
boală profesională BP2, denumită în continuare fișa de declarare BP2, care reprezintă formularul final de raportare a bolii profesionale
nou-declarate.
Art. 161
În cazul în care unitatea la care s-a produs îmbolnăvirea a fost desființată sau nu mai există la momentul precizării diagnosticului de boală
profesională, cazul respectiv se poate declara prin fișa de declarare BP2 pe baza documentelor prevăzute la art. 159, cu excepția
procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională.
Art. 162
Cazurile de pneumoconioze, precum și cazurile de cancer profesional se înregistrează la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul și unde
există factorii de risc ai bolii profesionale respective evidențiați prin documente oficiale de la autoritatea de sănătate publică; ele se
declară și se păstrează în evidență de către autoritatea de sănătate publică județeană sau a municipiului București din județul sau din
municipiul București în care se află agentul economic respectiv.
Art. 163
Autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, este răspunzătoare pentru corectitudinea datelor înscrise în
fișa de declarare BP2.
Art. 164
Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioză se confirmă numai pe baza diagnosticului precizat de către comisiile de
pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale.

SECȚIUNEA 9: Raportarea bolilor profesionale
Art. 165
(1)Bolile profesionale nou-declarate se raportează în cursul lunii în care s-a produs îmbolnăvirea, de către autoritatea de sănătate publică
județeană, respectiv a municipiului București, la Centrul național de coordonare metodologică și informare privind bolile profesionale din
cadrul Institutului de Sănătate Publică București, la Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și
Informatic în Domeniul Sănătății București, precum și la structurile teritoriale ale asigurătorului stabilite conform legii.
(2)O copie a fișei de declarare BP2 se va înmâna lucrătorului diagnosticat cu boală profesională.
Art. 166
La nivelul Centrului național de coordonare metodologică și informare privind bolile profesionale se constituie Registrul operativ național
informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizează lunar cu datele din fișele de declarare BP2.
Art. 167
Centrul național de coordonare metodologică și informare privind bolile profesionale reprezintă forul metodologic care asigură asistență și
îndrumare tehnică profesională în domeniul bolilor profesionale.
Art. 168
Centrul național de coordonare metodologică și informare privind bolile profesionale raportează semestrial datele privind morbiditatea
profesională Autorității de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății Publice.
Art. 169
Centrul național de coordonare metodologică și informare privind bolile profesionale transmite informațiile de interes public privind bolile
profesionale tuturor instituțiilor implicate în activități cu impact asupra sănătății lucrătorilor.
Art. 170
Lista bolilor profesionale ale căror declarare, cercetare și evidență sunt obligatorii este prevăzută în anexa nr. 22.
Art. 171
Structurile de medicina muncii din cadrul autorităților de sănătate publică județene vor raporta cu o periodicitate anuală Centrului național
de coordonare metodologică și informare privind bolile profesionale situația absenteismului medical prin boli profesionale pentru cazurile
nou-declarate în anul respectiv.
Art. 172
Intoxicația acută profesională se declară, se cercetează și se înregistrează atât ca boală profesională, cât și ca accident de muncă.

SECȚIUNEA 10: Bolile legate de profesie
Art. 173
Lista bolilor legate de profesiune este prezentată în anexa nr. 23.
Art. 174
Bolile legate de profesiune nu se declară. Acestea se dispensarizează medical și se comunică angajatorilor sub forma rapoartelor medicale
nenominalizate privind sănătatea lucrătorilor, în vederea luării măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condițiilor de muncă.

SECȚIUNEA 11: Dispoziții finale
Art. 175
În contractele încheiate între angajatori pentru prestarea de activități și servicii vor fi prevăzute clauze privind răspunderile referitoare la
comunicarea, cercetarea și înregistrarea unor eventuale accidente de muncă.
Art. 176
(1)Victimele sau familia victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces au dreptul să
sesizeze sau să se informeze la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc accidentul.
(2)Dacă în urma investigațiilor rezultă că sunt întrunite condițiile unui accident de muncă, inspectoratul teritorial de muncă va lua măsuri
pentru efectuarea cercetării în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
(3)În situațiile prevăzute la alin. (1), inspectoratul teritorial de muncă va răspunde sesizărilor conform prevederilor legale sau va elibera,
la cerere, o copie a procesului-verbal de cercetare a evenimentului.
Art. 177
(1)În situația în care angajatorul, lucrătorii implicați, victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-
verbal de cercetare a evenimentului, se pot adresa inspectoratului teritorial de muncă sau, după caz, Inspecției Muncii, în termen de 30 de
zile calendaristice de la data primirii acestuia.
(2)Soluțiile adoptate în cazul situațiilor prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate celor interesați, în termen legal.

CAPITOLUL VIII: Avizarea documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în
muncă

SECȚIUNEA 1: Prevederi generale
Art. 178
Prezentul capitol are ca scop stabilirea tipurilor de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și
sănătății în muncă care se supun avizării, a cerințelor care stau la baza realizării acestora, precum și a procedurii de avizare.
Art. 179
Documentațiile care se supun avizării sunt:
a)filme sau imagini, pe peliculă sau suport magnetic, cu subiecte din domeniul securității și sănătății în muncă;
b)afișe, pliante, broșuri din domeniul securității și sănătății în muncă;
c)suporturi de curs destinate instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă, elaborate de prestatorii de servicii;
d)diapozitive, diafilme și altele asemenea.

SECȚIUNEA 2: Cerințe de realizare a documentațiilor
Art. 180
Cerințele generale pentru realizarea documentațiilor prevăzute la art. 179 sunt:
a)conținutul să fie în concordanță cu legislația în domeniul securității și sănătății în muncă în vigoare;
b)să prezinte informația într-o formă accesibilă, completă și ușor de asimilat;
c)conținutul și realizarea să fie în concordanță cu nivelul de pregătire al subiecților cărora li se adresează.
Art. 181
Cerințele specifice pentru realizarea filmelor cu subiecte din domeniul securității și sănătății în muncă sunt:
a)scenariul și regia să asigure perceperea corectă și clară a mesajului;
b)imagine clară și sugestivă;
c)sonor clar și sugestiv;
d)forme de prezentare: filmare reală sau animație;
e)durata proiecției: 10-20 de minute.
Art. 182
Cerințele specifice pentru realizarea afișelor și pliantelor din domeniul securității și sănătății în muncă sunt:
a)grafică simplă, fără greșeli tehnice, subliniindu-se elementele principale ale temei și eliminându-se detaliile nesemnificative;
b)utilizarea unor culori vii, contrastante, în concordanță cu subiectul, respectiv culori deschise pentru situații pozitive și culori închise
pentru situații negative;
c)să nu aibă text sau textul să fie scurt, concis și vizibil, cu dimensiunea literelor aleasă astfel încât să permită citirea textului de la o
distanță de 4-5 m;
d)subiectul să ocupe circa 60% din suprafața afișului, iar marginile să fie suficient de mari pentru a-l izola de fondul pe care este aplicat;
e)mărimea afișului va fi aleasă în funcție de scopul urmărit și locul în care va fi expus;
f)materialele din care sunt realizate să fie adecvate mediilor în care vor fi utilizate, respectiv să fie rezistente la acțiunea factorilor din
mediul în care sunt amplasate și/sau utilizate (umiditate, agenți chimici etc).
Art. 183
Cerințele specifice pentru realizarea broșurilor din domeniul securității și sănătății în muncă sunt:
a)să prezinte informațiile clar și concis;
b)să se axeze pe o temă concretă;
c)să prezinte un interes practic cât mai larg.
Art. 184
Cerințele specifice pentru elaborarea suportului de curs destinat instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă sunt:
a)să fie elaborat în baza unei documentări bibliografice la zi;
b)să utilizeze terminologia specifică securității și sănătății în muncă;
c)să fie elaborat pe o tematică orientată spre grupuri-țintă de lucrători și tipul instruirii, dezvoltată efectiv pentru înlăturarea problemelor
de securitate și sănătate în muncă ce rezultă din evaluarea riscurilor și adaptată evoluției riscurilor sau apariției de riscuri noi;
d)să fie redactat clar, concis, accesibil, adaptat nivelului de pregătire al grupului-țintă căruia îi este destinat;
e)informațiile să fie sistematizate într-o organizare logică a conținutului, orientate spre situații concrete de muncă;
f)să cuprindă ilustrații, desene, scheme, pictograme și tabele explicative, dacă este necesar;
g)să evidențieze consecințele neaplicării și/sau nerespectării legislației din domeniul securității și sănătății în muncă.
Art. 185
Cerințele specifice pentru realizarea diapozitivelor și diafilmelor sunt:
a)pe cât posibil să fie realizate color și să fie clare;
b)să fie însoțite de scheme explicative;
c)să fie însoțite de texte redactate clar și concis, fără a da naștere la interpretări;
d)să fie realizate într-o succesiune logică.

SECȚIUNEA 3: Avizarea documentațiilor
Art. 186
(1)Documentațiile prevăzute la art. 179 pot fi difuzate sau comercializate numai dacă sunt avizate de către Comisia de abilitare și avizare
prevăzută la art. 36, din județul în care își are sediul elaboratorul.
(2)În situația în care elaboratorul are cetățenia, respectiv naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului
Economic European, documentațiile se avizează de către Comisia de abilitare și avizare constituită la nivelul Direcției de muncă,
solidaritate socială și familie a municipiului București.
Art. 187
Pentru avizarea documentațiilor elaboratorul va transmite prin poștă Comisiei de abilitare și avizare prevăzute la art. 186 o cerere conform
modelului prevăzut în anexa nr. 24, însoțită de un dosar care cuprinde:
a)copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerțului și, după caz, anexa la acesta; în situația prevăzută la art. 186 alin. (2),
elaboratorul va depune documentul echivalent eliberat de statul de origine sau de proveniență.
b)un scurt memoriu de prezentare a documentației;
c)două exemplare din documentația supusă avizării;
d)în cazul diapozitivelor și diafilmelor se vor transmite: originalul și două copii pe suport hârtie.
Art. 188
(1)Comisia de abilitare și avizare va transmite prin poștă avizul sau decizia de respingere motivată, în termen de 30 de zile de la data
primirii solicitării.
(2)Avizul comisiei, prezentat în anexa nr. 25, va fi însoțit de un exemplar din documentația transmisă de elaborator, care va purta ștampila
Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.
(3)Decizia de respingere, prezentată în anexa nr. 26, va fi însoțită de cele două exemplare de documentație transmisă de elaborator, pentru
a fi refăcută în sensul celor precizate în decizie.

SECȚIUNEA 4: Dispoziții finale
Art. 189
(1)Difuzarea sau comercializarea documentațiilor prevăzute la art. 179 va fi însoțită de o copie a avizului.
(2)Angajatorul care utilizează documentațiile prevăzute la art. 179 trebuie să dețină o copie a avizului.
Art. 190
(1)Respingerea avizării unei documentații poate face obiectul unei contestații depuse la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
în termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei de respingere.
(2)Soluțiile adoptate ca răspuns la contestație vor fi comunicate celor interesați în termen de 30 de zile de la data primirii contestației.
Art. 191
(1)Dacă în timpul controalelor efectuate de inspectorii de muncă se constată diferențe între documentația avizată și cea folosită în
activitatea curentă, inspectorul de muncă dispune măsuri pentru retragerea documentației neconforme și comunică în scris Comisiei de
abilitare și avizare teritoriale, respectiv a municipiului București, situația constatată, cu propunerea de suspendare sau de retragere a
avizului.
(2)Comisia de abilitare și avizare teritorială, respectiv a municipiului București, aduce la cunoștință titularului de aviz situația constatată,
pentru ca acesta să își prezinte punctul de vedere.
(3)Comisia de abilitare și avizare teritorială, respectiv a municipiului București, analizează comunicarea inspectorului de muncă împreună
cu punctul de vedere al titularului de aviz și emite o decizie de suspendare sau de retragere a avizului, după caz.
(4)Suspendarea se poate face pe o perioadă determinată, în funcție de timpul necesar pentru remedierea deficiențelor constatate.
(5)Decizia de retragere a avizului poate face obiectul unei contestații în condițiile prevăzute la art. 190.
Art. 192
(1)în situația în care titularul de aviz intenționează să aducă modificări unei documentații avizate, are obligația să comunice Comisiei de
abilitare și avizare teritoriale, respectiv a municipiului București, conținutul acestor modificări.
(2)Comisia de abilitare și avizare teritorială, respectiv a municipiului București, analizează dacă modificările asupra documentației sunt
intervenții minore sau majore și decide menținerea avizului sau necesitatea unei noi avizări.
Art. 193
Anexele nr. 1-26 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Anexa nr. 1:
I
Către:

INSPECTORAT TERITORIAL DE MUNCĂ..................
II. CERERE
pentru autorizarea desfășurării activității din punct de vedere al securității și sănătății în muncă la:
sediul social
sediul secundar
în afara sediului
III
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ
IV
Nr. intrare: ...............
Data ..................
V. 1. Persoana juridică..............................................................
2. cu sediul în: localitatea .................... str ...................... nr ... bloc .... scara ... , etaj ... ap .... județ/ sector ..., cod poștal ........ telefon....... fax ............website..........
3. prin.................................................. , CNP (cod numeric personal)........................ în calitate de ............................................, conform ..................................
4. Obiectul cererii: autorizarea desfășurării activității din punct de vedere al securității și sănătății în muncă la
sediul social
sediul secundar
în afara sediului
VI. Persoana și domiciliul ales pentru comunicări:
1. Nume și prenume....................................
2. Adresa: localitatea............ nr ... , bloc ........cod poștal ........... scara ............., etaj...... ap ...... judet/sector......cod poștal....... telefon......... fax ............................ e-mail..............
VII.
1. ACTIVITĂȚI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNCȚIONARE DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITĂȚII Șl SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ
1.1. > SEDIU SOCIAL................................... Nr. lucrători:............
Adresa............................................
Cod CAEN
Denumirea activității
Autorizată anterior*

*) Se va completa data și legea în baza căreia s-a eliberat autorizatia

1.2.> SEDIU SECUNDAR
Adresa
Cod CAEN
Denumirea activității
Autorizată anterior*
Nr. lucrători

1.3.>ÎN AFARA SEDIULUI SOCIAL SAU A SEDIILOR SECUNDARE
Cod CAEN
Denumirea activității
Nr. lucrători

Mențiuni privind sistarea activității
Cod CAEN
Denumirea activității
Locul desfășurării activității
Nr. și data actului

Măsuri luate pentru remedierea deficiențele care au condus la sistarea activității

Pentru obținerea autorizării depun actele menționate în opisul de documente.
Data.........................
Semnătura ....................
OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU AUTORIZAREA DE FUNCȚIONARE DIN PUNCT MUNCĂ VEDERE AL SECURITĂȚII Șl SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ
Nr. crt.
Denumirea actului
Nr. și data actului/Emitent
Nr. file

Total file:.........

NOTĂ:
Punctele III și IV se completează de către inspectoratul teritorial de muncă.
*) Se va completa data și legea în baza căreia s-a eliberat autorizația.

Anexa nr. 2:
I
Către:
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ............................
II.
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
III
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ..........................
IV
Nr. intrare.....................
Data ...................
V.
1 Subsemnat(ul/a) ............................ domiciliat în................... str .................. nr ..... bloc .... , scara ........ etaj.........ap. ....... judet/sector........... telefon ........... act identitate ........... seria ...............nr .................. CNP ................ eliberat de ................... la data .............. în calitate de*1) .............
2. pentru persoana juridică ...............................
3. cu sediul în: localitatea .............................. Str ........................ nr ..... , bloc ..... , scara... etaj ..... , ap judet/sector....... ....cod poștal ...... , căsuța poștală.............. telefon ............ fax ............... e-mail ........... web site ..........................
în temeiul "Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE
că, de la data prezentei, activitățile pentru care se solicită autorizație de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, se vor desfășura în conformitate cu prevederile Lecții securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și ale altor reglementări din domeniul securității și sănătății în muncă.
Data ..................
Semnătura ....................
NOTĂ:
*) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deține (angajator, administrator, reprezentant).
Punctele III și IV se completează de către inspectoratul teritorial de muncă.

Anexa nr. 3:
Seria .... nr. ......
ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE Șl FAMILIEI
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ...........
CERTIFICAT CONSTATATOR NR. ...........
emis în temeiul art. 13 lit.c) din lege și art. 6 alin.(1) lit.b) din Legea pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii nr. 108/1999,
republicată, eliberat în baza declarației pe propria răspundere, înregistrată sub nr ........... din ..........
Persoana juridică .........................
cu sediul: în localitatea .......... str. ....... nr. ... , bloc .... , scara ... etaj .. , ap. .... județ/sector ....
Prezentul certificat constatator atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere conform căreia societatea îndeplinește condițiile
de funcționare specifice securității și sănătății în muncă pentru activitatea/activitățile declarate:
Nr. crt.
Denumirea activității
Cod CAEN
Adresa la care se desfășoară activitatea

Data eliberării:
ziua ....luna ....... anul .......
Inspector-șef,
..........
Verso formular
Nr. crt.
Denumirea activității
Cod CAEN
Adresa la care se desfășoară activitatea
Semnătura inspectorului șef/Data sistării activității
Semnătura inspectorului șef/Data reluării activității

Anexa nr. 4:
INSPECȚIA MUNCII
Inspectoratul teritorial de muncă ...............
REGISTRUL DE EVIDENȚĂ a certificatelor constatatoare emise
Nr. crt.
Societatea
Adresa sediu
Activitate autorizată la sediu
Cod CAEN
Nr. de lucrători
Adresa sediu secundar
Activitate autorizată la sediu secundar
Cod CAEN
Nr. de lucrători
Activitate autorizată în afara sediu secundar
Cod CAEN
Nr. de lucrători
Data emiterii certificatului

Anexa nr. 5: Activități industriale
1.Activități cu risc potențial de expunere la radiații ionizante.
2.Activități cu risc potențial de expunere la agenți toxici și foarte toxici, în special cele cu risc de expunere la agenți cancerigeni, mutageni
și alți agenți care periclitează reproducerea.
3.Activități în care sunt implicate substanțe periculoase, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul
activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase.
4.Activități cu risc de expunere la grupa 3 și 4 de agenți biologici.
5.Activități de fabricare, manipulare și utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice și alte produse care conțin materii explozive.
6.Activități specifice exploatărilor miniere de suprafață și de subteran.
7.Activități specifice de foraj terestru și de pe platforme maritime.
8.Activități care se desfășoară sub apă.
9.Activități în construcții civile, excavații, lucrări de puțuri, terasamente subterane și tuneluri, care implică risc de surpare sau risc de
cădere de la înălțime.
10.Activități în industria metalurgică și activități de construcții navale.
11.Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate și utilizarea masivă a acestora.
12.Activități care produc concentrații ridicate de praf de siliciu.
13.Activități care implică riscuri electrice la înaltă tensiune.
14.Activități de producere a băuturilor distilate și a substanțelor inflamabile.
15.Activități de pază și protecție.

Anexa nr. 6: Conținutul minim al cursurilor necesare pregătirii în domeniul securității și sănătății în muncă

A)Nivel de bază
1.Cadrul legislativ general referitor la securitate și sănătate în muncă
2.Concepte de bază referitoare la securitate și sănătate în muncă
3.Noțiuni despre riscuri generale și prevenirea lor
4.Noțiuni despre riscuri specifice și prevenirea lor în sectorul corespunzător activității întreprinderi și/sau unității
5.Acordarea primului ajutor
Total: 40 ore
B)Nivel mediu
1.Cadrul legislativ general referitor la securitate și sănătate în muncă
2.Criterii generale pentru evaluarea riscurilor
3.Organizarea activității de prevenire
4.Acțiuni în caz de urgență: planuri de urgență și de evacuare, prim ajutor
5.Elaborarea documentațiilor necesare desfășurării activității de prevenire și protecție
6.Evidențe și raportări în domeniul securității și sănătății în muncă
Total: 80 ore

Anexa nr. 7: Planul de prevenire și protecție
Nr. crt.
Loc de muncă/ post de lucru
Riscuri evaluate
Măsuri tehnice
Măsuri organizatorice
Măsuri igienico-sanitare
Măsuri de altă natură
Acțiuni în scopul realizării măsurii
Termen de realizare
Persoana care răspunde de realizarea măsurii
Observații

Avizat
CSSM
Angajator

Anexa nr. 8:
Denumirea solicitantului..............
Adresa..........................
Localitate.......................
Județ............................
Cod poștal......................
Telefon/fax.....................
Nr. de înregistrare în Registrul comerțului...........................
Cod unic de înregistrare (CUI)..............................
Nr. ......./.............1
Către
Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Direcția de muncă, solidaritate socială și familie ...........2
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și
instruire în domeniul securității și sănătății în muncă
Prin prezenta vă rugăm să analizați dosarul anexat, în vederea eliberării certificatului de abilitare pentru servicii externe de prevenire și
protecție. Avem personal cu capacitate, experiență și aptitudini corespunzătoare.
În susținerea celor de mai sus vă prezentăm următoarele date referitoare la personalul care va desfășura activități în cadrul serviciului
extern de prevenire și protecție:
Nr. crt.
Numele și prenumele
Pregătirea profesională
Cursuri în domeniul securității și sănătății în muncă
Experiența
Funcția îndeplinită3

Solicitant,4
1 Se va completa numărul de înregistrare la solicitant.
2 Se va completa denumirea Direcției de muncă, solidaritate socială și familie pe a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul.
3 Funcția îndeplinită în cadrul serviciului extern de prevenire și protecție (conducător al serviciului, personal de execuție).
4 Se va specifica funcția, numele și prenumele reprezentantului legal al solicitantului și va purta semnătură și ștampilă.

Anexa nr. 9:CERTIFICAT DE ABILITARE
pentru
servicii externe de prevenire și protecție

Nr. ..... din ........
Emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea securității și sănătății în munca nr. 319/2006, în baza dosarului înregistrat, la
Direcția de munca, solidaritate socială și familie, cu nr. ..... din data ........

Titular: ................................... cu sediul în localitatea ................, str. ......... nr. ...., bloc ....., scara .......,
etaj ...., ap. ....., județ/sector .......
Cod unic de înregistrare: ...........................................,
Nr. înregistrare în Registrul comerțului: ....... din data: .........

Prezentul certificat atesta ca, din analiza dosarului depus, personalul care desfășoară activități de prevenire și protecție în cadrul
serviciului extern îndeplinește cerințele prevăzute la art. 28 - 45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității
și sănătății în munca nr. 319/2006.
Personalul din cadrul serviciului extern:


Serviciile prestate vor respecta prevederile Legii securității șisănătății în munca nr. 319/2006 și ale legislației subsecvente acesteia.


Emis la data ...................
Valabil pana la .................

PREȘEDINTE1 Funcția în cadrul serviciului extern de prevenire și protecție (conducător al serviciului sau personal de execuție)

Anexa nr. 10:
Nr. ......./............1
Denumirea...............................................
Sediu...................................................
Codul poștal.............Telefon................Fax.............
Cod unic de înregistrare..............................
Nr. înregistrare în Registrul comerțului...............din data..............
Certificat de abilitare nr. ....... din.............
RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL
Nr. crt.
Activitatea desfă-șurată2
Bene-ficiarul
Date referitoare la beneficiar
Date referitoare la furnizor
Informații referitoare la controale ale inspec-torilor de muncă
Obser-vații
A
B
C
Dacă s-au Înregistrat evenimente
Tipul evenimentelor
Persoana care a efectuat activitatea
Timp alocat
DA
NU
Acci-dente ușoare
Accidente de muncă
Accidente de traseu sau de circulație
Incidente peri-culoase
Îmbol-năviri profe-sionale
Cauza eveni-mentului

TOTAL:

Titularul certificatului3,
Conducătorul serviciului extern
de prevenire și protecție4,
SEMNIFICAȚIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMĂTOAREA:
A - Profilul de activitate
B - Numărul total de salariați
C - Numărul de participanți la activitatea desfășurată
1 Numărul de înregistrare la emitent.
2 Se vor completa activitățile desfășurate de finite la art. 16 alin 1 din prezentele norme.
3 Se va specifica funcția, numele și prenumele reprezentantului legal al titularului și va purta semnătură și ștampilă.
4 Numele și prenumele conducătorului și semnătura.
Anexa nr. 11:
ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA........................................
FIȘĂ DE INSTRUIRE INDIVIDUALĂ privind securitatea și sănătatea în muncă
NUMELE Șl PRENUMELE..........................
LEGITIMAȚIA, MARCA...........................
GRUPA SANGUINĂ.............................
DOMICILIUL...................................
Data și locul nașterii..................................
Calificarea....................Funcția......................
Locul de muncă............................................
Autorizații (ISCIR, ș.a.) .........................................
Traseul de deplasare la/de la serviciu........................................................
................................................................................
Instruirea la angajare
1) Instruirea introductiv generală, a fost efectuată la data........................
timp de..............ore, de către.....................................
având funcția de.....................................................
Conținutul instruirii...................................................
.................................................................
Semnătura celui instruit
Semnătura celui care a efectuat instruirea
Semnătura celui care a verificat însușirea cunoștințelor
2) Instruirea la locul de muncă, a fost efectuată la data........................
loc de muncă/post de lucru......................timp de.................ore,
de către....................având funcția de...........................
Conținutul instruirii......................................
Semnătura celui instruit
Semnătura celui care a efectuat instruirea
Semnătura celui care a verificat însușirea cunoștințelor
3) Admis la lucru
Numele și prenumele..............................
Funcția (șef secție, atelier, șantier etc.)..........................
Data și semnătura.........................................
Instruirea periodică
Data instruirii
Durata (h)
Ocupația
Materialul predat
Semnătura celui
instruit
care a instruit
care a verificat instruirea

Instruire periodică suplimentară
Data instruirii
Durata (h)
Ocupația
Materialul predat
Semnătura celui
instruit
care a instruit
care a verificat instruirea

Rezultatele testărilor
Data
Materialul examinat
Calificativ
Examinator

Accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale suferite
Data producerii evenimentului
Diagnosticul medical
Nr. șt data PV de cercetare a evenimentului
Nr. zile ITM
Sancțiuni aplicate pentru nerespectarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă
Abaterea săvârșită
Sancțiunea administrativă
Nr. și data deciziei


CONTROL MEDICAL PERIODIC
Observații de specialitate
....................................
...................................
...................................
Observații de specialitate
...................................
...................................
...................................
Semnătura și parafa medicului de medicina muncii...........
Data vizei
Semnătura și parafa medicului de medicina muncii............
Data vizei
Observații de specialitate
....................................
....................................
....................................
Observații de specialitate
...................................
....................................
...................................
Semnătura și parafa medicului de medicina muncii.......
Data vizei
Semnătura și parafa medicului de medicina muncii
Data vizei
Observații de specialitate
...................................
...................................
...................................
Observații de specialitate
...................................
...................................
...................................
Semnătura și parafa medicului de medicina muncii ......
Data vizei
Semnătura și parafa medicului de medicina muncii............
Data vizei
TESTAREA PSIHOLOGICĂ PERIODICĂ
Apt psihologic pentru: *
....................................
....................................
...................................
Apt psihologic pentru:"
....................................
...................................
....................................
Semnătura psihologului
Data
Semnătura psihologului
Data
Apt psihologic pentru: *
....................................
....................................
...................................
Apt psihologic pentru: *
....................................
....................................
....................................
Semnătura psihologului
Data
Semnătura psihologului
Data
Apt psihologic pentru: *
....................................
....................................
....................................
Apt psihologic pentru: *
....................................
....................................
....................................
Semnătura psihologului
Data
Semnătura psihologului
Data
* lucru la înălțime, lucru în condiții de izolare, conducători auto, etc.

Anexa nr. 12:
Întreprinderea/unitatea........................................
FIȘĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ privind securitatea și sănătatea în muncă
întocmită azi...........................................
Subsemnatul .................................................... , având funcția de ............ , am procedat la instruirea unui număr de .......persoane de la
.................. ,
conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul securității și sănătății în muncă, pentru vizita (prezența) în întreprindere/unitate în
zilele...................
În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale:
..............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
.................................................................................................................
Prezenta fișă de instructaj se va păstra la ....................................................................................
................................................................................................................
Verificat,
Semnătura celui care a efectuat instruirea
verso Fișă de instruire colectivă
TABEL NOMINAL cu persoanele participante la instruire
Subsemnații am fost instruiți și am luat cunoștință de materialele prelucrate și consemnate în fișa de instruire colectivă privind securitatea
și sănătatea în muncă și ne obligăm să le respectăm întocmai.
Nr. crt.
Numele și prenumele
Act identitate/grupa sanguină
Semnătura


Numele și prenumele persoanei care a primit un exemplar............................
Semnătura.............................................
Notă:
Fișa se completează în 2 exemplare.

Anexa nr. 13: COMUNICAREA EVENIMENTELOR
FIȘA Nr.
JUDEȚUL
LOCALITATEA
Denumirea angajatorului la care s-a produs evenimentul:
Adresa
Telefon
Cod CAEN

Data/Ora producerii
Denumirea angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul
Adresa
Telefon
Data comunicarii:
Locul producerii evenimentului
VICTIME
Numele/funcția persoanei care comunica:
Unitatea medicală la care a fost internat accidentatul:
Nume
Prenume
Nume
Prenume
Nume
Prenume
Ocupație:
Vechime în ocupație:
Vechime la locul de muncă:
Vârsta:
Starea civilă:
Copii în întreținere:
Alte persoane în întreținere:
Ocupație:
Vechime în ocupație:
Vechime la locul de muncă:
Vârsta:
Starea civilă:
Copii în întreținere:
Alte persoane în întreținere:
Ocupație:
Vechime în ocupație:
Vechime la locul de muncă:
Vârsta:
Starea civilă:
Copii în întreținere:
Alte persoane în întreținere:
ACCIDENT
INCIDENT PERICULOS:
Decizia de încadrare INV
Colectiv
Individual
Nr. de victime
Din care decedați
Invaliditate evidentă
Invaliditate
Deces
Nr/Data
Gr.

Descrierea împrejurărilor care se cunosc și cauze prezumtive în care s-a produs evenimentul:

Consecințele accidentului (în cazul decesului se va menționa data și ora decesului):
Starea civilă:
C - căsătorit
D - divorțat
N - necăsători
Anexa nr. 14:
Conține ...... pagini....
Dată în fața mea
Azi ..................
Inspector de muncă .....................
Posesor legitimație nr .... / .......

DECLARAȚIE


Subsemnatul(a) ........................... fiul lui ............... și al ............... ,născut(ă) în localitatea ........................... județul ...............
la data de ....... , cu domiciliul stabil în județul ............. localitatea ..................... strada ....................... nr ..... , bloc ....... , scara ......
etaj ..... ,apartament ...... sector .... posesor al CI/BI seria .... , număr ....... , eliberat la data .....de ........................CNP .................... , de
profesie ............................... angajat la ................................... din data de ............. în funcția de ........................ , cu privire la
evenimentul din data de ..... ora ..... ce a avut loc la ...................................................... la locul de muncă
......................................................... situat
și în care au fost implicați numiții .....................................................
.............................................................................
declar următoarele:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Anexa nr. 15:
REGISTRUL UNIC DE EVIDENȚĂ A ACCIDENTAȚILOR ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ...............
Nr. crt.
NUMELE Șl PRENUMELE ACCIDEN-TAȚILOR
DATE PERSONALE
- vârstă;
- stare civilă;
- ocupație;
- vechime în ocupație;
- vechime la loc de muncă
LOCUL DE MUNCă AL VICTIMI(secție, atelier etc)
LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCI-DENTUL
ACTIVITATEA ECONOMICA ÎN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (Cod CAEN)
ÎMPREJU-RĂRILE CAUZELE ACCIDEN-TĂRII
EFECTELE ACCI-DENTELOR ASUPRA ORGANIS-MULUI UMAN
DATA / ORA ACCIDENTĂRII PRIN
DATA TERMINĂRII ITM PRIN:
Nr. zile ITM (calen-daristice)
OBS
INVALIDITATE
RELUARE ACTI-VITATE
DECES
DATA COMUNI-CĂRII LA INSPEC-TORAT T:Transmis P:Primit (numele persoanei)
ITM
DECES
DATA COMUNICĂRII LA INSPECTORAT T:Transmis P:Primit (numele persoanei)
Nr.; DATA DECIZIEI; GRAD INV.
DATA COMUNICĂRII LA INSPECTORAT T:Transmis P:Primit (numele persoanei)

Anexa nr. 16:
REGISTRUL UNIC DE EVIDENȚĂ A INCIDENTELOR PERICULOASE ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ...........
Nr. crt.
DESCRIEREA INCIDENTULUI
LOCUL UNDE S-A PRODUS INCIDENTUL (secție, atelier, etc.)
ACTIVITATEA ECONOMICĂ ÎN CARE S-A PRODUS INCIDENTUL (Cod CAEN)
ÎMPREJURAREA CAUZELE INCIDENTULUI
DATA TRANSMITERII OPERATIVE LA INSPECTORAT T: Transmis P: Primit (numele persoanei)
MĂSURI REALIZATE PENTRU PREVENIREA UNOR CAZURI SIMILARE

Anexa nr. 17:
REGISTRUL UNIC DE EVIDENȚĂ A ACCIDENTELOR UȘOARE ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ........
Nr. crt.
NUMELE și PRENUMELE ACCIDEN-TAȚILOR
DATE PERSONALE - vârstă;
- stare civilă;
- ocupație;
- vechime în ocupație;
- vechime la loc de muncă
LOCUL DE MUNCĂ AL VICTIMEI (secție, atelier etc.)
LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
ACTIVITATEA ECONOMICĂ ÎN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (Cod CAEN
ÎMPRE-JURAREA CAUZELE ACCI-DENTĂRII
EFECTELE ACCIDEN-TĂRII ASUPRA ORGANIS-MULUI UMAN
DATA ORA ACCIDEN-TĂRII
FELUL ACCIDENTULUI

OBS.
CU INCAPA-CITATE DE MUNCĂ (nr. zile, dar mai puțin de 3)
CU INCAPA-CITATE DE MUNCĂ (mai puțin de o zi)

Anexa nr. 18:
REGISTRUL UNIC DE EVIDENȚĂ A ACCIDENTAȚILOR ÎN MUNCĂ CE AU CA URMARE INCAPACITATE DE MUNCĂ MAI
MARE DE 3 ZILE DE LUCRU ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ...........
Nr. crt.
NUMELE Șl PRENUMELE ACCIDEN-TAȚILOR
DATE PERSONALE
- vârstă;
- stare civilă;
- ocupație;
- vechime în ocupație;
- vechime la loc de muncă
LOCUL DE MUNCĂ AL VICTIMEI (secție, atelier etc.)
LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCI-DENTUL
ACTIVITATEA ECONOMICĂ ÎN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (COD CAEN)
ÎMPRE-JURARE CAUZELE ACCIDEN-TĂRII
EFECTELE ACCIDENTELOR ASUPRA ORGANIS-MULUI UMAN
DATA / ORA ACCIDEN-TĂRII
DATA TERMINĂRII INCAPACITĂȚII DE MUNCA PRINDATA COMUNI-CĂRII LA ITM T:Transmis P: Primit (numele persoanei)
PERIOADA CALENDA-RISTICĂ
Nr. ZILE ITM (de lucru)
RELUARE ACTIVITATE
INVALIDIT ATE Nr; DATA DECIZIEI; GRAD INV.
DECES

Anexa nr. 19:
Nr. .... /data ..............
Județul .................
Localitatea ......................
Unitatea sanitara ...................
FIȘA DE SEMNALARE BP1
Către: ......................................
I.Numele .............................
Prenumele ............................ Sexul M/F
Data nașterii: an ..luna ............. ziua ..........
Buletin identitate: seria ... nr. ....... CNP .................
Profesia .....................................
Încadrat la .........................................
Adresa .............................................
Diagnosticul prezumtiv ...................................
.....................................................
Agentul cauzal .........................................
Ocupația care a generat boala ..............................
Vechimea în ocupația respectivă ............................
Semnătura și parafa medicului,
......................................................
Diagnosticul de profesionalitate precizat
.....................................................
.....................................................
Semnătura și parafa
Medicului de medicina muncii,
Data completării:
an ... luna .... ziua ....

Anexa nr. 20:
Județul ..................
Localitatea ..................
Unitatea sanitară ..................
PROCES-VERBAL Nr. ...... DE CERCETARE A CAZULUI DE BOALĂ PROFESIONALĂ
anul ... luna ..... ziua ...
Subsemnatul, Dr .......................... posedând legitimația nr .......... eliberată de Ministerul Sănătății Publice, în prezența (numele,
prenumele, funcția): .................................
procedând la cercetarea cazului de îmbolnăvire
profesională .......................................... din întreprinderea/instituția ................................................................. cu sediul în localitatea
............................. str ............................. nr ... depistat de unitatea sanitară ............................. cu diagnosticul de
......................................................... am constatat următoarele:
1.- îmbolnăvirea profesională se datorează următoarelor cauze:
.........................................................................
..........................................................................
.........................................................................
2.- Prin aceasta s-au încălcat următoarele prevederi legislative de sănătate și securitate în muncă:
.............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
1 .................................. răspunde: .................................. termen: ..................................
2 .................................. răspunde: .................................. termen: ..................................
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în trei exemplare, din care unul pentru întreprinderea/instituția/societatea în cauză, al doilea pentru
medicul/unitatea sanitară care asigură asistența de medicina muncii și al treilea se depune la dosarul de obiectiv de medicina muncii din
Autoritatea de Sănătate Publică.
Am primit un exemplar din prezentul proces-verbal și am luat cunoștință de prescripțiile făcute, astăzi data de mai jos:


an ... luna ..... ziua ...


Semnătura conducătorului întreprinderii/instituției
Semnătura și parafa medicului care a efectuat cercetarea,
Semnătura inspectorului de muncă

Anexa nr. 21:
FIȘA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOALĂ PROFESIONALĂ BP2 nr. ... /luna ......
Județul .........................................................
Localitatea .......................................................
Unitatea sanitară ................................................
Numele și prenumele ............................................
CNP ............................................................
ÎNTREPRINDERE/UNITATE ANGAJATOARE .....................
.............................................................
ADRESA COMPLETĂ ÎNTREPRINDERII / UNITĂȚII
..............................................................
COD CAEN1 ....................................................
- Secția, atelierul .................................................
COD OCUPAȚIE ACTUALĂ2 .....................................
COD OCUPAȚIE CARE A GENERAT BOALA3 .....................
Vechimea în ocupația care a generat boala
Data semnalării.............................................
Diagnosticul prezumtiv .......................................
Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate ..............
Diagnosticul precizat complet4 (și codificarea radiologică5) .............
..........................................................
Data confirmării (anul, luna, ziua) .................................
Agentul cauzal (circumstanțe) ....................................
...........................................................
Măsuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandări program redus, control periodic schimbarea locului de muncă,
pensionare etc.)
.............................................................................................
Bolnavul a decedat (da, nu) ..........................................
Număr total lucratori din întreprindere/unitate:...............................
Număr lucrători din întreprindere/unitate expuși la agentul cauzal incriminat:.........
Cercetarea s-a făcut prin procesul-verbal nr.
Data completării:
an ....... luna ...... ziua .....
Semnătura și parafa medicului de medicina muncii
1 din patru cifre, conform Ordin nr. 601 din 26/11/2002 al Institutului Național de Statistică, cu modificările și completările ulterioare
2 conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România (C.O.R.) nr. 138 din 17
aprilie 1995 (Monitorul Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995). cu modificările și completările ulterioare
3 conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România (C.O.R.) nr. 138 din 17
aprifie 1995 (Monitorul Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995), cu modificările și completările ulterioare
4 denumire completă, complicații afecțiuni asociate
5 după caz
verso
Ruta profesională*)
Nr.
Întreprinderea
(localitatea)
Ocupația
Secție
Atelier
Durata expunerii
Anul, luna
Concentrația medie în pulberi
Concentrația medie SiO2
de la
până la

*) Se completează numai pentru silicoză.

Anexa nr. 22:
TABELUL BOLILOR PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE
Neoplazii
BOALA
NOXĂ PROFESIONALĂ
Neoplasm hepatic și al duetelor biliare intrahepatice
Angiosarcom hepatic
Arsen și compuși
Clorura de vinil
Virusuri hepatitice B și C
Neoplasm al cavității nazale și/sau sinusurilor
Crom hexavalent și compuși
Fabricarea alcoolului izopropilic prin procedeul acidului concentrat
Nichel și compuși
Pulberi de lemn
Neoplasm laringian
Azbest
Neoplasm bronhopulmonar
Arsen și compuși
Azbest
Beriliu
Bisclormetileter și derivați
Cadmiu și compuși
Carbura de tungsten
Clormetil-metileter
Clorura de vinil
Cobalt
Crom hexavalent și compuși
Dioxid de siliciu liber cristalin
Gaze muștar
Hidrocarburi aromatice (din funingine, negru de fum și altele)
Nichel și compuși
Oxizi de fier
Radon și produși de dezintegrare ai radonului (inclusiv la mineritul subteran al hematitei)
Talc cu conținut de azbest
Uleiuri minerale
Neoplasm osos și al cartilajului articular al membrelor și cu alte localizări
Radiații ionizante
Neoplasme ale pielii:
- Epiteliom spinocelular
- Epiteliom bazocelular
- Melanom malign
- Boala Bowen (carcinom in situ)
Arsen și compuși
Hidrocarburi aromatice (din bitum, creozot, gudroane, negru de fum, produși de gazeificare a cărbunelui, smoală și altele)
Radiații ionizante
Uleiuri minerale
Mezoteliom pleural
Mezoteliom peritoneal
Azbest
Neoplasm al vezicii urinare
Amino- și nitroderivați aromatici
Auramina
Benzen
Benzidină și derivați
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum ș.a)
2- Naftilamina
Uleiuri minerale
Neoplasm al tractului digestiv
Gaze muștar
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum și altele)
Uleiuri minerale
Glioblastom
Derivați de nitrozuree și nitrozoguanidine
Neoplasm mamar
Neoplasm al tractului genital feminin
Hormoni sexuali (dietilstilbestrol și altele)
Neoplasm al tractului genital masculin
Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum și altele)
Leucemii
Benzen și derivați
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Radiații ionizante
Alte afecțiuni maligne cauzate de expunerea profesională obiectivată și evaluată la unul sau mai mulți agenți din lista IARC
Agenți cancerigeni cerți din lista IARC
Alte boli și modificări hematologice non-maligne
BOALA PROFESIONALĂ
NOXĂ PROFESIONALĂ
Anemie hemolitică dobândită
Butil de staniu
Hidrogen arseniat (arsina)
Medicamente
Naftalina
Trinitrotoluen
și altele
Anemie aplastică
Benzen
p-Butilbenzen
o-Diclorbenzen
DDT
Hexaclorciclohexan (Lindan)
Monoclorbenzen
Pentaclorfenol
Radiații ionizante
Trimetilbenzen (pseudocumen)
Trinitrotoluen
și altele
Anemie secundară
Arsen și compuși
Cimen (paracimol)
Clorura de metil (monoclormetan)
Compuși organofosforici și organodorurați
Crezoli
Fosfor și compuși
Mesitilen
Metilcelosolv
Monoxid de carbon
Nitro- și cloronitroderivați aromatici
Pirocatechină
Pirogalol
Plumb
Silicat de etil
Tricioretilenă
și altele
Agranulocitoza
Benzen
Radiații ionizante
Trinitrotoluen
și altele
Methemoglobinemie
Amino- și nitroderivați
Hidrogen arseniat
Oxizi de azot
Pirocatechină
Pi rog aloi
Rezorcina
și altele
Afecțiuni psihice și comportamentale
BOALA PROFESIONALĂ
NOXA PROFESIONALĂ
Sindrom posttraumatic
Traumatisme craniene prin accident de muncă
Boli neurologice
BOALA PROFESIONALĂ
NOXA PROFESIONALĂ
Parkinson secundar
Mangan (dioxid de mangan)
Mercur și compuși
Monoxid de carbon
Sulfura de carbon
Afecțiuni extrapiramidale și tulburări de motilitate
- ataxie/tremor intențional și altele
Acrilamida
Furfural
N-Hexan
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)
Mangan
Mercur și compuși
Toluen
și altele
Mononeuropatia membrelor superioare:
- Sindrom de tunel carpian
- Sindromul de tunel cubital Guyon
- Sindromul epitrohleo-olecranian
- Sindromul de tunel mdial
- Alte mononeuropatii ale membrelor superioare
Mișcări repetitive
Vibrații
Poziții extreme ale articulațiilor (în special asocierea acestor factori de risc)
Sindrom de compresie a nervului sciatic
Poziții vicioase
Neuropatie
Acrilamida
Arsen și compuși
Borrelia (maladia Lyme)
Brucella (bruceloza cronica)
Compuși organofosforici
Dimetil aminopropionitril
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrocarburi alifatice (N-hexan, ciclohexan și altele)
Hidrocarburi aromatice
Mercur
Metil-N-butil-cetona
Plumb
Sulfura de carbon
Taliu
Virusul hepatitic C
Virusul varicelo-zosterian
Vibrații
și altele
Mielită
Borrelia (maladia Lyme)
Bromură de metil (monobrommetan)
Brucella (bruceloza cronică)
și altele
Nevrită trigeminală
Hidrocarburi alifatice halogenate
Nitro- și aminoderivați aromatici
și altele
Encefalopatia toxică
Acetonitril
Alcooli
Aldehide
Amine aromatice și derivați
Arsen și compuși
Cetone
Decaboran
Dimetilformamidă
Dimetilsulfoxid (DWISO)
Esteri
Eteri
Glicoli
Hidrocarburi alifatice și aromatice
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrogen arseniat
Mercur și compuși
Monoxid de carbon
Nitroderivați atifatici
Nitro- și cloronitroderivați aromatici
Pentaboran
Plumb și compuși
Solvenți organici (amestecuri)
Staniu și compuși
Tetrahidrofuran
și altele
Paralizii
Compresii mecanice
Boli ale analizatorului vizual
BOALA PROFESIONALĂ
NOXA PROFESIONALĂ
Conjunctivite
Alergeni și iritanți profesionali
Radiații infraroșii
Radiații ionizante
Virusuri, bacterii
și altele
Cheratite
Acid clorhidric
Acid fluorhidric
Amoniac
Arsen și compuși
Benzochinone
Cianamida calcică
Clor
Creozot
Crezoli
Dioxid de sulf
Etilen-oxid (oxid de etilenă)
Fenoli (fenol, pirocatechină, pirogalol, rezorcina și altele)
Formiat de metil
Hidrochinona
Hidrogen sulfurat
Piridine
Quinoleina
Alergeni și iritanți profesionali
Radiații infraroșii
Radiații ionizante
Radiații ultraviolete
Seleniu
Silicat de metil
Streptococcus suis
Sulfura de carbon
Virusuri
și altele
Cataractă
Dinitrocrezol
Dinitrofenol
Etilen-oxid (oxid de etilena)
Laseri
Microunde
Naftalina
Radiații infraroșii
Radiații ionizante și altele
Trinitrotoluen
și altele
Nistagmus
Iluminat inadecvat în mine
Astenopie acomodativă
Suprasolicitări vizuale, în special în condiții de iluminat nefiziologice cantitativ și calitativ
Nevrită optică
Alcool alilic
Alcool metilic (metanol)
Arsen și compuși
Hidrocarburi alifatice halogenate
Mercur
Naftalină
Nitro- și aminoderivați aromatici
Piridine
Sulfura de carbon
Taliu
Ambliopie
Bromura de metil (monobrommetan)
Diplopie
Amauroză
Carbamați heterociclici anticolinesterazici
Clorura de metil (monoclormetan)
Compuși organofosforici
Fosfați, pirofosfați, tiofosfați, fosforamide
Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)
Monoxid de carbon
Sulfura de carbon
Taliu
Uveită
Endoftatmie
Streptococ
și altele
Boli ale analizatorului auditiv
BOALA PROFESIONALĂ
NOXĂ PROFESIONALĂ
Hipoacuzie
Surditate
Zgomot peste LMA
Substanțe chimice ototoxice (arsen, bromura de metil, n-butii alcool, compuși organomercuriali, mangan, mercur, monoxid de carbon, plumb, stiren, sulfura de carbon, toluen, tricloretilena și altele)
Explozii cu afectarea timpanului
Perforații ale timpanului cu scântei sau metale topite
Traumă barometrică
Traumatisme cu interesarea urechii medii și a timpanului
Traumatisme cu interesarea stâncii temporale
Curent electric
Boli ale aparatului cardio-vascular
BOALA PROFESIONALĂ
NOXA PROFESIONALĂ
Sindromul Raynaud
Vibrații cu acțiune la nivelul membrelor superioare
Clorura de vinil
Rășini epoxidice
Varice ale membrelor inferioare complicate cu tulburări trofice sau cu tromboflebite
Ortostatism prelungit static sau asociat cu manipulare de greutăți
Tromboflebita de efort a membrelor superioare
Efort cu mișcări ample ale membrelor superioare
Tromboflebita profundă a membrelor inferioare
Poziție șezândă prelungită la conducătorii profesioniști de vehicule și utilaje
Boli ale aparatului respirator
BOALA
NOXĂ PROFESIONALĂ
Silicoză
Silicotuberculoză
Dioxid de siliciu liber cristalin
Azbestoza
Azbest
Pneumoconioza minerului la cărbune
Cărbune
Aluminoză pulmonară
Aluminiu
Berilioză
Beriliu
Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice
Antimoniu = stibiu (stibioza), bariu (baritoza), caolin (caolinoza), fibre minerale artificiale, mică (micatoza), nefelină - apatită, olivină (olivinoza), oxid de ceriu, oxizi de fier (sideroza), perlit, pulberi anorganice mixte, staniu (stanoza), talc (talcoza), tantal, titan, tungsten, vanadiu, wolfram, zirconiu și altele
Fibroză pulmonară
Ardezie
Carburi metalice (frite)
Clorura de vinil
Medicamente (unele citostatice și altele)
Metale grele (cobalt și altele)
Radiații ionizante
Substanțe chimice (gaze, fumuri și vapori) - inclusiv gaze de furnal, gaze de sudură și altele
Șisturi
Uleiuri minerale
și altele
Afecțiuni pulmonare benigne: pleurezie benignă, atelectazii rotunde, plăci pleurale
Azbest
Bisinoză
Bumbac, cânepă, in, iuta, sisal, kapoca
Bronhoalveolita alergică extrinsecă (pneumonia prin hipersensibilizare)
Acarieni
Actinomicete termofile
Aer condiționat
Alge
Alginați
Amiodarona
Amoebe
Anhidride (ftalică, hexahidroftalică, nimica, tetracloroftalică,
tetrahidroftalică, trimelitică și altele)
Antigene animale (inclusiv din dejecții)
Artropode
Aur (sărurile de aur)
Bacterii aeropurtate
Bagasa
Blănuri
Brânzeturi
Bumbac
Cafea verde (pulbere)
Carmin (pigment din gărgărițe)
Ceai (pulbere)
Cereale (grâu, orz, secară și altele)
Compost
Enzime din detergenți
Făină
Fân (în special mucegăit)
Fungi (comestibili și microscopici)
Hamei
Hârtie (pastă)
Hipofiză (pulbere)
Izocianați
Lemn (pulberi)
Malț
Mumii (învelișurile lor textile)
Neghina sorgului
Nuca de cocos
Paprika
Pește (făină de pește)
Piretroide
Plută
Procarbazina
Rășini epoxidice
Reactivul Paulis
Sisal
Soia (coajă)
Trestie de zahăr
Tutun
Uleiuri de răcire
Variola (cruste variolice)
și altele
Sindromul toxic al pulberilor organice (boala de siloz ș.a)
Pulberi organice
BPOC
Pulberi organice și anorganice, gaze, fumuri și vapori
Rinite
Alergeni și iritanți profesionali
Ulcer nazal și/sau perforația septului nazal
Acid clorhidric
Acid fluorhidric
Arsen și compuși
Clorura de potasiu
Clorură de sodiu
Crom și compuși
Lemn (pulberi)
și altele
Laringita
Alergeni și iritanți profesionali
Suprasolicitare vocală profesională cronică
Noduli ai corzilor vocale ("nodulii cântăreților")
Suprasolicitare vocală profesională cronică
Iritația și inflamația acută și cronică a căilor aeriene superioare
Substanțe chimice (gaze, fumuri și vapori)
RADS (Reactive airways dysfunction syndrome = Sindrom reactiv de căi aeriene)
Substanțe chimice (gaze, fumuri și vapori)
Astm bronșic alergic și astm bronșic non-alerșic (iritativ)
Alergeni și iritanți respiratori profesionali
Bronșita acută și cronică
Azbest
Bioxid de siliciu liber cristalin
Pulberi organice
Substanțe chimice (gaze, fumuri și vapori)
Pneumopatia cauzată de sisteme de aer condiționat și de umidifiere a aerului
Agenți vehiculați prin sistemele de aer condiționat și de umidifiere a aerului
Pneumonia chimică
Substanțe chimice (gaze, fumuri și vapori), uleiuri minerale (pneumonia lipoidică), zinc și alte metale (febra de fum)
Edem pulmonar acut
Substanțe chimice (gaze, fumuri și vapori)
Emfizem pulmonar
Efort respirator cronic (la suflători)
Bolile ficatului
BOALA
NOXĂ PROFESIONALĂ
Hepatite toxice
Substanțe chimice hepatotoxice: arsen și compușijbrombenzen, clorura de vinii, crezoli, dinoseb, dinoterbe, eter clormetilic, eter dicloretilic, etilenclorhidrina, fenoli, halotan, hidrocarburi alifatice halogenate, ioxinil, nitro- și cloronitroderivați aromatici și altele
Hepatite infecțioase
Amoebe
Brucella
Rickettsii (Febra Q)
Virusuri hepatitice
și altele
Boli ale pielii și țesutului subcutanat
BOALA
NOXĂ PROFESIONALĂ
Dermatită alergică de contact:
a) eczema alergică de contact
Antigene animale și vegetale, adezivi, biocide, cauciuc, coloranți, cosmetice, detergenți, esențe aromate, explozivi, fotoprotectoare, gaze deluptă, medicamente (unele anestezice de contact, antibiotice, antifungiceimidazolice, chinina, corticoizi, nitrofurazona, sulfamide și altele), metale și compușii lor, rășini naturale și sintetice (monomeri), revelatori fotografici, solvenți organici, substanțe de contrast, substanțe de curățat, uleiuri de răcire și altele
b) eczema fotoalergică de contact
Fotoalergeni
c) eritrodermie
Insectofuncigide arsenicale și mercuriale
Tricloretilena
Tetracloretilena
și altele
d) dermatita de contact la proteine
Proteine vegetale și animale
e) eritem polimorf
Alergeni ce induc eritem polimorf
f) erupție lichenoidă
Alergeni ce induc erupții lichenoide
g) dermatită iimfomatoidă
Alergeni ce induc dermatita limfomatoidă
h) dermatită purpuriei de contact (purpură alergică de contact)
Adjuvanți ai cauciucului, balsamul de Peru, coloranți (de tipul Disperse și Basic, parafenilendiamina și derivați și altele), cumarine, dimetilol-dihidroxi-etilenuree, dimetilol-dihidroxi-propilenuree, dimetilol-propilerturee, fibre de sticlă, lâna, medicamente (aprotinina, chinidina, flavonoide, mefenazina, peroxidul de benzoil și altele), plante (mușchii de copac, păstârnac, sumac și altele), rășini melamin-formaldehidice, rășini ureo-formaldehidice, sulfura de carbon, tetrametilol-acetilendiuree și altele
i) dermatită de contact sistemică
Alergeni ce induc dermatita de contact sistemică
Dermatita ortoergică de contact:
a) dermatita de uzură
Pulberi anorganice (de ciment, metalice, minerale, vata de sticlă, zgură și altele), pulberi organice (lemn și altele), microtraumatisme repetate și altele
b) dermatita iritativă (propriu-zisă)
Detergenți, produse petroliere, reactivi chimici, săpunuri, solvenți organici, uleiuri și lubrefianți, umezeală ("eczema menajeră") și altele
c) dermatita caustică (arsura chimică)
Acizi și baze tari (causticii
Alumino-silicații de calciu (ciment)
Arsen și compuși
Fosfor și compuși
Var nestins (oxid de calciu)
și altele
d) dermatita fototoxică de contact
Substanțe fototoxice
Dermatita de contact mixtă (alergică și iritativă)
Alergeni și iritanți cutanați
Urticarie, angioedem (edem Quincke), șoc anafilactic
Alergeni ce induc urticarie
Presiune cutanată, spectrul solar (radiații infraroșii, vizibile și ultraviolete), temperaturi extreme, vibrații
Radiodermita
Radiații ionizante
Acnee profesională
Compuși halogenați, gudron de huilă, produse petroliere, uleiuri minerale și altele
Porfirie cutanată tardivă (tarda)
Hexaclorbenzen
și altele
Boli ale sistemului musculo-scheletal și ale țesutului conjunctiv
BOALA
NOXA PROFESIONALĂ
Bursite
Manipulare de greutăți
Mișcări repetitive
Microtraumatisme repetate
Poziții extreme, forțate (vicioase) prelungite sau violente, cu suprasolicitarea și traumatizarea articulațiilor: supraîncordări, presiuni, torsiuni, tracțiuni
Vibrații
Epicondilite
Sinovite
Tendinite
Tenosinovite
Leziuni de menise
Artroze
Periartrite
Deformări ale coloanei vertebrale
Discopatii, inclusiv hernia de disc
Fracturi osoase
Boli ale aparatului excretor
BOALA PROFESIONALĂ
NOXĂ PROFESIONALĂ
Nefropatie toxică
Acrilonitril
Aldrin
Benzochinone
Butil-toluen terțiar
Clor
C rezoli
Cumen
N, N-Dimetilformamida
Dimetilsulfat
Dioxan
Eter etilic
Eteri de glicoli
Etil-benzen
Etilenclorhidrina
Etilenglicol și derivați
Fenoli și derivații lor halogenați și nitrați
Fosfor și compuși
3-Propiolactona
Hidrazine
Hidrocarburi halogenate alifatice
Hidrogen arseniat
Metale grele și compuși (cadmiu, crom, mercur, plumb, vanadiu și altele)
Nitro- și cloronitroderivați aromatici
Paraquat (Dipiridillium)
Piridine
Pirogalol
Silicat de metil și de etil
Stiren
Tetralină (tetrahidronaftalină)
Triazine
și altele
Nefropatie infecțioasă
Brucella
Hantavirus
Mycobacterium tuberculosis
Streptococ beta-hemolitic din grupul A
și altele
Boli profesionale cauzate de expunerea la agenți fizici neclasificate anterior
BOALA
NOXA PROFESIONALĂ
Colaps caloric, crampe calorice, șoc caloric
Microclimat cald
Hipotermie, degerături
Microclimat rece
Îmbolnăviri datorate compresiunilor sau decompresiunilor
Presiuni atmosferice crescute (hiperbarism) sau scăzute (hipobarism)
Boala de vibrații:
- Sindrom osteo-musculo-articular
- Sindrom digestiv
- Sindromul Raynaud
- Sindrom neurologic
Vibrații
Boala de iradiere (sindrom acut de iradiere)
Radiații ionizante
Sindroame neuro-cardio-vasculare și endocrine
Câmpuri electrice și magnetice
Radiații electromagnetice neionizante din banda microunde și radiofrecvență
Boli infecțioase și parazitare
BOALA
NOXA PROFESIONALĂ
Tuberculoza
Mycobacterium tuberculosis (uman și animal)
Hepatita A, B, C, E
Virus hepatitic A, B, C, E
Leptospiroza
Leptospira
Bruceloza
Bru cella
Tetanos
Clostridium tetani
Boli infecțioase și parazitare, inclusiv tropicale, pentru care riscul de infectare a fost evaluat
Agenți biologici
Intoxicații acute, subacute și cronice profesionale și consecințele lor
BOALA
NOXA PROFESIONALĂ
Intoxicații acute, subacute și cronice profesionale și consecințele lor.
Acid azotic
Acid cianhidric
Acid sulfuric
Acizi organici
Acrifonitril
Alcool butilic (Butanol)
Alcool izopropilic (Izopropanol)
Alcool metilic (Metanol)
Amine alifatice
Amine alifatice halogenate
Amoniac
Antimoniu (stibiu) și compuși
Antracen
Arsen și compuși
Benzen sau omologi ai acestuia (omologii benzenului sunt definiți prin formula: CnH2n-6)
Benzochinone
Beriliu și compuși
Bitum
Brom
1,4-Butandiol
Cadmiu și compuși
Carbazol și compuși
Cetone: acetona, cloracetona, bromacetona, hexafluoracetona, metil etil cetona, metil n-butil cetona, metil izobutil cetona, diacetona alcool, oxid metil izoftalic, 2-metilciclohexanona
Cianuri și compusă
Clor
Crom și compuși
Derivați halogenați, fenolici, nitriți, nitrați sau sulfonați ai hidrazinelor
Dietilen glicol
Disulfura de carbon
Esteri organofosforici
Esterii acidului azotic
Eteri: metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil eter, diclorizopropil eter, guaiacol, metil eter și etil eter ai etilenglicolului
Etilen glicol
Fenoli halogenați
Fenoli sau omologi
Fluor și compuși
Formaldehida
Fosfor și compuși
Fosgen (Oxiclorura de carbon)
Funingine, negru de fum
Gaz, petrol lampant
Gudroane
Hidrazine
Hidrocarburi alifatice derivate din benzina (solvent nafta) sau petrol
Hidrocarburi alifatice halogenate
Hidrocarburi aromatice (inclusiv policiclice = HPA)
Hidrocarburi aromatice halogenate
Hidrogen sulfurat
Iod
Izocianați
Mangan și compuși
Mercur și compuși
Monoxid de carbon
Naftalen (naftalina) sau omologi ai ei (omologul ei este definit prin formula: CnH2n-12)
Naftoli halogenați
Naftoli sau omologi
Nichel și compuși
Nitro- și aminoderivați aromatici
Nitroderivați ai glicolilor și ai glicerolului
Nitroderivați alifatici
Nitrofenoli și omologi
Oxizi atchilarilici halogenați
Oxizi de azot
Oxizi de sulf
Parafină
Plumb și compuși
Produse petroliere
Produși de distilare a cărbunelui
Smoală
Sulfonați alchilarilici halogenați
Uleiuri minerale
Vanadiu și compuși
Vinilbenzen și divinilbenzen
și altele
LISTA SUPLIMENTARĂ
Alți factori profesionali considerați posibil nocivi
Anhidride aromatice și compuși
Argint
Ciocolată, zahăr și făină - cauzând carii dentare
Decalina
Difenil
Difenil oxid
Fibre minerale
Fibre sintetice
Magneziu
Mercaptani
Metacrilonitril
Ozon
Platina
Sidef
Terpene
Thiopene
Tioalcooli
Tioeteri
Tiofenoli
Notă:
Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic și va rămâne deschis și pentru alte boli pentru care se face
dovada relației noxă/suprasolicitare profesională - boală profesională.

Anexa nr. 23: TABEL CU BOLILE LEGATE DE PROFESIUNE
BOALA LEGATĂ DE PROFESIUNE
FACTORI PROFESIONALI CAUZALI
Hipertensiune arterială
Zgomot, vibrații, temperatură și radiații calorice crescute, suprasolicitare neuropsihică și altele
Boală cardiacă ischemică
Suprasolicitări fizice și neuropsihice crescute și altele
Afecțiuni respiratorii cronice nespecifice
Pulberi, gaze iritante și altele
Afecțiuni digestive
Temperatură crescută, zgomot, noxe chimice și altele
Afecțiuni osteo-musculo-articulare (lombalgii, cervico-scapulalgii și altele)
Microclimat nefavorabil, vibrații, efort fizic crescut, postură incomodă, efect traumatic mecanic și altele
Nevroze și alte afecțiuni neuropsihice
Zgomot, vibrații, noxe chimice, suprasolicitare neuropsihică și altele

Anexa nr. 24:
Denumirea solicitantului: ..............
Adresa: ..........................
Localitate: ........................
Județ: ..................
Cod poștal: ..............
Telefon/fax: ..............
Nr. de înregistrare în Registrul comerțului: ..........
Cod unic de înregistrare (CUI): .............
Nr. ...../........1
Către,
Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Direcția de muncă, solidaritate socială și familie ............2
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și
instruire în domeniul securității și sănătății în muncă
Prin prezenta solicit avizul pentru documentația cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, cu
următoarele elemente de identificare:
Tipul documentației: ..............
- Titlul documentației: ..............
Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare și avizare, în conformitate cu prevederile art. 187 din Normele metodologice de
aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, următoarele documente3:
................
Solicitant4,
1 Se va completa numărul de înregistrare la solicitant.
2 Se va completa denumirea Direcției de muncă, solidaritate socială și familie pe a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul.
3 Se vor preciza documentele care compun dosarul ce însoțește cererea.
4 Se va specifica funcția, numele și prenumele reprezentantului legal al solicitantului și va purta semnătură și ștampilă.

Anexa nr. 25:
România
Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Direcția de muncă, solidaritate socială și familie ...........
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și
instruire în domeniul securității și sănătății în muncă
AVIZ
Nr. ....... din .............
Se avizează documentația cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, înregistrată la Direcția
de muncă, solidaritate socială și familie cu nr. ..... din data ........ cu următoarele elemente de identificare:
Tipul documentației: .................1
- Titlul documentației: .................2
Titularul avizului: .....................
Prezentul aviz este emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
PREȘEDINTE
1 În situația în care documentația cuprinde mai multe tipuri cu același titlu sau mai multe titluri din același tip se va completa "conform
anexei care face parte integrantă din prezentul aviz"
2 Se va completa: numele titularului, adresa, cod poștal, telefon, fax (e-mail, pagina web, dacă este cazul).
Verso
Aviz
- ANEXA la avizul nr. ..... din .........
Titular: .............
Tipul/titlul1 documentației:
1 ..............
2 ..............
3 ..............
4 ..............
5 ..............
6 ..............
7 ..............
8 ..............
9 ..............
10 .............
PREȘEDINTE
Comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și
instruire în domeniul securității și sănătății în muncă
1 Se va preciza tipul sau titlul, după caz.

Anexa nr. 26:
România
Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Direcția de muncă, solidaritate socială și familie ...........
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și
instruire în domeniul securității și sănătății în muncă
DECIZIE
Nr. ..... din .........
În urma analizei documentației, înregistrată la Direcția de muncă, solidaritate socială și familie cu nr. .. din data ... , cu următoarele
elemente de identificare:
- Tipul documentației: .................
- Titlul documentației: .................
- Solicitantul avizului: ..................
au rezultat următoarele neconformități cu cerințele generale și specifice prevăzute la art. 178-192 din Normele metodologice de aplicare a
Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
.....................
Ca urmare, Comisia decide respingerea solicitării de acordare a avizului și restituirea documentației.
PREȘEDINTE
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 882 din data de 30 octombrie 2006


|____|___________|____